Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Mange positive signaler

Både RIF og Norsk Eiendom mener det er flere positive momenter å lese ut av Hurdalsplattformen som ble presentert onsdag ettermiddag.

Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom mener Hurdalsplattformen gir mange positive signaler for bygge- og eiendomsnæringen, men at den også har noen svakheter.

– Vi synes denne plattformen er litt lite konkret på hvordan den største utslippsnæringen, som er bygg og eiendom, skal bidra til klimakutt. Likevel ser vi ansatser til at de forslagene som vi har spilt inn for regjeringen, kan realiseres, og det er positivt at regjeringen vil rigge avgiftssystemet slik at det skal bli lettere for de forskjellige næringene å realisere klimakutt, sier hun til Byggeindustrien.

Positiv til by- og boligpolitikk
Når det kommer til regjeringsplattformens by- og boligpolitikk, er Dahl mer positiv.
– Når det kommer til byutvikling og bolig er vi mer fornøyde. Hurdalsplattformen slår blant annet fast at regjeringen ønsker å utvikle storbyomradene med boliger og arbeidsplasser slik at økningen i persontransporten kan gjennomføres til fots, på sykkel eller med kollektivtrafikk. De vil også styrke Husbanken, gi kommunene sterkere verktøy for å hjelpe folk inn i boligmarkedet og legge til rette for at kommunene i samarbeid med aktører som boligbyggelagene kan bygge boliger til folk med begrenset egenkapital, sier hun.

– Regjeringen ønsker å bygge tett og smart rundt kollektivknutepunkter, forenkle planprosessene og sørge for at staten blir flinkere til å koordinere innsigelser. Alt dette er positivt for både eiendomsbransjen og for kjøperne. Vi synes også det er positivt at regjeringen ønsker å samarbeide tett med næringen, legger Dahl til.

Dahl er tidligere Arbeiderparti-politiker, men ønsker ikke å komme med noen personlig vurdering av Jonas Gahr Støre som statsminister eller regjeringsplattformen.

– Vi i Norsk Eiendom skal være en god samarbeidspartner for regjeringen og bidra til at de kan ta beslutninger på en kunnskapsbasert plattform. Nå ser vi frem til å få vite hvem vi skal samarbeide tettest med i årene som kommer i regjeringen, sier hun.

RIF fornøyd med innholdet plattformen

Liv Kari Skudal Hansteen er administrerende direktør i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc
Liv Kari Skudal Hansteen er administrerende direktør i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc


Rådgivende Ingeniørers Forening skriver i en pressemelding at de er fornøyde med regjeringsplattformen som Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum presenterte onsdag.

– Vi registrerer at de har fått med seg mange av de forslagene som foreningen spilte inn til partiprogram-komiteene og forhandlingsdelegasjonene i forkant. Vi la ned mye innsats i å få frem de budskapene vi hadde inkludert behov for klimatilpasning, samferdselsutbygging, vedlikeholdsetterslepet i kommunene og økt innsats for å forebygge flom- og skred. Mange av budskapene er hentet fra State of the Nation rapporten som RIF fremla våren 2021. Vi noterer oss blant annet at den nye regjeringen vil bidra med løsninger til kommunenes arbeid med å tette etterslepet på rehabilitering og bygging av vann- og avløpsløsninger i tillegg til å fremme forslag om en sektorlov for vann. Dette er et nasjonalt løft for VA som vi har jobbet for i flere år, sier adm. Dir. Liv Kari Skudal Hansteen i RIF i meldingen.

De peker på at det etter fremleggelsen av Stortingsmeldingen om «Langsiktig verdiskapning av norske energiressurser» våren 2021 så fremmet RIF et forslag om at regjeringen utarbeider en nasjonal energiplan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og andre energi- og infrastrukturutbygginger som krever konsesjon.

– Og det er nøyaktig det som foreslås i den nye regjeringsplattformen. Den nye regjeringen vil også «utarbeide en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen». Som vi dokumenterte i State of the Nation rapporten er vedlikeholdsetterslepet på jernbane på massive 600 milliarder, så Støre-regjeringens plan for dette etterslepet er sterkt velkommen, sier Skudal Hansteen.

- Vi mener det ligger mange spennende og krevende forslag i den nye regjeringsplattformen og ser frem til å støtte opp om mange av forslagene i årene fremover. Hurdalsplattformen forplikter jo den nye regjeringen, så det skal vi følge nøye med på, legger Skudal Hansteen til.

– Gode signaler


  At Ap og Sp ønsker å satse på økt produksjon av fornybar energi, elektrifisering av transportsektoren og etablering av nasjonal ladestruktur er gode signaler for vår bransje, sier Tore Strandskog i Nelfo i en pressemelding.

For mange Nelfo-bedrifter er det spesielt gledelig at den nye regjeringen nå er villig til å skrote dagens ordning med opprinnelsesgarantier. Dette har vært en sak Nelfo har kjempet for i mange år, fremholder Strandskog.

Nelfo sier de er begeistret over plattformens satsing på elektrisk transport.

Blant annet skal det utarbeides en nasjonal ladestrategi og en plan for et sammenhengende ladeinfrastrukturnett og statlig støttebehov. Dette konkrete tiltaket er noe Nelfo har foreslått gjentatte ganger. Nå kan vi endelig se frem til at dette kommer på plass, skriver foreningen.

Husholdningene og bedriftene skal fortsatt motiveres til å velge elektriske kjøretøy gjennom gunstige skatte og avgiftsbetingelser.

Det viktigste insentivet på sikt vil nok likevel bli en kraftig oppjustering av CO2-avgiften, noe som sammen med teknologiutviklingen og økt satsing på infrastruktur vil bidra til at elektriske løsninger blir det foretrukne alternativet. Men det er ikke bare veitransporten som skal elektrifiseres. Den nye regjeringen skal nå ta initiativ til at det etableres landstrøm ved de største havnene i Norge. Videre det etableres ladeinfrastruktur langs kysten, slik at også kysttrafikken kan elektrifiseres. Videre vil den nye regjeringen legge frem en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip, samt stille krav om nullutslipp i nye anbud for ferger 2023 og krav om lav- og nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter i 2025, skriver Nelfo.

Her kan du lese hele Hurdalsplattformen