Norges fiskarlag reagerer på anbefaling om sjødeponi

Norges Fiskarlag reagerer på at Nærings- og fiskeridepartementet anbefaler gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden i Finnmark.

Nærings- og Fiskeridepartementet opplyste torsdag at de mener reguleringsplanen er god nok til at det kan etableres gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden.

– Anbefalingen er en politisk beslutning, som delvis går på tvers av faglige innspill fra egne institutt og direktorat, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag fredag.

Det er selskapet Nussir ASA som ønsker å gjenåpne kobbergruvene i Kvalsund i Finnmark, og har søkt om å deponere 2 millioner tonn tungmetallholdig avfall årlig i 15 år i Repparfjorden, som foruten å være nasjonal laksefjord er gyteområde for kysttorsk.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener i motsetning til Fiskarlaget at både mattryggheten og gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt gjennom reguleringsplanen.

– Vi har i dag god nok kunnskap til å kunne konkludere med at sjødeponi i Repparfjorden ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for sjømatnæringen, sier Aspaker.