Illustrasjonsfoto: Salt Studios/Helse Midt-Norge

Helseminister Høie sier ja til planene for nytt Mjøssykehus

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte 8. mars godkjent at det kan planlegges for et nytt Mjøssykehus for Sykehuset Innlandet HF.

Det melder Helse Sør-Øst på sin internettside. Dette er i tråd med vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 31. januar.

– Dette var en viktig miliepel for oss. Nå er det viktig å komme raskt i gang med arbeidet. Mandatet er ikke ferdig ennå, men det blir ikke lenge til. Da blir det fastsatt en framdriftsplan. Den overordnede planen er at vi skal ha dette klart om et år, våren 2020. Vi skal beskrive virksomhetsinnholdet og hvordan vi skal levere de beste helsetjenestene til befolkningen i innlandet. Så skal vi se hvilke bygg som skal understøtte dette og så se på den konkrete lokaliseringen, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus til avisa GD.

Foretaksmøtets vedtak er som føler:

«Foretaksmøtet godkjenner at Helse Sør-Øst RHF kan endre framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet i tråd med sitt framtidige målbilde for Sykehuset Innlandet HF, jf. sak 005-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.»