Får vi skipstunnelen?

Gjennom mange tiår har man diskutert behovet for og utbyggingen en skipstunnel ved Stad i Sogn og Fjordane. Lenge så det ut til at alt var linet opp og at en utbygging var like rundt hjørnet. Nå ønsker man en ny utredning om prosjektet - utredning nummer 21 i rekken.

Dermed ser det ut til at det i alle fall blir en forskyvning ut i tid på byggestart for Stad skipstunnel. Kystverket har fått i oppdrag om å utrede prosjektet på nytt – og det er spesielt kostnadssiden man skal se på.

Politikerne fikk i fjor i hende en rapport, en såkalt KS2-rapport, som er en ekstern kvalitetssikring av utbyggingen (dette gjelder alle statlige investeringsprosjekter over 750 millioner kroner), hvor man gikk tett inn på prosjektet. Her var det ikke bare positive ord å hente. Man problematiserer både samfunnsnytten og ikke minst kostnaden på utbyggingen av prosjektet. I rapporten kom det frem at samfunnsnytten ikke var spesielt stor og at den er samfunnsøkonomisk lite lønnsom. Samtidig kom man frem til at prosjektet vil komme til å koste 3,7 milliarder kroner. Dette er én milliard kroner mer enn hva som tidligere er blitt kalkulert fra Kystverkets side. Dermed har politikerne bedt Kystverket om en ny rapport, som i hovedsak skal se på kostnadsbildet. Ifølge NRK blir dette rapport nummer 21 i rekken. Det er dermed ikke rart enkelte reagerer – vil nok en rapport gi de svarene man trenger – eller er dette kun en del av et spill før man enten setter i gang med byggingen – eller at man finner grunn til å stoppe hele prosjektet?

Kystverket peker på at de forventer et kostnadsbilde som de tidligere har skissert. Nå har man ikke de store erfaringene å hente fra denne typen prosjekter – Stad skipstunnel er på mange måter unik. Det betyr at det vil være noe usikkerhet rundt prosjektet i forhold kostnader og hele kostnadsbildet. På en annen side vil selve utbyggingen rent praktisk ikke by på de enorme utfordringene. I Norge er vi dyktige på fjellsprengning – og selv om det her ikke er en vei- eller bane-tunnel som skal bygges – vil man bruke mye av den samme kunnskapen. Utbyggingen av ulike energiprosjekter har også gitt mange byggherrer, rådgivere og entreprenører god erfaring som vil kunne benyttes på et slikt prosjekt. Det betyr at den 1.700 meter lange tunnelen helt klart er byggbar – og at utbyggingskostnadene burde kunne kalkuleres rimelig nøyaktig.

Vi håper derfor rapport nummer 21 blir den siste i en lang rekke – men ser vi tilbake i tid er vi ikke sikre. Det kan i verste fall gå mange år før den første tunnelsalven går ved Stad. Vi håper nå man relativt raskt kan lande på et standpunkt; fyller Stad skipstunnel den nødvendige samfunnsnytten – eller blir det for dyrt i forhold til andre viktige prosjekter? Her må politikerne ta en beslutning – og stå for denne.

En slik sjøtunnel vil ha mange spennende sider ved seg – og vil bli en attraksjon i seg selv. Også selve jobben vil opplagt bli spennende – og noe som vil bli lagt merke til langt utenfor landets grenser. At den vil bli nyttig er helt sikkert – men ved alle store prosjekter må man balansere kost-nytte. Det hadde man i utgangspunktet gjort også her – og man har sagt at en utbyggingsstart skulle komme raskt. Flertallet på Stortinget er fortsatt opptatt av å få bygget ut tunnelen – men mener at det blir for dyrt – med tanke på den siste utredningen. Det betyr at mye tyder på at den vil komme – viljen virker å være der. Om den blir billigere ved å bestille flere rapporter så det går enda mer tid, er ikke like sikkert.