Arnstein Fedøy i styret for Brannfaglig Fellesorganisasjon mener det er direkte feil og villedende når Boligprodusentene hevder at royalkledning kan sammenlignes med andre trekledninger. Foto: Consult Gruppen

Arnstein Fedøy i styret for Brannfaglig Fellesorganisasjon mener det er direkte feil og villedende når Boligprodusentene hevder at royalkledning kan sammenlignes med andre trekledninger. Foto: Consult Gruppen

– Feilaktig fremstilling fra Boligprodusentene i royal-saken

Arnstein Fedøy i styret for Brannfaglig Fellesorganisasjon mener Boligprodusentene villeder i royalsaken. – Vi tar brannsikkerhet på største alvor, sier Per Jæger i Boligprodusentene.

Artikkelen er oppdatert.
– Det er direkte feil og villedende når Boligprodusentene hevder at royalkledning kan sammenlignes med andre trekledninger, sier prosjektleder Arnstein Fedøy i styret for Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann) i en pressemelding.

Trakk seg fra referansegruppe–Både prosessen ledet av Boligprodusentene, mangel på vitenskapelig metode og brannfaglig forståelse, har vært av en slik karakter at BFO Brann så seg nødt til å trekke seg fra referansegruppen vi var invitert inn i av Boligprodusentene. Dette da BFO Brann må ivareta sin bransjefaglige integritet og fortsatt jobbe for forbedringer i brannsikkerheten. Det å bli invitert som brannfaglig «bidragsyter» uten å blant annet få noe gjennomslag for vitenskapelig metodikk og brannfaglige innspill, ikke bli tatt med på råd og være den siste som mottar informasjon, har vært svært krevende rent prosessuelt, skriver BFO Brann i meldingen.

– Ikke mulig å konkludere
Det skriver videre at det er umulig å stille seg bak arbeidet utført av RISE Fire Research og SINTEF for Boligprodusentene, som er blitt gjort i dette tilfellet.

–Det mangler vesentlig deler av en problembeskrivelse, oppdragsforståelse, drøfting og dokumentasjon på valg av anvendt analysemetode, inkludert egnethet og gyldighet for formålet og vitenskapelig metodikk. Det kan dermed oppfattes som disse ting har blitt utelatt. Stemmer dette, er dette særdeles alvorlig. Hvorfor har bare en del av fasaden blitt testet? Hoveddelene i en fasade består av kledning, utforing og vindsperre. Royalkledningen er kokt i olje under vakuum, for å få mest mulig brennbar olje inn i alle sider av kledningen. Når branntestene ikke er utført med forskjellige type fasade, der de forskjellige typer lektinger og vindsperrer inngår, så er det ikke mulig å konkludere med hvor brannfarlig royalfasaden er eller eventuelt hvordan problematikken kan løses, skriver BFO Brann.

BFO Brann skriver i meldingen at de mener det også er svært alvorlig at de branntestene som er blitt utført, har blitt påvirket uten at dette fikk noen varsellamper til å lyse, og peker på at følgende er klippet fra rapporten:

«Ved gjennombrenning i fasaden ble lekkasjepunkter tettet med ubrennbart materiale på fasadens bakside (den siden som ville utgjort hulrommet). Dette ble gjort for å unngå brannspredning på baksiden.» og videre, «Faktisk ble flammer på ikke-eksponert side av fasaden slokket for å unngå å forstyrre målingene og brannutviklingen av brannen på kledningens fremside.»

– Hvilken tillit skal man ha til resultatene i testene, når brannene ikke får lov til å utvikle seg naturlig, skriver foreningen.

BFO hevder at alt av branntester til nå har bekreftet at Royal-kledningen tar fyr langt fortere, og brann utvikler seg og sprer seg langt raskere enn i annen trekledning.

– Når man legger til grunn ufullstendige tester utført med den Royal-kledningen som har laveste brennverdier, bruk av et verktøy som bryter med flere forskriftskrav og tiltak som ikke har noe dokumentasjon på at de virker, for å presse frem ferdigattest, så bryter dette fundamentalt med regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine målsettinger i lov og forskrift, skriver BFO Brann, og mener royalkledningen langt fra er friskmeldt.

– Tar brannsikkerhet på største alvor
Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene sier i en kommentar til uttalelsene fra BFO Brann at de for første gang ble kjent med royalsaken 21. desember 2020.

Per Jæger

Per Jæger

– Treindustrien publiserte da en nyhetsartikkel om at tester indikerte at royalimpregnert kledning ikke tilfredsstilte preakseptert ytelse i veiledningen til TEK17. Vi var ikke blitt informert på forhånd, så dette kom helt overraskende på oss, sier Jæger.

– Vi tar brannsikkerhet på største alvor. Norske boliger skal være trygge å bo i. Da nyheten ble kjent, la vi andre arbeidsoppgaver til side. Vi kontaktet de fremste brannekspertene i landet for å forstå hva royalsaken faktisk dreide seg om, og hva vi kunne gjøre for å finne løsninger for alle de tusen boligene som var i produksjon med royalbehandlet kledning. Mye har skjedd siden. En mengde branntester er utført. RISE Fire Research AS har utarbeidet en omfattende rapport hvor de vurderer de branntekniske egenskaper til fasadekledning av tre. SINTEF Community har utviklet standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser for noen utvalgte boligtyper i brannklasse 1. Ved å følge forutsetningene for disse analysene og utføre de identifiserte, kompenserende tiltakene, vil boligene med royalkledning tilfredsstille kravene til brannsikkerhet gitt av TEK17. Basert på disse fraviksanalysene fra SINTEF har Holte AS utarbeidet verktøyet "Branntrygg" som hjelper de prosjekterende med å finne nødvendige, kompenserende tiltak. Slik sett har vi foreløpig "løst" royalsaken for mange av boligene i produksjon med denne type kledning, utdyper Jæger.

– Samtidig har royalsaken avdekket at også mange andre trekledninger sliter med å tilfredsstille preaksepterte ytelser. Det er foretatt brannprøving av beisede og malte trekledninger, og heller ikke disse klarer preakseptert ytelse, men havner i klasse E sammen med royalbehandlet kledning. Den såkalte FIGRA-verdien er på samme nivå som for royalkledning. Vi mener at dette gir grunnlag til å revurdere gjeldende preaksepterte ytelser i veiledningen til TEK17. Vi kan ikke ha et regelverk som krever formelle fraviksanalyser for alle vanlige trekledninger som blir malt eller beiset på byggeplassen. Kartet må stemme med terrenget, legger Jæger til.

Han peker på at D-s3,d0 i sin tid ble innført som preakseptert ytelse i veiledningen til TEK17 uten konsekvensutredning og uten at det forelå resultater fra branntesting av ulike typer behandlet trekledninger.

– Vi viser til at RISE Fire Research anbefaler å vurdere nærmere preakseptert ytelse for alle typer behandlet ytterkledning av trevirke. Videre konkluderer de at "I dag er det sannsynligvis svært mange yttervegger med trekledning i Norge som ikke tilfredsstiller kriteriene til brannklasse D-s3,d0, der dette er gitt som preakseptert ytelsesnivå i veiledning til byggteknisk forskrift.", sier Jæger.

Han sier videre at det kun er egenskapene til den utvendige overflaten som har betydning for klassifisering som D-s3,d0.

– Maksimal FIGRA verdi inntreffer etter rundt 60 sekunder. I løpet av denne korte tiden er gjennombrenningsproblematikken ikke relevant, og utforming av hulrommet bak kledningen ingen betydning for klassifiseringen. Siden preakseptert ytelse kun adresserer de utvendige egenskapene til trekledningen, så var det også dette som ble testet i storskalatestingen som RISE Fire Research utførte, uttaler Jæger som sier at de har engasjert de fremste brannekspertene for å løse royalsaken.

– Vi er ennå ikke i mål, og mye arbeid gjenstår. Foreløpig har vi bare fraviksverktøy for noen utvalgte boligtyper i brannklasse 1. Men så langt har vi fått mye ny kunnskap om de faktiske brannegenskapene til behandlede trekledninger. Og denne kunnskapen gir oss heldigvis grunnlag til å legge til side den store uroen for royalkledningen, sier Jæger.