RIF-direktør Liv Kari Skudal Hansteen mener det er behov for en vesentlig økning av null- og lavutslippskjøretøy, økt satsing på kollektivtrafikk, nullvekst i byene samt overføring av gods fra vei til sjø og bane i NTP.

Mener NTP ikke går langt nok

Bevilgningene må betydelig opp fra dagens nivå for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på vei og bane, mener en gruppe RIF-eksperter.

I fagetatenes grunnlagsdokument for ny Nasjonal transportplan (2018-2029), opereres det med fire ulike økonomiske scenarioer – fra en lav ramme på 574 milliarder kroner via basis og middels ramme til en høy ramme på 932 milliarder kroner.

Men selv om man legger en høy ramme for offentlige bevilgninger til grunn, vil det ta cirka 35 år å fjerne vedlikeholdsetterslepet på jernbanen, mener en ekspertgruppe sammensatt av Rådgivende ingeniørers forening.

Dagens NTP fra 2014-2023 har til sammenligning en ramme på 664 milliarder kroner, mellom lav og middels ramme i grunnlagsdokumentet som ble lagt fram mandag.

Etterslep

Dersom basisrammen på 716 milliarder kroner i planperioden legges til grunn, vil man ikke klare å ta igjen vedlikeholdsetterslepet – og de togreisende vil ikke oppleve et forbedret tilbud, ifølge vurderingen.

– Punktlighetsmålet på 95 prosent for jernbanen vil ikke oppnås selv med høy ramme, anfører de fem ekspertene fra Rambøll, Multiconsult, COWI og Norconsult.

Heller ikke når det gjelder veivedlikehold ligger det an til at myndighetene kommer à jour med det første. Men dersom man legger seg på høy ramme, vil man kunne spare inn ti år på å oppnå en akseptabel standard på riksveiene, poengteres det.

For fylkesveiene ser det verre ut. Det faglige grunnlaget for ny NTP mangler ifølge ekspertene virkemidler for å løse det som beskrives som et «massivt vedlikeholdsetterslep».

Klima

Da fagetatene Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor mandag presenterte grunnlagsdokumentet sitt for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), poengterte de at klimautslippene fra transportsektoren skal ned.

Faktisk er det mulig å halvere utslippene innen 2030 – uten større budsjetter, poengterte jernbanedirektør Elisabeth Enger overfor NTB.

– For å nå denne målsettingen er det nødvendig med en vesentlig økning av null- og lavutslippskjøretøy, økt satsing på kollektivtrafikk, nullvekst i byene samt overføring av gods fra vei til sjø og bane, sier administrerende direktør Liv Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening.