Dag Terje Andersen reagerer på dugnadsomfanget i Smiths venner-selskapet Globeserve. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dugnadsselskap i Smiths venner omsatte for 75,2 millioner kroner på ett år - Arbeiderpartiet reagerer

Smiths venner-dugnadsselskapet Globeserve hadde et formidabelt år i 2016. Selskapet omsatte for over 75 millioner og hadde nærmere 40 millioner kroner i årsresultat før skatt. Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen reagerer på omfanget og etterlyser klarere dugnadsgrenser.

Globeserve

Globeserve ble etablert i midten av 2015 og leier blant annet ut menighetsungdommer til et enormt byggeprosjekt på Brunstad.

Der bygger Smiths venner gjennom Brunstadstiftelsen ut Oslofjord Conference Center med 1.600 hotelleiligheter for til sammen tre milliarder kroner.

Brunstadstiftelsen er også største aksjonær i Oslofjord Holding AS som er største aksjonær i dugnadsselskapet Globeserve.

Byggeindustrien har tidligere satt søkelys på den utstrakte dugnadsvirksomheten i trossamfunnet Brunstad Christian Church, også kjent som Smiths venner.

En kartlegging Byggeindustrien gjorde i fjor, viste at 10 dugnadsselskaper i menigheten omsatte for til sammen 97,7 millioner i 2015.

Ett av selskapene, Fjordteam AS, gikk i fjor høst til sak mot staten etter at Direktoratet for Arbeidstilsynet hadde pålagt virksomheten å betale lønn for renhold og føre timelister for dugnadsarbeidere.

Arbeids- og sosialdepartementet valgte å oppheve vedtakene til direktoratet, og ga grønt lys til flere dugnadsselskaper som er bygd opp rundt samme modell.

Kraftig vekst

Dugnadsvirksomheten viser ingen tegn til å bremse opp, snarere tvert imot.

I fjor hadde ett av disse selskapene, Globeserve, alene en omsetning på hele 75,2 millioner kroner. Også på bunnlinja var tallene svært gode for selskapet som beskriver seg som et personell-utleieselskap.

Årsresultatet før skatt endte på 38,2 millioner kroner, ifølge tall fra proff.no.

I 2015 omsatte Globeserve for 26,6 millioner på sine første seks driftsmåneder – i snitt 4,43 millioner per måned. I 2016 lå månedsomsetningen i snitt på 6,27 millioner kroner.

I Arbeiderpartiet, som tidligere har tatt opp dugnadsspørsmålet med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), reagerer de på dugnadsomfanget i Globeserve AS.

– Vi har fra Aps side tidligere stilt spørsmål ved grensene mellom hva som kan betraktes som dugnad og hva som faller utenfor. Med de opplysningen vi nå får presentert er det mye som tyder på at arbeidsministeren ikke burde satt til side vedtaket fra Arbeidstilsynet angående selskapet Fjordteam AS, sier Aps arbeidslivpolitiske talsmann Dag Terje Andersen.

Andersen lover å følge opp saken videre

– Vi kommer fra Aps side til å forfølge denne saken politisk. Vi må få klarhet i hvor grensene for dugnadsarbeid går, sier Andersen.

– Overskuddet tilføres ideelle formål

I et mailintervju med Byggeindustrien forklarer daglig leder i Globeserve, Peter Zurcher, veksten i selskapet slik:
– I tillegg til at resultatet for 2015 er basert på et halvt års drift, var også 2015-resultatet preget av en god del startup-kostnader. Gjennom 2016 har antallet utleide personer økt noe, ettersom våre oppdragsgivere har hatt et økt behov for personell. Globeserve er et personell-utleieselskap, skriver Zurcher som er fornøyd med tallene.

– Gitt at vi i 2016 ikke hadde oppstartskostnader, men et fullt og produktivt år, så ble resultatet godt. Overskuddet tilføres ideelle formål som Brunstadstiftelsen forvalter etter Stiftelsens vedtekter, skriver han.

Forventer godt 2017

Selskapet har tidligere opplyst at de leier ut rundt 200 personer. Hvor mange de leier ut nå, får ikke Byggeindustrien et klart svar på.

– Antallet personer som til enhver tid leies ut varierer gjennom året avhengig av behov, og for 2016 gjenspeiles dette i regnskapet. For 2017 ligger vi per nå an til å leie ut like mange som i fjor, skriver Zurcher.

– Hvordan ser utviklingen for 2017 ut? Er utviklingen like positiv for selskapet?

– Vi planlegger samme aktivitetsnivå i 2017 som i 2016, altså et tilsvarende bra resultat, skriver Zurcher.

– Rent rettslig vurdering

Byggeindustrien har forsøkt å få en kommentar fra Anniken Hauglie (H), men har fått en e-post med administrativt svar fra departementet.

– Arbeidstilsynets vedtak fra 22. august 2016 om pålegg om utbetaling av allmenngjort lønn og utarbeidelse av oversikt over arbeidstid for Fjordteam AS ble opphevet etter vedtak i Arbeids- og sosialdepartementet 24. oktober. Bakgrunnen for omgjøringen er en rent rettslig vurdering av at de frivillige som utfører dugnadsarbeid for Fjordteam AS ikke er å anse som arbeidstakere. At det ikke er tale om arbeidstakere medfører at de bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven som det er vist til i saken, ikke kan benyttes. Departementet gjør i vedtaket oppmerksom på at dette ikke betyr at det er utelukket at ulønnet «dugnadsarbeid» etter omstendighetene kan falle innenfor lovene, men da må vurderingen gjøres konkret, og hvor for eksempel momenter som arbeidsplikt og hvor omfattende arbeidet er, vil kunne stå sentralt, skriver avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna i Arbeids- og sosialdepartementet i e-posten.

Kritisk til dugnadsomfanget

Advokat og parnter i KPMG Law Advokatfirma, Anne Tengs-Pedersen.

Advokat og partner i KPMG Law Advokatfirma, Anne Tengs-Pedersen, mener i likhet med Dag Terje Andersen at dugnadsbegrepet blir utfordret med millionvirksomheten til Globeserve.

– Frivillighetsbegrepet trekkes betraktelig lenger i disse sakene enn det som man i dagligtalen betrakter som dugnad. Dette særlig fordi det drives i så stor skala og innen tariffestede områder, sier Anne Tengs-Pedersen til Byggeindustrien.

– Når man ser hvor strengt og firkantet regelverk som foreligger for andre bedrifter når det gjelder skatt, avgift og tarifflønn, kan man undres over hvorfor det ikke tas tak i dette, legger hun til.

Advokaten viser til at Arbeidstilsynets vedtak om å betale allmenngjort minstelønn på dugnadselskapet Fjordteam AS, ble opphevet av departementet da de mente det bygde på feil lovforståelse.

– De mente altså at grensen for frivillighet ikke er passert. Da kan man jo lure på hvor de tenker at den grensen skal gå, sier Tengs-Pedersen.

BCC reagerer på Andersen-utspill

Informasjonsansvarlig i BCC, Berit Hustad Nilsen.

Brunstad Christian Church (BCC) mener Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen synser om regelverket når han kritiserer regjeringen for å ha opphevet dugnadsvedtak.

Byggeindustrien har spurt Brunstad Christian Church om de savner klarere grenser for hva som er dugnadsarbeid, hvor mange dugnadsselskaper som finnes i BCC-systemet og om hvorvidt dette er noe de oppfordrer lokalmenighetene til å etablere.

I en epost til Byggeindustrien svarer BCCs informasjonsansvarlige, Berit Hustad Nilsen, følgende:

«BCC har i flere år etterlyst et klarere regelverk for frivillig innsats. Det er ingenting som vil være bedre for BCC enn få tydelige rammer for hvordan engasjerte frivillige best kan organisere og utføre sin innsats for gode formål. Det er ingen som er tjent med at frivilligheten må bruke millionbeløp på juridiske avklaringer og kjøre prosesser i rettssystemet for å få svar, slik situasjonen faktisk er nå. BCC hilser en gjennomgang av regelverket velkommen, men håper selvfølgelig også at en slik gjennomgang ikke begrenser frivillighetens mulighet til å skaffe inntekter utenfor ren statlig støtte.»

«Vi reagerer på Dag Terje Andersens uttalelse om at han, på bakgrunn av de opplysningene han får presentert fra Byggindustrien , mener at arbeidsministeren ikke burde satt til side vedtaket fra Arbeidstilsynet. Arbeids- og sosialdepartementets avgjørelse var en juridisk solid begrunnet avgjørelse som bekreftet den tolkningen av regelverket som Fjordteam AS hadde brukt store beløp på å få utredet, nettopp ut fra et ønske om å slutte lojalt opp om lover og regler. Andersens argument synes å gå bort fra det juridiske og over i «synsing» om hvordan regelverket burde være. Det er enkelt å være enig i at regelverket trenger en gjennomgang, men å bruke dette som argument for å kritisere Arbeids- og sosialdepartementets avgjørelse ut fra dagens regelverk, blir for lettvint.»

Avslutningsvis skriver Nilsen at BCC forholder seg til de lover og regler som gjelder for frivillig innsats, og at de alltid oppfordrer  lokalmenighetene til det samme.

«Av praktiske og organisatoriske hensyn har flere lokalmenigheter organisert den frivillige virksomheten i et aksjeselskap», skriver Nilsen.