Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

Innlegg: - Treindustrien vil feilaktige påstander til livs

Kunder og byggeiere er kommet i en beklagelig situasjon fordi det er solgt et produkt, royalbehandlet kledning, hvor produktet ikke tilfredsstiller krav i gjeldende regelverk. Royalbehandlet kledning oppfyller ikke klasse D. Å merke royalbehandla kledning i klasse D, blir da feil. Innholdsfortegnelsen til et produkt må stemme med fakta, skriver Heidi Finstad i Treindustrien i et innlegg.

Royalimpregnert kledning er trevirke som er behandlet med en kombinasjon av trykkimpregnering med vannløste midler, vanligvis kobbersalter, og en etterfølgende oljebehandling der trelasten kokes i olje under vakuum. Det gir en trelast som er innoljet på alle sider. Royalolje består av ca. 50 % petroleumsbasert olje og 50 % linolje. I tillegg kan oljen være tilsatt fargepigmenter. (Kilde: Byggforskserien 432.101). Olje på alle fire sider av kledningsbordet er forskjellig fra overflatebehandlet kledning som ikke er behandlet inn mot hulrommet i bygninger. Hulrom og dets innvirkning på et brannforløp er et vesentlig forhold når det er snakk om brannutvikling.

Rapportene fra Rise Fire Research og Sintef er et betalt oppdrag fra blant annet Boligprodusentene. Det er naturlig å overlate til Rise og Sintef selv å kommentere hva som er formålet med rapportene og de eventuelle begrensninger i arbeidet.

Treindustrien fikk umiddelbart etter at DiBK gjorde bransjen oppmerksom på royalprodukters brannegenskaper, gjort en vurdering og utarbeidet et hjelpemiddel av uavhengig brannekspertise.

Dette for å gjøre analyser og iverksette korrigerende tiltak for bygg med royal. Etter dette har regjeringen åpnet for midlertidig brukstillatelse, hvor Boligprodusentene nå lanserer et verktøy for standardiserte fraviksanalyser. Treindustrien støtter fult ut en løsing og et verktøy for å gjøre fraviks analyser for å få ferdigattest.

Treindustrien har gjennom brannfaglig vurderinger og et hjelpemiddel for analyser lagt et godt grunnlag for å redusere reklamasjonsomfang og å redusere ulemper for alle berørte av royalsaken. Trygghet for liv og helse må bety at folk kan stole på at byggene de bor i, tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet. Tilfredsstillende brannsikkerhet må gå foran sterke økonomiske interesser med påfølgende næringspolitisk press.

Saken har fått stor oppmerksomhet. Det har både royalprodusentene og Boligprodusentene aktivt sørget for gjennom påstander som vekker oppsikt både i fagmiljøer, ulike bransjer, og organisasjoner. Påstander og debatten som nå går, gjør at myndighetene får et godt grunnlag for å følge opp og for å opprettholde engasjementet i saken. Påstander fra alle hold kan ikke gi annet resultat enn prinsippfasthet fra myndighetens side. Det er til det beste for alle. Treindustrien setter sin lit til at både DiBK og kommunene fyller sin tilsynsfunksjon godt. Byggmesterforbundets fremste varemerke er å etterspørre seriøsitet i byggenæringen. Deres bidrag til fortsatt debatt støtter godt om deres budskap om at myndighetene må styrke tilsynet for å fremme en seriøs byggenæring. I tillegg er debatten godt egnet til å mobilisere alle interessenter i arbeidet med å stadig utvikle regelverket til det beste for trygge boliger.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.