La meklingen starte

De aller fleste prosjektene innen byggenæringen går i hovedsak på skinner - men det er innimellom også slik at det oppstår tvister og konflikter mellom oppdragsgiver og utførende - og altfor mange av disse tvistesakene havner til slutt i rettsvesenet. Nå har man etablert et eget meklingssenter som man håper skal løse flere av tvistene før de går over i større konflikter.

Det at tvister utvikler seg og havner i rettssystemet er selvsagt lite fruktbart for alle parter – og det er stort sett bare advokatene som i lengden tjener på en slik utvikling. Men i løpet av den senere tiden har vi sett at næringens oppgaver i stadig større grad har blitt mer formalisert gjennom omfattende kontrakter. Dette har skjedd i takt med at kontraktene og prosjektene har blitt større og mer kompliserte, noe som også har medført at tvistene har blitt mer omfattende og dermed har det vist seg langt vanskeligere enn tidligere å komme til enighet over bordet - og man har i stadig større grad tydd til rettsvesenet for å komme til en avgjørelse. Det at man så ofte gir opp å komme til enighet direkte mellom de to partene er selvsagt uheldig – og har ført til at avstanden mellom byggherre og utførende har blitt større og mer formalisert enn det som var tilfelle tidligere - noe som både på kort og lang sikt er uheldig. Et godt og tett samarbeid – der man kan løse uenigheter underveis og over bordet vil som oftest være med på å bygge opp under et godt forhold, noe som kan være med på å utvikle gode prosesser - også på lang sikt - for hele næringen. Men det er nå slik at mange oppdrag rett og slett blir for kompliserte og omfattende til å kunnen bli enige på samme måte som tidligere. Summene blir for store.

På begge sider av bordet jobbes det nå med flere innfallsvinkler rundt hvordan man kan dempe konfliktnivået og komme frem til bedre gjennomføringer. Det jobbes både med kontraktsmodeller, tvisteløsningsmekanismer og rett og slett hvordan man best mulig kan finne de beste metodene for å sikre en god prosess både i forkant, underveis og under sluttoppgjørene. Viljen er definitivt til stede hos alle parter – men man har ennå ikke klart å finne frem til noen fasit som i stor grad kan endre på utviklingen. Man vil nok streve hardt med å finne en mirakelløsning som vil snu opp-ned på utviklingen - men med det store fokuset vi ser rundt problematikken - vil man helt sikkert finne frem til mekanismer som bidrar til at utviklingen går i riktig retning.

I forrige uke arrangerte man oppstartsmøtet i et meklingssenter for utenrettslig konfliktløsing. Målet med senteret er å få opp graden av mekling mellom partene i næringen og dermed senke konfliktnivået. Bak initiativet står en rekke sentrale og tunge aktører i næringen - og med på laget er også Advokatforeningen. Dette senteret skal bidra til å få opp graden av mekling som så mange i næringen nå snakker om. Det er selvsagt på høy tid at dette blir mer enn bare snakk - nå må det i større grad mekles. Dette senteret kan helt klart være en viktig bidragsyter i dette arbeidet – både gjennom praktisk bistand – men ikke minst ved at man stadig setter fokus på behovet og muligheter som ligger i meklingsverktøyet. Senteret er et prøveprosjekt som skal gå over to år- og partene bak satsingen har stor tro på at dette skal kunne være en viktig bidragsyter for å få ned konfliktnivået i næringen.