Nå må man bli enig om Oslopakke 3

Partene er nå inne i innspurten i forhandlingene rundt den viktige Oslopakke 3 - som omhandler videreutviklingen av flere viktige infrastrukturprosjekter i og rundt hovedstaden. Om man ikke klarer å komme til enighet i disse forhandlingene vil det mildt sagt være svært uheldig.

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, hvor Statens vegvesen, Jernbaneverket, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune inngår. Man sitter nå i sluttforhandlingene om det som skal bli det ferdige resultatet, og stridens kjerne er E18 Vestkorridoren.

Dette vei- og kollektivprosjektet har klart å skape stor uenighet om den videre utviklingen av meget viktige Oslopakke 3, og det er Oslo-siden, med Miljøpartiet De Grønnes (MDG) syn, som synes å være det store problemet. Før MDG kom inn i byrådet gikk de til valg på at det ikke under noen omstendighet skulle bygges mer vei som kunne øke biltrafikken. De jobber dermed hardt for å hindre at det bygges mer vei som kan føre til økt trafikk til og fra hovedstaden med en ny E18 – en utbygging som faktisk allerede ligger inne i Nasjonal Transportplan (NTP). De er ikke helt alene om dette synet, men deler langt fra flertallets posisjon i saken. Det vil dermed være meget uheldig om hele Oslopakke 3 havarerer på grunn av deres problemer med en ny E18. Det vil få store konsekvenser for det videre arbeidet, og kan selvsagt føre til at staten tar ansvar og skjærer gjennom og dermed presser på sin løsning.

Det vil selvsagt likevel være best om lokale myndigheter i Oslo og Akershus klarer å komme til enighet i dette viktige spørsmålet. Et klart flertall av politikerne i Akershus, med Ap og Høyre i spissen - der jo faktisk den nye E18 skal bygges, er helt klare i sin sak. De ønsker den planlagte utbyggingen av ny E18 hjertelig velkommen – noe som selvsagt er fullt forståelig.

Det synes som at mange ikke har fått med seg at den nye E18, som har vært planlagt i årtier, er noe langt mer en motorveiutbygging. Ved siden av økt kapasitet for biltrafikk, er faktisk hovedgrepet å sørge for en bedre kollektivtransport samt at de skal gjøre hverdagen langt enklere for syklister til og fra byen. Dessuten er dette også i høyeste grad et byutviklingsprosjekt for Bærum og Asker. En utbygging av ny E18, men miljøtunneler, vil kunne få store ringvirkninger for nærmiljøet i de to kommunene, og dette er selvsagt momenter som ikke tas med i de økonomiske totalvurderingene. Når man ser på hva andre omfattende veiprosjekter har gjort for hovedstaden, ved å åpne opp nye byutviklingsprosjekter, burde man selvsagt legge til rette for noe tilsvarende i nabokommunene.

Dessuten ligger det jo også en lang rekke andre prosjekter i Oslopakke 3 som det nå altså forhandles om – blant annet de meget viktige utbyggingene av Fornebubanen, en baneløsning på nord-østsiden av Oslo og ikke minst en ny T-banetunnel under hovedstaden.

Alle disse prosjektene er åpenbart essensielle i hele utviklingen av hovedstaden. Uten disse utbyggingene på plass, noe som også inkluderer en ny E18 vestfra, vil Oslos utvikling kveles. Man må få plass bedre kommunikasjonsårer både inn og ut av byen – men også internt i Oslo. Men da må man klare å bli enige om en totalpakke. Vi håper MDG og de andre partene i forhandlingene forstår dette før det er for sent. Osloområdet både fortjener og trenger en god Oslopakke 3.