Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke er positiv til regjeringens ambisjoner om fossilfrie anleggsplasser innen 2025, men advarer samtidig mot biodiesel-utfordringer. Foto: Bård Gudim

Veidekkes maskinpark klar for fossilfrie anleggsplasser - men sjefen advarer om biodiesel-utfordringer

Veidekke er positive til regjeringens mål om fossilfrie anleggsplasser innen 2025, men advarer om at tilgangen til biodiesel kan by på utfordringer.

Fossilfri anleggsplass

En fossilfri anleggsplass innebærer å erstatte bruk av fossile brensler, i hovedsak diesel, med fossilfrie løsninger. En fossilfri anleggsplass kan i tillegg til batterielektriske maskiner, elektriske maskiner koblet direkte til elektrisitetsforsyningsnettet eller hydrogendrevne maskiner også bruke biobasert brensel, herunder pellets, biodiesel og biogass. Drivstoffproduksjon, maskinproduksjon, maskinvedlikehold og så videre er ikke omfattet av begrepet fossilfri anleggsplass. Utslippsfrie anleggsplasser vil kreve nullutslippsmaskiner, som omfatter elektriske maskiner.

Kilde: «Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren»

Utslippene fra anleggsplasser i transportsektoren skal ned, og regjeringen varsler strengere krav til bransjen. Ett av målene på vei mot en utslippsfri anleggbransje er fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren innen 2025.

– Vi synes det er veldig bra at regjeringen tar miljøinitiativ og stiller krav som driver utviklingen i bransjen i riktig retning, sier Veidekkes konsernsjef Jimmy Bengtsson til Byggeindustrien.

Verdens første fossilfrie anleggsplass

For landets største entreprenør er fossilfrie anleggsplasser ikke noe nytt.

Da Veidekke bygde en fem kilometer lang tunnel for Statnett fra Sogn og Smestad transformatorstasjoner i Oslo, var dette den første helfossilfrie anleggsplassen i Norge.

Ifølge Jimmy Bengtsson kan hele maskinparken til Veidekke Anlegg allerede i dag drives fossilfritt.

– Men det er store forskjeller i verdikjeden på hvor langt man er kommet, så for bransjen som helhet så vil det være en stor maskinpark som må byttes ut. Det vil være kostnadskrevende, og vi mener det er nødvendig å få på plass gode incentivordninger fra myndighetenes side dersom vi skal lykkes, sier Bengtsson.

– Er fire år realistisk?

– Om kravene er der, så vil også drivkraften til endring være stor. Da tror jeg det er mulig. Men det vil som sagt koste. Men slik er det jo med alle store endringer, de vil dra med seg noen kostnader i begynnelsen og så vil ting normaliseres etter hvert, sier Bengtsson.

Det første fossilfrie anleggsprosjektet i Norge var Statnett og Veidekkes tunnelprosjekt mellom transformatorstasjonene på Sogn og Smestad. Tunneldelen av prosjektet gikk fra 2017 til 2019. Arkivfoto: Malin S. Strandberg.

Advarer om begrenset tilgang på biodiesel

Men Veidekke-sjefen tror ikke det største hinderet vil ligge i maskinparken.

– Det unisone svaret fra de jeg har snakket med, er at tilgangen til biodiesel kommer til å bli den største utfordringen. Biodiesel-markedet er allerede begrenset og drivstoffet er dyrere enn ordinær diesel. Økt etterspørsel vil trolig gi enda høyere priser enn i dag, sier Bengtsson.

Forventer teknologiutvikling

Handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren skal ifølge regjeringen bidra til at Norge når sine totale utslippsforpliktelser frem mot 2030.

De forventer en stor innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i transportsektoren og at teknologiutviklingen vil være stor i årene som kommer. 

Vi venter overgang til slike løsninger også på anleggsplasser i transportsektoren, selv om disse ikke er helt markedsklare per i dag. Handlingsplanen vil stimulere til teknologiutviklingen også i anleggssektoren, skriver regjeringen i handlingsplanen.

Jimmy Bengtsson i Veidekke mener det må betydelig infrastruktur- og teknologiutvikling på plass for å nå et fremtidig må om helt utslippsfrie anleggsplasser.

Det skjer mye innenfor elektrifisering, men ennå er det en del teknologi og infrastruktur som ikke finnes eller er på plass. Når det gjelder de store lastebilene, vil det for eksempel være mer nærliggende å tro at hydrogen vil være mer realistisk alternativ enn elektrisitet, sier Bengtsson.

– Du kjenner det svenske markedet godt. Hvordan er jobbes det der?

– Sverige vil være fossilfritt innen 2045, og på den bakgrunn er det utarbeidet veikart for ulike næringer som tar sikte på å halvere klimagassutslipp innen 2030. Bygg- og anleggsnæringen har en slik fossilfri-plan fram mot 2030 som alle de store aktørene, inkludert Veidekke, har skrevet under på, sier Bengtsson.

Dette varsler regjeringen

Med sikte på å legge til rette for at anleggsplassene skal være fossilfrie innen 2025, varsler regjeringen i henholdsvis klimameldingen og handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser å:

  • igangsette pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser i regi av Samferdselsdepartementets etater og virksomheter.
  • bruke krav i offentlige anskaffelser som virkemiddel for å redusere utslippene fra anleggsplasser i transportsektoren.
  • gradvis øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser til om lag 2.000 kroner per tonn CO2.
  • ta sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel fra 2022 som fram mot 2030 blir økt til samme nivå som i veitrafikken.
  • igangsette utredning av krav og mål for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren.
  • vurdere virkemidler for å sikre effektiv massehåndtering fra anleggsplasser i transportsektoren.
  • styrke kunnskapsgrunnlaget rundt klimagassutslipp fra anleggsplasser i transportsektoren gjennom å bedre statistikkgrunnlaget.
  • utrede eksterne kostnader utenom utslipp av CO2 fra anleggsvirksomhet.