- Det overordnede målet må være at vi kan bygge boliger til en pris som folk har råd til. Mange utenforliggende forhold gjør nå at mange boliger blir for dyre for folk flest, sier Per Jæger.

Jæger ønsker Konkurransetilsynets rapport velkommen

- Dette er en veldig bra rapport – det er flott at man tar tak i tomteutfordringene vi har i og rundt de store byene, sier Per Jæger, adm. dir. i Boligprodusentene til Byggeindustrien.

Han peker på at Konkurransetilsynet gjennom denne rapporten går sterkt inn på myndighetenes og spesielt kommunens arbeid rundt det å regulere utbyggingsarealer.

– Rapporten peker på flere forhold rettet mot både kommune som skal gjennomføre reguleringsarbeidet men ikke minst også mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet som utformer regelverket, legger Jæger til. Han håper nå regjeringen tar seg god tid til å lese rapporten, som han mener kan være med på å påvirke hvordan regelverket skal brukes fremover.

– Konkurransetilsynet peker på at det åpenbart ikke klargjøres nok tomter for å opprettholde en god nok konkurranse i markedet, og det er det samme vi har tatt opp i flere år. Regelverket er for komplisert til å sikre en jevn og god boligbygging på det nivået i trenger. Det bygges i dag rundt 7.000 for få boliger i Norge i forhold til behovet. Dette er i sterk grad med på å presse prisene unødvendig mye opp, legger han til.

Han drar spesielt frem et avsnitt i rapporten han mener regjeringen må ta inn over seg: «Konkurransetilsynet vil i det følgende se nærmere på hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere hindringene. Hindringer knyttet til markedsforhold, som for eksempel risiko, tilgang på kapital og tilgang på kompetent arbeidskraft, er vanligvis vanskeligere å redusere enn hindringer som er knyttet til regelverk og myndighetsutøvelse. I den følgende vurderingen vil tilsynet derfor særlig fokusere på hindringer og tiltak knyttet til regulering og myndighetsutøvelse. Konkurransetilsynet understreker at målsetningen med tiltakene er å legge til rette for økt konkurransen i boligutviklermarkedet.»

Han mener også det er viktig å merke seg følgende avsnitt i rapporten:

«Når det gjelder regelverket som boligutviklere må forholde seg til generelt, og da særlig plan‐ og bygningsloven med forskrifter, stiller Konkurransetilsynet spørsmål ved om reguleringene i tilstrekkelig grad avveier lovgivers intensjon opp mot hensynet til konkurransen og i siste instans boligkjøpernes interesser. Dersom regelverket går lenger enn det som er nødvendig vil dette kunne være en hindring for tilstrekkelig og variert boligbygging. En side av dette er om det totale omfanget av krav i regelverket fører med seg flere kostnader enn faktisk nytte og merverdi som boligkjøpere er villig til å betale for. Dersom dette er tilfelle kan kravene bidra til å begrense tilbudet av nye boliger.»

- Det overordnede målet må være at vi kan bygge boliger til en pris som folk har råd til. Mange utenforliggende forhold gjør nå at mange boliger blir for dyre for folk flest, sier Jæger.

Boligsjefen mener det videre må fortas noen justeringer i garantibestemmelsene, som også trekkes frem i rapporten.

– Dagens garantibestemmelser gjør at enkelte mindre og mellomstore firmaer får utfordringer - det blir for komplekst. Dette vil dermed bidra til å forringe konkurransen. Justisministeren burde inn og se på disse reglene. Her må det være mulig for partene sammen å komme frem til en god løsning, mener Jæger.

Når det gjelder i hvor sterk grad boligutviklere kan kjøpe opp tomter og sitte på dem for å øke gevinsten, mener Jæger at ulike aktører vil ha ulike syn på akkurat dette.

– Uansett vil alle som sitter på store tomtebanker ha stor glede av at det gjøres enklere for alle å bygge ut raskere, påpeker han.