Elektriske gravemaskiner som denne Veidekke-maskinen blir et vanligere syn på norske anleggsplasser i årene som kommer. Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Vil ha fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren innen 2025 - viktig for næringen, mener BNL

Regjeringen skal legge frem en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren og tar sikte på at anleggsplassene skal være fossilfrie i 2025. – Viktig for næringen, mener BNL.

Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. Foto: BNL/Moment studio

Fossilfrimålet kommer frem i stortingsmeldingen «Klimaplan 2021-2030» som regjeringen la frem fredag.

Der står det at det skal settes i gang pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser i regi av Samferdselsdepartementet sine etater og virksomheter. Målet er å legge til rette for at anleggsplassene skal være fossilfrie innen 2025.

For å komme dit skal det settes krav i offentlige innkjøp brukes som virkemiddel for å redusere utslipp fra anleggslasser i transportsektoren.

Krav og mål for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren skal utredes og virkemiddel for å sikre en effektiv massehåndtering fra anleggsplasser i transportsektoren skal vurderes.

Byggenæringens landsforening (BNL) kommenterer målet om utslippsfrie anleggsplasser i anleggssektoren slik:

– Dette er viktig for anleggssektoren. Vi forutsetter at dette vil skje i dialog med næringen, noe vi registrerer at regjeringen legger opp til, sier Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening i en kommentar.

BNL: Har sett byggsektoren under ett

BNL sier de er glade for at regjeringen har sett byggsektoren under ett i Klimaplan for 2021-2030. Planen skal vise hvordan næringen skal nå målene om reduserte utslipp i ikke kvotepliktig sektor gjennom reduserte utslipp.

– Ett av BNLs ankepunkter til Klimakur 2030 fra våren 2020 var at byggenæringens betydning for klimagassutslippene ble usynliggjort og splittet opp. Klimaplan for 2021-2030 har tatt dette til følge og beskriver bygg, anlegg og eiendom i et eget kapittel med fakta som vi kjenner oss igjen i. Dette er viktig for at byggenæringen skal kunne bidra konstruktivt med store reduksjoner i de norske klimagassutslippene, sier Sandnes.

Zero tror avgiftsøkning vil dra næringen i grønn retning

Zeros Marius Holm. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero, er glad for at regjeringen vil utrede fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren.

Han mener regjeringens mål om å gradvis trappe opp CO₂-avgiften fra dagens 590 kroner til 2.000 kroner per tonn i år 2030 vil være en viktig bidragsyter mot fossilfrimålet.

– Økningen vil påvirke alle beslutninger i næringslivet som berøres av CO₂ i en eller annen form, herunder innkjøp og drift av bygg- og anleggsmaskiner. En såpass stor økning som det regjeringen varsler, vil gi en kostnadsøkning på flere kroner literen på diesel. Dersom du har en maskin som bruker 20.000 liter diesel i året, vil det utgjøre ganske mye, sier Marius Holm til Byggeindustrien.

Avgiftsøkningen kan dra bygg- og anleggssektoren i en grønnere retning, tror han.

– Jeg vil tro det er mange som er villige til å gjøre noen investeringer for å slippe unna den kostnaden. Vi kommer til å se en eksplosiv utvikling av nullutslippsmaskiner på markedet, etter hvert som batteriprisene faller og etterspørsel etter grønne løsninger stiger, sier Holm.

Glad for pilot om massetransport

MEF-leder Julie Brodtkorb. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) kommenterer klimaplanen til regjeringen slik:

– Like konkurransevilkår er viktig. Derfor er det positivt at regjeringen ikke vil påføre anleggsbransjen alene ekstra kostnader, fordi de velger generell innblanding av avansert bio-diesel i anleggsdiesel og for skipsfart, slik vi allerede har for vei-gående kjøretøy. Samtidig er MEF tydelige på at regjeringen må plukke opp regningen for bio-diesel i de offentlige kontraktene som skal være fossilfrie, skriver Julie Brodtkorb i en e-post.

Der roser hun samtidig regjeringen for at de varsler piloter for mer effektiv massetransport.

 – Dette er gledelig. Vi i anleggsbransjen etterlyser bedre arealplaner over hele ladet for å minske behovet for unødig massetransport. Det er unødvendige utslipp og kostnader for samfunnet og entreprenørene.

Sirkulær økonomi

Regjeringen skriver i Klimameldingen at omlegging til en sirkulær økonomi vil være sentral for å oppfylle klimamålene og at byggsektoren er en særdeles viktig del av dette. Jon Sandnes sier Byggenæringens Landsforening deler dette synet.

– Problemstillingene knyttet til dette i meldingen er i overensstemmelse med hva BNL har kartlagt i egen analyse. Vi venter spent på regjeringens strategi for sirkulær økonomi som skal komme til våren, sier Sandnes.

Regjeringen skal etablere felles metodikk for å måle den samlede klima- og miljøpåvirkningen fra bygg og eiendom i statlig sivil sektor, med sikte på framtidig forbedring og å etablere felles mål.

– Dette ser vi fram til. Metodikken er like relevant for private bygg og eiendom. Sammen med målet om å være teknologinøytral i krav ved innkjøp gjør dette at vi vil få en rettferdig konkurranse i bygg, anlegg og eiendom. Dette vil fremme norsk konkurransekraft, sier han.

– Vi har allerede en norsk byggevareindustri som leverer godt på disse områdene fordi vi har benyttet objektive fakta om byggevarene, mener Sandnes.

I løpet av 2021 skal regjeringen legge fram en helhetlig strategi for felles klima- og miljøambisjoner for statlige bygg og eiendommer i sivil sektor.

– Dette vil være særdeles nyttig for byggenæringen og skape forutsigbarhet for bedriftene.