NHO støtter energieffektivisering i byggsektoren

NHO er klar med sitt innspill til hvordan vi kan utvikle Norge til et lavutslippssamfunn mot 2050. Byggsektoren, med sin nesten 40 prosent andel av all stasjonær energibruk i Norge, er sentral i dette bildet.

Dokumentet bygger på at bærekraft gir konkurransekraft.

Viktig for medlemsbedriftene

BNL og Norsk Teknologi har vært med på utforming av NHOs dokument.

- For våre medlemsbedrifter er det viktig at NHO understreker at energieffektivisering av bygg er viktig for å nå lavutslippssamfunnet, for forsyningssikkerheten og for verdiskaping og konkurransekraft, sier Ranneig R. Landet, direktør for miljø og energi i BNL.

Landet mener at de grønne jobbene vil finnes mange steder i framtiden.

- Ikke minst vil de finnes over det ganske land når byggenæringens bedrifter skal renovere de mange boliger og øvrige bygg som sårt trenger energirenovering. Det er et kjempepotensial for energisparing i bygninger,sier hun.

Stort potensial

Arnstad-utvalget, som var nedsatt av kommunalministeren for å komme med forslag til en handlingsplan for energieffektivisering av bygg, anslo i 2010 at man kunne spare 10 TWh i bygg innen 2020 om regjeringen satte inn virkemidler. 10 TWh er mer enn energibruken til hele Oslos befolkning. Av de 10 TWh må minst 8 TWh spares i eksisterende bygg, og her ble økonomiske insentiver etterlyst for å utløse potensialet.

Enøk-skattefradrag nå

Virkemidlene kom ikke den gang og vi er i ferd med å sakke akterut i forhold til andre land.

- Potensialet og mulighetene er fortsatt til stede, bare vi nå får handling fra myndighetene. Nå går NHO inn for at Norge setter et mål om å spare 8 TWh gjennom energieffektivisering av eksisterende bygg de neste 10 årene. sier Landet.

NHO støtter også regjeringen i innføring av skattefradrag for enøk-tiltak i boliger (som er lovet i statsbudsjettet for 2015) og å fase ut bruk av fossil energi i bygg. BNL og Norsk Teknologi har stor tro på at skattefradraget vil være et effektivt virkemiddel for energieffektivisering av boligmassen i Norge.

Enklere og mer lønnsomt

Sammen med sentrale organisasjoner fra boligbyggelag og miljøorganisasjonene har vi levert regjeringen et forslag til hvordan enøk-fradraget kan innrettes. Enøk-fradraget vil gjøre det lettere og mer lønnsomt for hver enkelt å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi har også tro på at økt etterspørsel vil bidra til innovasjon, økt konkurranse og nye produkter i markedet.

Ekstra trykk

EU har gått svært langt i sine ambisjoner for energieffektive bygg og det skjer en stadig sterkere kobling til forsyningssikkerheten og sysselsettingseffekten dette gir i tillegg til klimagevinsten. BNL og Norsk Teknologi er glad for at NHO mener energieffektiviseringsdirektivet bør implementeres i Norge. Dette vil kunne gi et ekstra trykk på energieffektivisering av bygningsmassen, også den offentlige. Implementering av direktivet vil føre til mer like konkurranseforhold for norske bedrifter på en konkurransearena som ikke lenger er nasjonalt avgrenset, og som blir stadig mer europeisk i fremtiden.