Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

Innlegg: Regjeringen har åpnet for løsninger – bruk mulighetene

Administerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien svarer i dette innlegget Talgø Møre Tre i royalsaken.

Innlegg av:

Heidi Finstad
Administrerende direktør
Treindustrien

Treindustrien fikk umiddelbart etter at DiBK gjorde bransjen oppmerksom på royalprodukters brannegenskaper, gjort en brannfagligvurdering og utarbeidet et hjelpemiddel av uavhengig brannekspertise. Hensikten med dette er å bidra til brannsikre bygg, hjelpe kunder, byggeiere og ikke minst royalprodusentene som står i en svært krevende situasjon.

Det ble tidlig slått fast av uavhengig brannekspertise, Brannrådgiver/siv.ing., fagsjef for brann og sikkerhet i Sweco Leif Tore Isaksen, at bruk av royalbehandlet kledning ikke nødvendigvis er kritisk med tanke på personsikkerheten i bygninger. Dette under gitte forutsetninger. Med denne tilnærmingen legges det til grunn at det må gjøres en vurdering av de enkelte byggene, for å avklare eventuelle avbøtende tiltak for å ivareta tilfredsstillende brannsikkerhet.

Etter dette har regjeringen åpnet for midlertidig brukstillatelse, hvor Boligprodusentene nå lanserer et verktøy for standardiserte fraviksanalyser. Treindustrien støtter fult ut et verktøy for å gjøre fraviks analyser for å få ferdigattest. Denne tilnærmingen har avgjørende betydning for å dempe konsekvensene av saken.

Royalprodusenter, kunder og byggeiere er kommet i en beklagelig situasjon fordi det er solgt et produkt, royalbehandlet kledning, hvor produktet ikke tilfredsstiller krav i gjeldende regelverk. Royalbehandlet kledning oppfyller ikke klasse D. Å merke royalbehandla kledning i klasse D, blir da feil. Innholdsfortegnelsen til et produkt må stemme med fakta.

Saken omhandler flere regelverk, hvor det må skilles mellom regler for bruk av byggevarer i bygg, og regler for omsetning og salg av byggevarer. Lover og regler bør være tydelig og forståelig for brukerne. Enhver bedrift har ansvar for å påse at egen virksomhet er i tråd med lover og regler.

Talgø Møre Tre har valgt å saksøke staten, det blir opp til retten å ta stilling til dette. Treindustrien legger til grunn at gjeldene regelverk til enhver tid skal følges. Rise Fire Research og Sintef må selv kommentere hva som er formålet med rapportene og de eventuelle begrensninger i arbeidet i det betale oppdraget utført på vegne av Boligprodusentene og 3 av royalprodusentene.

Regjeringen har fastslått at amnesti for pågående og nylig ferdigstilte byggeprosjekter med royalkledning er utelukket. Begrunnelsen er at det for det første vil kreve lovendring om det i det hele tatt er mulig, og det vil ta lang tid. For det andre vil det gi utfordringer knyttet til sikkerhet. For det tredje vil det skape presedens. For det fjerde vil det gi uklare ansvarsforhold. Regjeringen har utelukket å senke kravet i TEK fra klasse D til klasse E fordi det kan påvirke sikkerheten. Å senke kravet løser heller ikke utfordring med feil informasjon om brannegenskapene i produktdokumentasjonen. Prinsipper for like konkurransevilkår råder i alle sammenhenger. Det er nå opp til de enkelte leverandører og kunder å utnytte muligheter regjeringen lagt til rette for. Dette vil gi de raskeste løsningene i de enkelte sakene. Dette gjennom samarbeide om brannsikre og kostnadseffektive løsninger innenfor gjeldende lover og regler. Hva angår seriøsitet så medvirker alle påstander og debatter i saken til ekstra trykk på myndighetene. DiBK og kommunene er helt sentrale for å påse at regelverket etterleves. Særlig når det påstås tvil om regelverket slik det nå er adressert gjennom et søksmål fra Talgø Møre Tre mot Staten i saken.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.