Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg (t.v.) og Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør Skift.

Gi oss strengere miljøkrav!

Politikerne har for lite ambisiøse klimakrav til byggenæringen. I dag er mange offentlige bygg miljømessig utdatert allerede før de er ferdigstilt.

Innlegg av:

Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg og Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere.

De seneste årene har kunnskapen om miljøvennlig bygging og den tilgjengelige teknologien utviklet seg enormt. Den nåværende byggtekniske forskriften, TEK 17, kom for tre år siden, men kravene den stiller til klima er ikke tydelige nok.

Minimumskravene for hva som er lovlig å bygge i Norge fører verken til at moderne byggeteknikker tas i bruk, eller til at de videreutvikles. Faren er stor for at norsk byggebransje faller bakpå i konkurransen med andre aktører, spesielt i det europeiske markedet der et klimaambisiøst EU legger listen stadig høyere.

Byggenæringen har selv tatt en rekke klimagrep innen alt fra utslippsfrie byggeplasser til gjenbruk og klimavennlige materialer. De fleste kommersielle bygg under planlegging og bygging har høyere ambisjoner enn å oppfylle TEK 17 på miljøområdet. En medvirkende årsak til dette er at finansieringsinstitusjonene nå krever høyere miljøstandarder for å sikre at investeringen beholder sin verdi i en fremtid med strengere miljøkrav.

Løsninger som sikrer klimaløsninger utover TEK 17 er i mange tilfeller allerede etablert som bransjestandard. De verken forsinker eller fordyrer prosjektet når de planlegges tidlig. Men for virkelig å ta de store grønne stegene er vi avhengige av at også politikerne nå hever ambisjonsnivået.

Strengere krav, som går utover dagens forskrifter, vil gjøre det enklere for hele byggenæringen å levere på klima. Vi trenger krav til både reduksjon av klimagassutslipp i alle byggeprosjekter, og til utslippsfrie byggeplasser.

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med opptil 55 prosent innen 2030. Her kan byggenæringen spille en viktig rolle, men da må tydelige og ambisiøse krav være utgangspunktet. Vi kan ikke fortsette å planlegge bygg vi vet ikke vil ha god nok klimaytelse.

Løsningene, kompetansen og markedet for klimasmarte bygg er allerede her. Statlige oppdragsgivere må gå foran og bidra til utvikling av miljøriktig bygging. Det vil gi gjenklang i hele bransjen, bidra til innovasjon og næringsutvikling av grønn teknologi.

Skal vi nå klimamålene, og utvikle næringer som kan gi verdiskapning i tråd med disse, er høyere miljøambisjoner avgjørende!