Faksimile fra Ryenstubben 2 AS sin årsberetning i 2015.

Smiths venner-selskap unnlot å nevne alvorlig arbeidsulykke i årsberetning

Ungdommen fikk brist i ryggvirvelen etter å ha blitt truffet av en 1,8 tonns stålbjelke i fjor sommer. I sine årsberetninger skriver både dugnadsleverandør Ryenstubben 2 AS og entreprenør ILC Construction at de ikke hadde ulykker i 2015.

Dugnadsungdommen fikk denne bjelken på seg, og fikk brist i ryggvirvel av ulykken. Men verken entreprenør eller dugnadsselskap nevnte ulykken med et ord i sine årsberetninger for 2015. Foto: Arbeidstilsynet

Byggeindustrien har tidligere omtalt arbeidsulykken på Brunstad der Brunstad Christian Church, kjent som Smiths venner, bygger ut sitt stevnested for flere milliarder.

I kraftig vind den 3. juni 2015 fikk menighetsungdommen fra Tyskland den 8,5 meter lange og 1,8 tonn tunge bjelken på seg under arbeid med å montere stålreoler for generalentreprenør ILC Construction.

Dugnadsungdommen fikk brist i en ryggvirvel etter den alvorlige ulykken, og skal ifølge papirer fra Arbeidstilsynet ha blitt sykemeldt i fire til seks uker.

Ifølge regnskapsloven har norske bedrifter et særskilt krav om å opplyse om skader og ulykker i sine årsberetninger.

Men verken ILC Construction eller det Smiths venner-eide selskapet Ryenstubben 2 AS, som inntil i fjor sommer leide ut dugnadsungdommer til bygg- og anleggsprosjektet, nevner den alvorlige arbeidsulykken med et ord i sine årsberetninger for 2015.

Selskapene skriver tvert imot at de ikke har hatt noen ulykker:

«Arbeidsmiljøet og generell trivsel på arbeidsplassen vurderes som god. Sykefraværet har vært ubetydelig og det har ikke vært skader eller ulykker i 2015», heter det i årsberetningen til Ryenstubben 2 AS.

Faksimile fra ILC Construction sin årsberetning. Trykk på bildet for større utgave.

I ILC Constructions årsmelding står det at det har vært registrert åtte skader, men ingen ulykker.

Ettårig dugnadskontrakt

Den tyske ungdommen som ble alvorlig skadd på dugnaden, hadde i likhet med mange andre ungdommer fra hele Europa skrevet under en ettårig dugnadskontrakt med Ryenstubben 2 AS.

Ryenstubben 2 AS leide deretter ungdommene ut igjen til generalentreprenøren i Brunstad-utbyggingen, som på ulykkestidspunktet var eid av menigheten og hadde navnet IEC Construction.

Entreprenøren har senere skiftet både navn og eier. De heter nå ILC Construction og er ikke lenger eid av menigheten, men av to private investeringsselskaper.

Dugnadsutleien fra Ryenstubben 2 AS opphørte sommeren 2015 og er viderført av Globeserve - et selskap Byggeindustrien har omtalt ved flere anledninger.

Stoppet virksomheten

I sin rapport etter ulykken ga Arbeidstilsynet entreprenøren kritikk for manglende gjennomføring av sikker-jobb-analyse for utførelse av arbeidsoperasjonen i forkant av ulykken.

Arbeidstilsynet stanset virksomheten på byggeplassen på bakgrunn av hendelsen, og satte krav om at det skulle gjøres en risikovurdering av den spesifikke arbeidsoperasjonen med å montere utendørs stålreoler.

Stansen ble opphevet etter noen dager da entrepenøren hadde gjennomført tilfredsstillende HMS-tiltak.

Ryenstubben 2: – Kunne tilføyd at det ikke har vært ulykker med «alvorlige følger»

Mens entreprenør ILC Construction sier det var en feil som førte til at ulykken ble utelatt, mener Ryenstubben 2 AS det ville vært tilstrekkelig å legge til at ulykken «ikke fikk alvorlige følger».

Seks dager etter at Byggeindustrien stilte spørsmål om Ryenstubben 2 AS sin årsberetning, fikk vi følgende svar på e-post fra styrelederen i selskapet, Svein Gangsø:

«Viser til mailen fra deg 24.11.2016. Saken du refererer til ble behørig redegjort for i mailkorrespondanse mellom Byggeindustrien v/deg og R2 as v/Rolf (daglig leder Rolf Ekholt journ.anm) for ca. ett år siden. Vi har da tydelig kommunisert at den konkrete saken du spør om er behandlet og rapportert til myndighetene i samsvar med regelverket. Jeg finner ingen grunn til å skulle gå noen ny runde på dette.»

«Når det gjelder årsrapporten er den selvsagt utformet i henhold til gjeldende lover og regler, men vi ser at vi i årsberetningen kunne føyd til i denne setningen: «…at det ikke har vært skader eller ulykker med alvorlige følger i 2015.». Dette vil vi følge nøye opp dersom det blir flere uønskede hendelser i selskapet.»

Byggeindustrien har stilt Gangsø et oppfølgingsspørsmål om de ikke anser brist i ryggvirvelen som en alvorlig følge, men han ønsker ikke å debattere saken videre.

En feil, sier entreprenøren

Entreprenøren ILC Construction opplyser på sin side at det er en feil som gjør at ulykken ikke er nevnt i deres årsberetning.

De rapporterte om åtte registrerte skader i 2015, men ingen ulykker.

– Denne hendelsen er helt klart en ulykke. Saken ble også meldt Arbeidstilsynet som en ulykke, i henhold til våre gjeldende HMS-rutiner. At vi ikke har tatt det med i årsmeldingen er dessverre en feil fra vår side, svarer daglig leder Dagfinn Lindberg i ILC Construction i et e-post-intervju med Byggeindustrien.

– Hva er årsaken til at dere ikke nevner ulykken i 2015-årsberetningen?

– Vi har ingen grunn til å ikke nevne denne saken, at vi ikke har tatt det med i årsmeldingen er dessverre en feil fra vår side, svarer han.

– Blir arbeidsulykker som involverer innleide dugnadsarbeidere rapport hos dere eller hos utleieselskap?

– Alle arbeidsulykker som skjer hos oss og på våre prosjekter blir rapportert hos oss, vi har et omfattende rapporteringssystem for HMS-arbeidet i ILC Construction AS.

Nye eiere

– Vi registrerer også at dere fikk nye eiere i løpet av 2015. Er ikke det opplysninger som også hører hjemme i en årsberetning?

– Ikke nødvendigvis. Vi var på det tidspunktet et lite selskap, og fant det ikke nødvendig å omtale eierskifte. Vi fikk heller ingen kommentar fra vår revisor på dette.

– Eierskiftet betyr nå at ILC ikke lenger er tilknyttet menigheten, men er på private hender?

– ILC Construction AS eies av private aksjonærer, bekrefter Dagfinn Lindberg.

Ikke nevnt i BCC-årsberetning

Heller ikke i Brunstad Christian Church sitt sentralledd, ble ulykken omtalt i årsberetningen.

- Vi har registrert at datterselskapet under BKM Holding, Ryenstubben 2, ved en feiltakelse ikke har nevnt skaden du refererer til i sin årsrapport for 2015. Denne feilen forplantet seg dessverre til årsberetningen i eierorganisasjonen, skriver informasjonsansvarlig Berit Hustad Nilsen i en e-post til Byggeindustrien.

- Forøvrig legger BCC stor vekt på HMS-arbeidet i alle deler av foreningens virksomhet, slik at alle våre medarbeidere, og våre frivillige bidragsytere, skal oppleve at de har en arbeidsplass der deres sikkerhet, helse og trivsel blir godt ivaretatt, legger hun til.

– Alvorlig å unnlate arbeidsulykker i årsberetningen

Revisjonsekspert stusser over at arbeidsulykken fra sommeren 2015 ikke er nevnt i årsberetningene til de to involverte selskapene.

– Slik jeg ser det er det alvorlig hvis det unnlates å opplyse om større, alvorlige ulykkestilfeller som har skjedd i virksomheten i løpet av regnskapsåret, opplyser førsteamanuensis ved Institutt for regnskap revisjon og foretaksøkonomi på BI, Tonny Stenheim, i en e-post til Byggeindustrien.

Kan medføre straffereaksjon

Brudd på pliktbestemmelsene i regnskapsloven § 3-3a kan medføre straffereaksjon. Det er regnskapsloven § 8-5, jf. straffeloven §§ 392 til 394 som regulerer straffereaksjon ved brudd på regnskapsplikten, blant annet plikten om å opplyse om forhold som det skal opplyses om i årsberetningen.

Brudd kan, avhengig av alvorsgrad, straffes med bøter eller med fengsel på inntil 2 og 6 år.

- Alvorsgrad oppfylt

Stenheim mener det sentrale for å vurdere opplysningsplikten til Ryenstubben 2 AS, er om personen kan sies å være i et tilsettingsforhold og alvorlighetsgraden av ulykken.

– Jeg mener vel at det siste vilkåret her er oppfylt, det vil si alvorlighetsgraden. Det første vilkåret er for meg mer uklart om er oppfylt, legger han til.

– Hvis Ryenstubben 2 har regnskapsplikt, mener jeg dette burde vært opplyst i årsberetningen. Spørsmålet som melder seg er om opplysningsplikten rekker lenger enn bare å omfatte ansatte det vil si om det skal opplyses om ulykker som gjelder prosjekter som et foretak eller virksomhet er involvert i. Det siste kan tilsi at også entreprenøren har en plikt til å gi opplysninger i sin årsberetning. Men slik jeg tolker bestemmelsen gjelder den kun for egne tilsatte, skriver Stenheim som tar forbehold om at han fullt ut har forstått sakskomplekset.