Illustrasjonsfoto.

Slik reagerer bransjeaktører på regjeringens fossilfri-mål

Er regjeringens mål om fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren innen 2025 realistisk? Vi har spurt noen av bransjeaktørene.

Fossilfri anleggsplass

En fossilfri anleggsplass innebærer å erstatte bruk av fossile brensler, i hovedsak diesel, med fossilfrie løsninger. En fossilfri anleggsplass kan i tillegg til batterielektriske maskiner, elektriske maskiner koblet direkte til elektrisitetsforsyningsnettet eller hydrogendrevne maskiner også bruke biobasert brensel, herunder pellets, biodiesel og biogass. Drivstoffproduksjon, maskinproduksjon, maskinvedlikehold og så videre er ikke omfattet av begrepet fossilfri anleggsplass. Utslippsfrie anleggsplasser vil kreve nullutslippsmaskiner, som omfatter elektriske maskiner.

Kilde: «Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren»

Fossilfrimålet til regjeringen kommer frem i stortingsmeldingen «Klimaplan 2021-2030» som ble lagt frem fredag, og tirsdag la samferdselsminister frem en handlingsplan for hvordan de skal nå de ambisiøse målene.

Skanska mener målet er realistisk

Skanska er positive til regjeringens klimaplan og mener det er realistisk å nå målet om fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren innen 2025.

Entreprenøren trekker frem to forhold de mener er viktige for å nå målet: Forutsigbarhet i innføringen av kravet om fossilfrie anleggsplasser og bruk av incentiver for å stimulere utviklingen av maskinparken.

– Det er viktig at vi klarer å kombinere innfasing av klimakrav, med å sikre økonomisk bærekraft og framdrift i prosjektene, sier konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød.

Han mener utskiftningen av maskinparken må skje på en klok og ikke forhastet måte.

– Det viktigste for oss er å se på kost-nytte-verdien av investeringer på bakgrunn av de kravene som blir satt. I tilnærmingen til det grønne skiftet, så er vi avhengige av å investere riktig når vi fornyer maskinparken vår. Slik situasjonen er i dag ser vi at det er noen maskiner der det er svært formålstjenlig å gå over til fossilfritt, mens på andre områder har teknologiutviklingen ikke kommet langt nok eller er svært usikker, sier Rød.

Han trekker frem at Skanska har jobbet med utvikling av maskinparken med Volvo internasjonalt, men også sammen med lokale miljøer som AMV.

Ståle Rød. Foto: Skanska

– Med dette forsknings- og utviklingsarbeidet har vi ressurser til å bidra til i det grønne skiftet. Men for å få med hele bransjen, tror jeg også at det trengs økonomiske incentiver for å stimulere til en ønsket utvikling. Vi må få på plass ordninger inspirert av det som er gjort på elbil-fronten i Norge for å få fortgang i arbeidet, mener Rød.

Konsernsjef i Hæhre og Isachsen Gruppen, Albert Hæhre, mener det vil kreve store investeringer for å nå fossilfrimålet til regjeringen innen 2025. Arkivfoto: Tuva Skare

Konsernsjef i Hæhre og Isachsen Gruppen, Albert Hæhre, sier de største investeringene for entreprenørene vil skje først når det blir krav til elektriske maskiner. Men også fossilfrie anleggsplasser vil kreve investeringer.

– En del leverandører leverer maskiner som kan gå på biodiesel. Da snakker vi om en utskiftning av maskinparken til maskiner med mer moderne motorer som kan kjøres på dette drivstoffet. I disse diskusjonene hadde det vært en fordel om det skal være fossilfritt eller utslippsfritt. Enkelte prosjekter som har vært ute på anbud krever utslippsfrie maskiner, altså elmaskiner. Det er da vi får de virkelige store investeringene. Dersom biodiesel aksepteres fullt ut som utslippsfritt drivstoff, vil målet i den nye handlingsplanen til regjeringen i mye større grad være innenfor rekkevidde, sier Albert Hæhre til Byggeindutrien.

– Vanskelig

Øyvind Langemyr er daglig leder i Berthelsen & Garpestad.

Daglig leder Øyvind Langemyr i entreprenørselskapet Bertelsen & Garpestad, sier til Byggeindustrien at fullstendige fossilfrie anleggsplasser blir veldig vanskelig for selskapet innen 2025.

– Det er veldig raskt, og jeg kan ikke skjønne nå hvordan vi skal få alle anleggsplassene våre 100 prosent fossilfrie. Kanskje vi klarer dette på enkelte mindre prosjekter. Vi investerer i maskiner hvert år, og kalkulerer med en levetid på seks til syv år. Vi skal klare å redusere utslippene fra maskinene våre i årene som kommer, men at vi skal kunne få til fullstendig fossilfrie anleggsplasser innen 2025, det være seg fossile utslipp og andre utslipp, er urealistisk for oss. Jeg har heller ikke tro på at bransjen klarer å oppnå 100 prosent fossilfrie anleggsplasser i løpet av fire år, sier Langemyr til Byggeindustrien.

Samferdselsminsiter Knut Arild Hareide (Krf). Arkivfoto

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) kommenterte målet i en pressemelding mandag morgen.

– En av målsettingene er å skape en større etterspørsel i markedet for nullutslippsmaskiner gjennom å igangsette pilotprosjekter, sa han.

Til E24 innrømmer han at tiden er knapp og at det vil være kostnadskrevende for bransjen.

– Dette vil naturlig nok ha en kostnadsside. Derfor er det så viktig at vi nå gir disse signalene, for da kan også aktørene snu og få tid til å omstille seg. Da blir kostnadene ofte mindre enn om det kommer helt plutselig, sier Hareide til E24.

På spørsmål om tiltakene i handlingsplanen er nok til å nå målet, svarer Hareide:

– Det er klart vi har dårlig tid, men jeg tror at vi kommer til å komme svært så langt frem mot 2025.

– Ikke nok å tro

Ingvild Kilen Rørholt i Miljøstiftelsen Zero.

Stiftelsen Zero mener det ikke er nok å tro og sier det mangler tydelige tiltak i handlingsplanen for at målene kan nås allerede i løpet av fire år.

Zero peker på at det faglige underlaget for handlingsplanen ble levert i juni 2018, og at regjeringen har hatt to og et halvt år på seg til å legge fram planen for næringen.

– Likevel virker ikke samferdselsministeren sikker på å nå egne mål. Å tro at vi kommer langt før 2025 holder ikke, vi må ha tiltak som sørger for at målene nås. Vi forventer en konkretisering med delmål år for år, sier Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver for bygg og materialer i ZERO i en pressemelding.

– Ting tar tid i samferdselssektoren. Et mål om å være fossilfri i 2025, innebærer faktisk at alle veistrekninger som planlegges og forberedes for anbud nå, må inneholde krav om å være fossilfrie.

I handlingsplanen legger regjeringen vekt på at de skal komme i gang med pilotprosjekter for nullutslippsløsninger i anleggssektoren. Ifølge Zero må disse på plass på veier og jernbaneutbygginger allerede i 2021. De er også skuffet over at Regjeringens handlingsplan kun tar for seg utslipp fra maskinene.

– Skal vi få til store utslippskutt fra bygging av infrastruktur, må utslipp fra materialene inkluderes. Dette vil også gi incentiver til grønn omstilling av industrien, heter det i uttalelsen fra Zero.

Korrigering: Upresis begrepsbruk fra Byggeindustrien om utslippsfri- og fossilfrie anleggsplasser, gjorde at Albert Hæhre i første versjon av denne saken ble sitert på at han ikke hadde tro på at det ville være mulig å nå en fossilfri anleggssektor innen 2025. Når regjeringen skriver at de vil akseptere, biobasert brensel, herunder pellets, biodiesel og biogass, mener Hæhre det vil være mer realistisk å nå målet som er satt fra regjeringen. Sitatet til Øyvind Langemyr er nyansert.