Her kommer vedlikeholdet på jernbanen

I 2016 skal Jernbaneverket drifte, vedlikeholde og fornye jernbanenettet for 8,3 milliarder kroner.

Det betyr et rekordhøyt aktivitetsnivå og at etterslepet i vedlikeholdet blir redusert for andre året på rad. Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Bergens-, Dovre-, og Sørlandsbanen, samt på jernbanen i og gjennom Oslo-området.

Dovrebanen sør for Lillehammer

* Hamar – Lillehammer: Kjøring av ballastrenseverk på delstrekninger der forberedende ballastrens er utført

* Brøttum – Lillehammer (Fåberg): Forberedende ballastrens (dreneringstiltak, rensk av grøfter og bygging av kabelkanaler og bytte av kabler)

* Hamar – Lillehammer: Forsterkning av fyllinger, rassikring og andre underbygningstiltak for en mer robust bane

* Åretta elv ved Lillehammer: omfattende sikringsarbeider mot flom, fase 2, fase ferdig 2015

* Etterarbeider og oppsetting av støyskjermer på ny strekning langs Mjøsa

* Fornyelsestiltak Trangerud bru

* Utskifting av skinner og sviller på delstrekninger

* Utskifting av sporveksler på Brumunddal og Fåberg stasjon

* Minnesund stasjon: Innlegging av undergang for anleggstrafikk

* Ferdigstilling av stabilitetssikring Bergseng tunnel

Østfoldbanen

* Bygging av nytt dobbelstpor Oslo S – Ski (Follobanen) pågår for fullt

* Sarpsborg – Halden: Kjøring av ballastrenseverk (periode 24/8 – 25/10)

* Brufornyelser på Loenga

* Oslo S – Ski: Sliping av sporveksler

* Holmlia stasjon: Bytte av sporveksler

* Østre linje: Oppdatering av ETTMS-anlegget, (banen stengt 2/7 – 11/7)

* Berg – Kornsjø: forberedende ballastrens (dreneringstiltak, rensk av grøfter og bygging av kabelkanaler)

Vestfoldbanen

* Bygging av 14 km nytt dobbeltspor Holm – Nykirke, ferdig høsten 2016 (Banen stengt i tre uker 29/10 – 21/11) for ombygging og innkopling av nytt dobbeltspor

* Bygging av 22 km nytt dobbelstspor Farriseidet – Porsgrunn, ferdig sommeren 2018

* Sporoptimalisering av ‘Ringen’ i Tønsberg: ferberedende ballastrensing, svillebytte og kjøring av ballastrenseverk

* Tønsberg – Stokke: Kjøring av ballastrenseverk på delstrekning

* Tønsberg – Sem: Utskifting av bru og skinner ved, km 114 – km 115

* Tønsberg – Larvik: Skinnebytte i kurver

* Sem stasjon: Utskifting av sporveksler og fornyelse av spor 2

* Fornyelsestiltak på flere bruer

* Utskifting av sviller på delstrekninger

* Skinnebytte på delstrekninger

* Utskifting av sporveksler i Drammen

* Tønsberg – Larvik: Tiltak for bedre standard på kontaktledningen

* Fornyelsestiltak på signal- og elkraftanlegg på delstrekninger

Gardermobanen

* Gardermoen stasjon: kapasitetsøkende tiltak i forbindelse med den nye terminal 2

* Gardermoen stasjon, plattformtiltak, nye anvisere og nye leskur

Hovedbanen

 • * Fornyelsestiltak for mer robust jernbane gjennom Oslo (295 mill. Hoved- og Drammenbanen)
 • * Fornyelsestiltak på Alnabru godsterminal (100 mill)
 • * Alnabru godsterminal, strakstiltak fase 1, forlenget levetid sikringsanlegg (54 mill kr)
 • * Jessheim – Eidsvoll: FATC ferdigstilles i november
 • * Bytte sporveksler Lillestrøm – Eidsvoll
 • * Fornyelse av veisikringsanlegg
 • * Fornyelse av togvarmeanlegg, Oslo
 • * Godstogsporet, Loenga : Nytt kontaktledningsanlegg
 • * Lillestrøm – Eidsvoll: Sliping av sporveksler
 • * Sand og Dal stasjoner: Utskifting av sporveksler
 • * Jessheim – Eidsvoll: Dreneringstiltak og sikring av banens sideterreng
 • * Ny ‘Buss for tog’-løsning ved Oslo S

Drammenbanen

 • * Askerbanen: Fornyelsestiltak bruer
 • * Asker stasjon: Utskifting av sporveksler
 • * Fornyelsestiltak Lieråsen tunnel
 • * Fornyelse av nødlys i Lieråsen tunnel
 • * Brakerøya stasjon: utskifting av to sporveksler
 • * Oslo S – Lysaker: fornyelse av banens dreneringssystemer
 • * Asker – Drammen: Montering av akseltellere (Skal erstatte isolerte skjøter)
 • * Nationalthetret stasjon: Utskifting av tungepartier i sporveksler
 • * Lysaker, Sandvika og Asker stasjoner: Sliping av sporveksler

Bratsbergbanen:

 • * Vannsikring i Skienstunnelen
 • * Valebø stasjon: Svillebytte i spor 2

Spikkestadbanen

 • Utskifting av bru over Semselva (banen stengt 4 døgn 2/7 – 5/7)
 • Heggedal stasjon, fase 2, samtidig innkjør (betyr raskere kryssing av tog)

Sørlandsbanen

 • Egersund – Sandnes: bygging av nytt kontaktledningsanlegg med autotrafosystem (213,5 mill)
 • Nærbø – Stavanger: Arbeider i forbindelse med utskifting av signalanlegget til Thales-anlegg
 • Utskifting av bru ved Launes i Egersund
 • Forberedende ballastrensing (dreneringstiltak, rensk av grøfter og bygging av kabelkanaler)
 • Egersund – Moi: Fornyelsesarbeider på kontaktledning
 • Fornyelsestiltak på flere bruer
 • Øysteinstul – Nordagutu: Skinnebytte
 • Gulskogen – Kongsberg: skinnebytte på delstrekning
 • Forsterkning av fyllinger, rassikring og andre underbygningstiltak for en mer robust bane
 • Fornyelsestiltak tunneler
 • Hokksund – Kongsberg: Ny undergang ved Darbu stasjon
 • Skollenborg – Kongsberg: Bru over ny E134
 • Utskifting av bru over Derelva ved Krekling
 • Vennesla – Kristiansand: Ny bru over Åsveien
 • Lyser – Gjerstad: Svillebytte på bru over Trollelva
 • Nye sporveksler, Kvalaberg i Stavanger
 • Nærbø stasjon: Nye sporveksler
 • Hokksund stasjon: Konponentbytte i sporveksler
 • Flomsikring Hokksund – Kongsberg
 • Opprydding forurenset grunn og vann Hokksund st
 • Skogrydding Moi-Egersund og Kristiansand- Audnedal
 • Planovergangstiltak Sleveland plo, ferdigstilles i 2017
 • Svillebytte Valebø stasjon
 • Rassikringstiltak flere strekninger
 • Ferdigstillelse av ledelys i Jerpetjern tunnel og Sira tunnel.

Numedalsbanen

 • Svene – Flesberg: nye sviller, sporpakking og justering

Arendalsbanen

 • Svillebytte på delstrekninger

Bergensbanen

 • Bergen - Arna: Anleggsarbeider på nytt løp Ulriken tunnel (dobbeltspor Bergen – Arna).
 • Rehabilitering av tak Bergen stasjon.
 • Arna - Dale: Drenering, vannsikring og sikring av sideterreng. Skogrydding.
 • Bolstadøyri - Bulken: Etter- og sikringsarbeider etter storflom oktober 2014
 • Arna - Voss: Sville- og skinnebytte på delstrekninger. Fornyelse av sporveksel Stanghelle.
 • Myrdal - Finse: Is- og vannsikringsarbeider. Skredsikring i sideterreng. Skinnebytte.
 • Myrdal - Haugastøl: Fornyelse av snøoverbygg
 • Finse - Flå: Nøytralisering og innmåling av sporet, tiltak mot solslyng
 • Haugastøl - Trolldalen: Utskifting av skinner og sviller på delstrekninger. Fornyelse av sporveksel Bergheim.
 • Finse – Trolldalen: Rassikring og fornyelse dreneringsanlegg.
 • Finse – Hønefoss: Bytte av isolatorer for å forebygge kontaktledningsfeil. Fornyelse av sonegrensebryter Ål.
 • Haugastøl – Hønefoss: Forberedelse til ballastrensing

Randsfjordbanen

 • Hokksund – Vikersund: Sandblåsing og maling av stålbruer
 • Hokksund – Vikersund: Svillebytte på delstrekninger
 • Hokksund – Skotselv: Innlegging av ny kulvert ved km 71,7
 • Hønefoss – Hen: sporarbeider av hensyn til godstrafikken

Roa-Hønefossbanen

 • Jevnaker – Hønefoss: Svillebytte på delstrekninger
 • Roa – Hønefoss: Bytte av isolatorer for å forebygge kontaktledningsfeil

Flåmsbana

 • Skinne- og svillebytte på delstrekninger

Gjøvikbanen

 • Grefsen – Roa: Svillebytte i tunneler
 • Jaren – Gjøvik: Skinnebytte på delstrekninger
 • Jaren – Gjøvik: Nye transformatorer for strømforsyningen
 • Jaren – Gjøvik: Kjøring av ballastrenseverk på delstrekning (periode 29/8 – 16/9)
 • Jaren – Gjøvik:Arbeider for bedre strømforsyning (Ny omformerstasjon Gjøvik)

Kongsvingerbanen

 • Sørumsand stasjon: Stasjonen skal moderniseres med ny plattform 1, undergang under sporene, ny sideplattform til spor 3 og heis. (Ferdig desember 2016)
 • Sørumsand stasjon: Nytt kontaktledningsanlegg
 • Seterstøa – Kongsvinger: Sporpakking på delstrekninger
 • Blaker stasjon: Utskifting av sporveksler
 • Sørumsand: Utskifting av brutrau
 • Årnes – Kongsvinger: Utskifting av stikkrenner

Dovrebanen (nord for Lillehammer)

 • Forsterkning av fyllinger, rassikring og andre underbygningstiltak for en mer robust bane (125 mill)
 • Ballastrensing på strekningen Tretten - Losna 90 mill (periode: 28/7 – 21/8)
 • Forberedende ballastrensing (dreneringstiltak, rensk av grøfter og bygging av kabelkanaler) 60 mill
 • Godsterminal på Heggstadmoen og forlengelse av spor 3 på Heimdal st, oppstart 2016, ferdig 2017 (strakstiltak for godstrafikken).
 • Utskifting av skinner på delstrekninger(21,1 mill)
 • Dombås – Støren: Bytte av sporveksler og utskifting av sviller på delstrekninger
 • Dombås – Støren: Fjellsikring og utskifting av stikkrenner
 • Støren – Trondheim: Utskifting av sporveksler og svillebytte på delstrekninger
 • Støren – Trondheim: Fjellsikring og bytte av stikkrenner
 • Støren – Trondheim: Vedlikeholdsarbeider på bruer
 • Trondheim S: Bytte av sporveksler, skinner og sviller på deler av stasjonen
 • Beredskapsterminaler for gods på Kvam og Støren

Stavne – Leangenbanen:

 • Fornyelsesarbeider på tre av banens bruer
 • Utskifting av sviller og skinner på delstrekninger

Rørosbanen

 • Koppang – Tolga: Kjøring av sporombyggingstog (svillebytte)
 • Koppang tømmerterminal, ferdigstilles våren 2016
 • Elverum – Støren: stikkrenner skal skiftes ut til større dimensjoner
 • Hamar – Støren: reparasjoner og vedlikeholdsarbeider på flere bruer
 • Røros – Støren: Rassikringsarbeider i Gauldalen

Solørbanen

 • Kongsvinger – Elverum: svillebytte på delstrekninger

Meråkerbanen

 • Svillebytte på delstrekninger
 • Fjellsikring og bytte av stikkrenner
 • Vedlikeholdsarbeider på bruer

Nordlandsbanen

 • Forsterkning av fyllinger, rassikring og andre underbygningstiltak for en mer robust bane (85 mill)
 • Forberedende ballastrensing (dreneringstiltak, rensk av grøfter og bygging av kabelkanaler) 20 mill
 • Bytte sporveksler
 • Utskifting av sviller på delstrekninger
 • Fornyelsestiltak i tunneler
 • Hell – Værnes: bygging av dobbeltspor pågår, inkluderer ny bru over Stjørdalselva og ny sporplan på Hell stasjon. Ferdig 2017.
 • Beredskapsterminal for gods på Steinkjer

Ofotbanen

 • Bygging av nye Djupvik kryssingsspor mellom Narvik og Straumsnes stasjoner
 • Bygging av ny fjernledning for banens strømforsyning
 • Narvik – Bjørnfjell: Utskifting av skinner og sviller på flere delstrekninger
 • Narvik – Bjørnfjell: Fornyelse av snøoverbygg

Øvrige tiltak

 • Forberedende arbeider for innføring av nytt signalsystem ERTMS (370 mill)
 • Bygninsgvedlikehold på stasjoner, lokomotivstaller, kontorbygninger og lagre
 • Tiltak på stasjoner for bedre på- og avstigninsgforhold, parkering mv
 • ENØK-tiltak, togvarmeanlegg
 • Skogrydding på flere delstrekninger og tiltak for å hemme etterveksten på strekninger som er ryddet for skog inntil sporet
 • I tillegg kommer generelt årlig arbeid med kontroller og mindre reparasjoner og vedlikeholdstiltak på alle strekninger