Kontraktsstrategien for gjennomføring av vei- og jernbaneprosjektet mellom Arna og Stanghelle er klar.

Kontraktsstrategien for gjennomføring av vei- og jernbaneprosjektet mellom Arna og Stanghelle er klar.

Illustrasjon Red Ant/Statens vegvesen

Vil ha store kontrakter i megaprosjektet Arna-Stanghelle

Nå er kontraktsstrategien for gjennomføring av Norges største tunnelprosjekt klar.

– I prosessen har vi hatt tett dialog med markedet både nasjonal og internasjonalt. Å få markedet med oss i utviklingen av kontraktsstrategien har vært verdifullt. Dialogen med disse påvirket den valgte strategien, sier assisterende prosjektsjef i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, Anne Laskemoen Herdlevær, i en pressemelding.

Kontraktsstrategien for gjennomføring av prosjektet er klar

Nå er kontraktsstrategien for gjennomføring av prosjektet klar. På veien hit har prosjektet hatt to omfattende runder med markedsdialog, med både nasjonale- og internasjonale entreprenører og rådgiverfirma.

– Når vi nå skal utarbeide konkurransegrunnlagene vil vi fortsette den gode dialogen med markedet. Vi ønsker blant annet innspill på entrepriseform og -størrelse, samt kontraktskrav og insentiver, sier Herdlevær.

Assisterende prosjektleder i Bane Nor Anne Laskemoen Herdlevær. Foto: Bane Nor
Assisterende prosjektleder i Bane Nor Anne Laskemoen Herdlevær. Foto: Bane NorFoto: Bane Nor

Prosjektet legger til grunn en ny finansieringsmodell, der både vei- og banemidler blir kanalisert gjennom Statens vegvesen. Dette har åpnet for endringer i både fremdriftsplanene og kontraktsstrategien. Med felles finansiering får prosjektet en mer hensiktsmessig bruk av midlene og mer optimal gjennomføring, står det i meldingen.

Første rådgiverkontrakt er utlyst

Første rådgiverkontrakt er akkurat utlyst som en BVP-anskaffelse (Best Value Procurement). Kontrakten gjelder prosjektering og konkurransegrunnlag for forberedende entrepriser. Dette omfatter alt fra arbeid med forskjæringer og fjellsikring, til opparbeiding av riggarealer og anleggstverrslag.

Neste rådgiverkontrakt vil være sammenhengende og gjelde for alle hovedentreprisene. Denne omfatter prosjektering og konkurransegrunnlag for både utførelsesentrepriser og totalentrepriser, samt oppfølging i byggetid, opplyser byggherre.

Entreprisene

Hovedentreprisene bærer preg av å være store, og er i stor grad felleskontrakter for vei og bane. Det blir også flere forberedende entrepriser som også vil treffe det regionale og lokale markedet, ifølge byggherre.

* Første hovedentreprise som skal ut i markedet er K-03, som omfatter vei- og banetunnel mellom Trengereid og Vaksdal. Denne er planlagt lyst ut i første halvår 2024. Det er her lagt til grunn en totalentreprise.

* De øvrige tunnelentreprisene vil i utgangspunktet være utførelsesentrepriser. Disse lyses ut med cirka ni måneders mellomrom.

* Første dagsonekontrakt, K-06 Stanghelle, lyses ut i slutten av 2024. K-02 Arna følger cirka to år etterpå. Disse kontraktene er planlagt som totalentrepriser.

Kontraktstrategien kan oppsummeres slik, der kontraktene er inndelt etter geografi (horisontalt) og fag (vertikalt).
Kontraktstrategien kan oppsummeres slik, der kontraktene er inndelt etter geografi (horisontalt) og fag (vertikalt).Illustrasjon: Statens vegvesen.

Tekniske entrepriser lyses ut i 2024

De tekniske entreprisene i prosjektet er også store og sammenhengende kontrakter.

* For jernbaneteknikk er det valgt utførelsesentreprise som kontraktsform.

* Kontraktene til jernbanens signalanlegg vil være avrop på rammeavtaler.

– Vi er veldig spente på tilbakemeldinger knyttet til kontrakten K-08, som er en felles tele-, elektro- og SRO-kontrakt for både vei og bane for hele prosjektet. Dette er en gigakontrakt og vi har lagt til grunn samspill som entrepriseform og en lang varighet, sier prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad.

Fellesprosjektet starter en egen markedsdialog for K-08 til høsten og entreprisen er tenkt lyst ut i midten av 2024.

Katrine Sælensminde Erstad er prosjektsjef for Fellesprosjektet Arna - Stanghelle.

Katrine Sælensminde Erstad er prosjektsjef for Fellesprosjektet Arna - Stanghelle.

Foto: Sunniva L. Seterås, Statens vegvesen.

Fleksibel

–Vi har lagt vekt på å få en kontraktsstrategi som er robust, men samtidig fleksibel i forhold til endringer. Prosjektet har en tidshorisont på 12 år, og det kommer til å bli endringer både i markedets kapasitet, kompetanse og interesse, og i teknologisk utvikling og miljø- og klimakrav, understreker Erstad.

Prosjektet er åpne for endringer slik at hver kontrakt blir tilpasset markedet og gjeldende forutsetninger til enhver tid. Det må også presiseres at prosjektet er avhengig av investeringsbeslutning og godkjenning av ny finansieringsmodell, og at dette utgjør en usikkerhet når det gjelder tidsperspektivet som er skissert, står det i pressemeldingen.