Prosjektleder Sven Heidar Larsen og konkurransedirektør Christine Meyer. Foto: Reidun Duesund/Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet: - Store tomteeiere presser opp boligprisene

Konkurransetilsynet mener noen få kapitalsterke tomteeiere presser opp boligprisene gjennom å kontrollere mye tomteland i de store byene.

Dette går frem av en rapport som legges frem i dag som Bergens Tidende omtaler i dagens avis. Den baserer seg på at Konkurransetilsynet i løpet av det siste året har intervjuet rundt 60 aktører i boligmarkedet i de største byregionene i Norge.

«Konkurransetilsynet vil ikke utelukke at manglende igangsetting på byggeklare tomter innenfor tidsfristen i enkelttilfeller kan skyldes forhold hos boligutvikler, som for eksempel et ønske om økt avkastning. I tillegg kan det være tilfeller hvor grunneiere, i en situasjon med økende tomtepriser, vurderer at nåverdien av en tomt er høyere dersom salget utsettes. En slik strategisk vurdering vil redusere dagens tomtetilgang for boligutviklere», står det i rapporten.

Hovedfunnene i rapporten er:

  •  Noen få kapitalsterke aktører kontrollerer store mengder underutviklet tomteland.
  • Små aktører møter høye etableringsbarrierer som gir ujevn konkurranse og dyrere priser.
  • Planprosessene i byene går alt for sakte og blir ofte svært kostbare.
  • Kommunene har gått fra å være aktive initiativtakere til passive tilretteleggere for private utviklere.
  • Dagens innsigelsesordning er ineffektiv og må endres for å øke forutsigbarheten i boligbyggingen.

– I rapporten er det konkludert med at det er flere hindringer for en effektiv konkurranse i markedet for boligutviklere. Knapphet på boligtomter og lange og uforutsigbare planprosesser hos kommunene gir færre og dyrere boliger for forbrukerne, sier prosjektleder Sven Heidar Larsen.

Mangel på tomter

Tilgangen på tomter i sentrale bystrøk som er egnet for boligbygging er en av hovedutfordringene.

Konkurransetilsynets undersøkelser viser at markedet i de ulike byregionene som er undersøkt er konsentrert. Noen få store boligutviklere kontrollerer store tomteareal med potensiale for mange nye boliger.

Samtidig er plan- og reguleringsprosessen i kommunene tidkrevende og til dels uforutsigbare, og dette skaper konkurranseutfordringer. Små om mellomstore aktører har problemer med å bære den høye risikoen og kostnadene gjennom en lang og uforutsigbar reguleringsprosess.

– Mindre aktører er viktig for konkurransen i markedet, men de møter store utfordringer knyttet til å håndtere hinderløypen de må gjennom hos offentlige myndigheter, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer, som også peker på konsekvensen for boligprisen.

– Hinderløypen og krav fra myndighetene er også et problem for boligkjøperne fordi dette gir dyrere boliger.

Aktørene

Av rapporten fremgår det at en fjerdedel av boligutviklerne er landsdekkende eller representert i flere landsdeler som eksempelvis Selvaag, Profier, OBOS og Skanska. Over en tredjedel er regionale som Kruse-Smith, Vestbo og BOB.

Resten er lokale aktører.

Her kan du lese hele rapporten