Innlegg: Hvorfor skal Bane NOR drive med eiendomsutvikling sentralt i Oslo?

Bane NOR Eiendom AS har nylig kjøpt Strandgata 19, en sentral og attraktiv eiendom i Oslo som utgjør samme kvartal som hotellet Amerikalinjen, vis-a-vis hovedinngangen på Oslo S. Jeg har fått spørsmål om hvorfor et statlig jernbaneselskap kjøper eiendom som private aktører vil ha tak i.

Jon-Erik Lunøe. Foto: Bane NOR Eiendom

Jon-Erik Lunøe. Foto: Bane NOR Eiendom

Svaret er egentlig ganske enkelt – det finnes to Bane NOR; Bane NOR SF som driver med infrastruktur til jernbanen og Bane NOR Eiendom AS som er et kommersielt selskap med fokus på kommersiell forvaltning, drift, vedlikehold og utleie samt utvikling av eiendommer som ikke jernbanen har behov for. Bane NOR Eiendom AS har som formål å bygge oppunder jernbanen som den foretrukne og mest bærekraftige transportformen. Det er da naturlig å utvikle de sentrale eiendommene som ligger ved knutepunkt, og dette er også forankret i Stortingsprop 27 (2014-2015) Jernbanereformen - På rett spor. Vi er et kommersielt selskap, men har altså en ekstra oppgave som Stortinget har gitt oss. Det er årsaken til at vi er såpass framoverlent ved landets største knutepunkt. Det er en helt klar sammenheng mellom kapasitetssterk transport (les jernbane) og fortetting ved knutepunkt. Uten fortetting ved knutepunkt vil ikke jernbanen fungere godt og uten jernbanen vil ikke knutepunktene kunne fungere godt. Knutepunktutvikling bidrar derfor til at staten får mer for de store investeringer som gjøres i jernbane.

Innlegg av:

Jon-Erik Lunøe
Administrerende direktør i Bane NOR Eiendom AS.

Bane NOR Eiendom AS er heleiet av Bane NOR SF men opererer helt fristilt fra statsstøtte. Vi har et separat styre og er i konkurranse med andre kommersielle aktører innen eiendomsutvikling og utleie av næringseiendom som handel og kontor. Bane NOR Eiendom utvikler og selger også boliger ved knutepunkt i betydelig antall, enten i egenregi eller i samarbeidsselskaper med andre aktører. Vi opererer i konkurranse med markedet på like vilkår innen forvaltning, utleie, utvikling og kjøp og salg av eiendom, det være seg bolig eller næring. For å få kjøpt Strandgata 19 var vi med på en skarp budrunde og konkurrerte på lik linje med alle andre aktører i eiendomsbransjen. Kjøpet, eller midlene og handlingsrommet i selskapet ellers, er ikke finansiert av staten, men finansieres i markedet i form av lån fra banker og obligasjoner, dette på lik linje med andre kommersielle og private aktører.

Med sterk satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er vi en viktig bidragsyter for at flere velger å ta toget. Det har vi fått til når vi har realisert store prosjekter inkludert bl.a. Barcode i Bjørvika, boligprosjektet Grefsen Stasjon i Oslo, moderne kontorbygg i Schweigaards gate i Oslo og nye næringsbygg ved Drammen, Bergen, Kristiansand og Trondheim stasjon. Som for andre eiendomsutviklere ligger det forretningsmessige prinsipper til grunn og selskapet har oppnådd fortjenestemål på disse prosjektene. Vi har i tillegg bidratt til at det blir lettere for folk å reise miljøvennlig til og fra jobb og hjem, som også er viktig for oss.

Samtidig er Bane NOR Eiendom AS en litt annerledes eiendomsutvikler. Vi har som mål å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt for å bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Bane NOR Eiendom sine utviklingseiendommer ligger hovedsakelig rett ved stasjoner, da disse tidligere har vært brukt til jernbane (og gods på bane). Når områdene fristilles for jernbanebruk kan disse utvikles og bygges til andre formål. Siden mye av vår virksomhet er i sammenheng med jernbanen, hvor også jernbaneselskaper er store leietakere og kunder av Bane NOR Eiendom, så er vi opptatt av "transfer pricing". Tjenestene mellom Bane NOR Eiendom og Bane NOR SF samt med andre aktører i jernbaneverdenen er på markedsmessige betingelser, nettopp for å sikre ikke å bryte med regler for statsstøtte.

Selv om vi har større eiendommer ved sentrale stasjoner så utelukker dette ikke at vi kjøper tilliggende eiendom for å øke verdien av våre eksisterende eiendommer slik at det i større grad bidrar til å nå vårt overordnede mål. Vi planlegger å utvikle Strandgata 19 med kontor, handel og viktige funksjoner for Bane NOR og jernbanen. Det har vært en rivende utvikling ved Oslo S de siste årene. Med Norges største togstasjon som nærmeste nabo utvikler vi eiendom for å gjøre det lett for folk å reise på en miljøvennlig måte, og derfor er det en investering som er perfekt for oss i Bane NOR Eiendom AS. Vårt bud og våre underliggende kalkyler for Strandgata 19 er bygget på akkurat samme prinsipper som andre aktører vi har konkurrert med, med den forskjellen at vi i denne omgang ville sikre denne strategiske eiendommen mest av alle i budkonkurransen.