Det handler om næringens fremtid

Fra årsskiftet ble det innført nye og strengere regler rundt bruken av innleid arbeidskraft, noe som påvirker en rekke virksomheter i byggenæringen. Dette har også gitt noen muligheter til å utnytte smutthull i regelverket - som det er viktig at næringers aktører ikke benytter. Det kan få meget uheldige konsekvenser. 

De nye reglene slår fast at bemanningsbedriftene skal tilby sine folk faste ansettelsesavtaler med en reell stillingsprosent. Dette har åpnet for at enkelte selskaper har gått inn på stillingsbrøker på ned mot fem prosent for sine ansatte, noe som selvsagt ikke hører noen steder hjemme. Det var naturligvis ikke dette Stortinget så for seg eller ønsket når de strammet inn på regelverket for å sikre mer forutsigbarhet og større andel av fast ansatte i fjor. Dette smutthullet enkelte nå har utnyttet er med på å undergrave seriøsiteten denne næringen trenger for å bygge opp en god troverdighet og som et ledd i å sikre en nødvendig fremtidig rekruttering.

Det er nå viktig at næringen tar tak i denne utfordringen som har dukket opp i etterkant av innskjerpingen av reglene – og ikke går inn på avtaler med firmaer som tilbyr useriøse kontrakter. En ting er selskapene som tilbyr denne praksisen, men det er også noen som bestiller disse tjenestene – og hverken bemanningsvirksomhetene selv eller næringens utførende aktører er tjent med at dette får utvikle seg videre.

Heldigvis har næringens aktører, på alle sider av bordet, tatt tak i problematikken som har dukket opp – og sagt klart fra at dette ikke er en ønsket konsekvens av det nye innleiereglementet.

Både NHO, med sine underforeninger, Fellesforbundet og virksomheter tilknyttet byggenæringen påpeker at man må hindre at dette utvikler seg videre og at man får på plass kjøreregler som sikrer at hovedregelen om fast ansatte med en stillingsprosent som er til å leve med skal gjelde i norsk næringsliv.

Arbeidskontrakter med en stillingsbrøk på fem og ti prosent innen byggenæringen er også en oppgave bestillerne må ta ansvar for å unngå. Næringens aktører må bli bedre bestillere og aktivt bidra til en seriøs og god bemanningsbransje. For det er uten tvil også viktig at det finnes en mulighet til å leie inn tjenester for kortere perioder for å ta unna svingningene i markedet som det alltid vil være. Det er ikke alle selskaper som har mulighet til å bemanne opp sine virksomheter med egen ansatte på toppnivå over tid - og da er det viktig at vi har en trygg, seriøs og ordentlig bemanningsbransje – som skal bidra til å bygge opp under et seriøst arbeidsliv. Fast ansatte bygger kompetanse og stolthet – som også gir seg utslag i kvaliteten på arbeidet som blir utført.

Klarer man ikke å få dagens løsninger til å fungere, vil politikerne stå klare med andre sterke virkemidler, som da også kan innebære et forbud mot innleie eller et langt strengere regelverk. Det vil i så fall redusere muligheten for næringens virksomheter til å ta unna toppene med innleid arbeidskraft – og at bemanningsselskapene går en meget uviss fremtid i møte. Derfor er det nå avgjørende at både bemanningsfirmaene selv, men også bestillerne, ser sitt ansvar til å sikre en levedyktig og sunn næring. De useriøse som er ute etter å utnytte mulighetsrommet som nå er til stede gjennom regelverket må ikke vinne frem. Næringen må derfor ta ansvar for å sikre en sunn utvikling - og det innebærer at man må si nei til kontrakter der de ansatte innen bemanningsbransjen tilbys usedvanlig lave stillingsbrøker. Det er et ansvar som må følges opp av både de som leier ut og de som leier inn arbeidskraft.