Godstog over Saltfjellet. Foto: Øystein Grue / Jernbaneverket

Jernbaneverket med godsstrategi for ny NTP

Jernbaneverket lanserer en egen strategi for gods til Nasjonal transportplan 2018-2029.

– Vi lanserer en bredere og mer optimistisk godsstrategi enn hva kanskje mange forventer. Vi ser at jernbanen kan utvikle løsninger som både er kommersielt og samfunnsøkonomisk forsvarlig. Det vil bidra til å overføre gods fra veg til bane, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger i en pressemelding fra Jernbaneverket.

Strategien er utviklet i samarbeid med næringslivet, og gis som innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029, som skal legges frem til våren. 

– Kjernen i godsstrategien er på kort sikt å øke utnyttelsen av og ytelsen på det nettverket vi har. På lengre sikt ønsker vi å utvikle jernbanen til et mer fleksibelt nettverk enn dagens linjesystem, fortsetter Enger i pressemeldingen.

Strategien fokuserer på områder hvor Jernbaneverket mener det eksisterer er klart markedsbehov for jernbanens tjenester:

 • Kombitransporten - Raskt sikre konkurransedyktige løsninger
 • Industrigods - Få industrigodset tilbake på jernbane
 • Skognæringen - Utvikle fremtidsrettede løsninger for skognæringen
 • Internasjonale godsstrømmer - Forbedre linjer til Sverige og Europa

En målrettet satsing på gods på jernbane er lønnsomt for samfunnet, hevder Jernbaneverket i pressemeldingen. I samferdselsetatenes grunnlagsdokument til NTP 2018-2029 er det anslått at en godssatsing på 20,2 milliarder kroner i perioden vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Pågående utredninger av konkrete tiltak viser, ifølge meldingen, et betydelig verdiskapningspotensial innen godstransport på jernbane:

 • Alnabru – planlegge og påbegynne første byggetrinn for å sikre stabilitet, effektivitet og kapasitet
 • Terminalen i Bergen – oppgradere terminalen for økt effektivitet og kapasitet
 • Multi-funksjonell terminal Oslo N – Hauerseter – ny kombi-, vognlast- og tømmerterminal
 • Godskonsept Vestfold-Telemark – Realisere regionalløsning for gods på bane
 • Terminalløsning Drammen – realisere en ny terminalløsning i Drammen
 • Terminaltiltak Nordlandsbanen – tiltak for å øke markedstilbud for industrigods og fisk
 • Terminaler for Skognæringen – nye og relokaliserte tømmerterminaler
 • Kryssingsspor – en pakke linjetiltak for å realisere flere lengre tog og robustisering av banene

Følgende tiltak mener Jernbaneverket må prioriteres for utredning og planarbeid i første NTP-periode:

 • Elektrifisering Hamar-Elverum-Kongsvinger
 • Tilsvinger i Elverum og Kongsvinger
 • Ny terminal Trondheim
 • Ny multi-funksjonell terminal Østfold
 • Kapasitetsøkende tiltak Ski-Sarpsborg

– Med det utgangspunktet vi har i nettverk og løsninger ser vi at det er realistisk å utvikle en jernbane som tar en sterkere rolle i godstransporten enn i dag, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Jernbanen kan realistisk ta 10 millioner tonn mer i 2030. 1,75 millioner tonn av dette overføres fra vei, skriver Jernbaneverket i pressemeldingen.