MER MANGFOLD: Byggingen av Nye Tøyenbadet er et pilotprosjekt hvor Kultur- og idrettsbygg (KID) gjør en rekke tiltak for å sikre mer mangfold på byggeplassen. – Vi ønsker først og fremst å skape en god arbeidsplass i samarbeid med leverandørene vi kontraherer, og håper samtidig at de også vil komme med gode forslag og tiltak som kan gjennomføres i fellesskap, sier Mari Haave Sveen, fagsjef arbeidslivskriminalitet i KID. Foto: Oslo kommune

Girer opp mangfoldsarbeidet i bygg- og anleggsbransjen

På Nye Tøyenbadet i Oslo stilles det en rekke krav for å sikre økt mangfold og hindre trakassering på byggeplassen.

Mandag arrangerte Kultur og idrettsbygg (KID) i samarbeid med BNL et frokostseminar om mangfold og inkludering på bygge- og anleggsplassen.

Seminaret er en del av Prosjekt rekruttering, inkludering og mangfold (Prim) som gjennomføres i tilknytning til byggingen av det nye Tøyenbadet i Oslo, hvor KID er byggherre.

Bakgrunnen for seminaret er at KID høsten 2020 gjennomførte en kartlegging av mangfold, inkludering og trakassering. Funnene viser at det tidvis forekommer forskjellsbehandling basert på blant annet kjønn, etnisitet og nasjonalitet.

– Noen av årsakene er manglende rollebevissthet og kunnskap, hierarki, arbeidspress, og organisasjonskulturelle faktorer. Vi ser at noen arbeidsgivere mangler rutiner for forebygging og håndtering av trakassering, og dette fører til at ansvaret legges på den enkelte ansatte dersom man utsettes for ubehagelige eller trakasserende hendelser, sier Mari Haave Sveen, som er fagsjef arbeidslivskriminalitet i Kultur- og idrettsbygg.

Hun presiserer at datainnsamlingen og kartleggingen er for lite i omfang og detaljert til å gi et etterprøvbart bilde av status for inkludering på alle norske bygge- og anleggsplasser.

– Hovedinntrykket er likevel at de fleste som jobber i bygge- og anleggsbransjen trives godt, og at man vil finne variasjoner. Funnene i kartleggingen skal være en del av kunnskapsgrunnlaget for tiltak som skal igangsettes på Nye Tøyenbadet, sier Sveen.

Pilotprosjekt på mangfold
Byggingen av Nye Tøyenbadet er i gang og skal være ferdig sommeren 2023. Det er et pilotprosjekt hvor Kultur- og idrettsbygg stiller en rekke krav for å sikre mer mangfold på byggeplassen.

– Vi ønsker først og fremst å skape en god arbeidsplass i samarbeid med leverandørene vi kontraherer. Vi håper også at leverandørene vil komme med gode forslag og tiltak som kan gjennomføres i fellesskap, sier hun.

Blant tiltakene på Nye Tøyenbadet er blant annet en kontraktsfestet målsetting om at to prosent av ti prosent utførte lærlingtimer er utført av kvinnelige lærlinger. Det blir også kontraktsfestet at alle på byggeplassen må gjennomføre obligatorisk kurs om mangfold og trakassering. I tillegg skal alle entreprenører og underentreprenører signere en egenerklæring basert på BNL og Fellesforbundets kjøreregler mot trakassering.

– Det er viktig at arbeidsgivere har systemer og rutiner på plass og gir opplæring i dette. Dermed er det arbeidsgiverne som må gjennomføre de mest grunnleggende tiltakene for forebygging og håndtering av saker, sier Sveen.

Hun peker også på at manglende ledelsesforankring, systemer og kunnskap kan føre til at arbeidstaker må håndtere trakassering på egenhånd.

– Varsling kan bli ansett som illojalt. I kontrast til det gode, systematiske HMS-arbeidet som bransjen nå er preget av, kan manglende systematikk i arbeidet mot trakassering være en årsak til utfordringer på dette området. Vår kartlegging viser at kommuikasjon og holdningsskapende arbeid er viktig, sier Sveen.

Utviklet mangfoldskurs i kjølvannet av Ida-saken
Kompetansesjef Thomas Norland i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg redegjorde i seminaret om det nyutviklede e-læringskurset Mangfoldsdugnaden, som EBA håper å lansere før sommeren og som skal inngå i opplæringen på Nye Tøyenbadet.

– Dette er et kurs som vi startet å utvikle i fjor, i kjølvannet av Ida-saken. Det er et holdningsendrende kurs i mangfold og inkludering, og som vi lanserer på flere språk i tillegg til norsk, sier Norland til Byggeindustrien.

Han forteller at kurset er lagt opp til å vare cirka 25 minutter og består av fire korte filmer.

Filmene tar seg seg elever som går yrkesfag innen bygg- og anlegg og deres forventning til arbeidslivet, en ung kvinnelig tømrer som forteller om sin yrkeshverdag og hvordan hun har opplevd uønsket oppmersomhet, en byggmester som snakker om rekruttering lokalt til sin bedrift, uavhengig av etnisitet, og en kvinnelig leder i anleggsbransjen som forteller som sine erfaringer. Mellom hver film er det lagt opp til interaktive oppgaver.

– Vi ønsker å nå alle som skal ut og jobbe på en bygge- eller anleggsplass, enten de er utførende eller ledere. Vi håper det skal bidra til økt bevisstgjøring og hindre uønsket oppførsel. Det gjelder ikke bare mot kvinner, men også andre, for eksempel utenlandske arbeidstakere, de med annen hudfarge eller legning, sier Norland.

– Hvilke forventninger har dere til kurset?

– Vi håper det blir godt mottatt og implementert av våre medlemsbedrifter, og at de i sin strategi legger opp til at alle medarbeidere uansett nivå skal gjennomføre kurset. Det samme gjelder også for offentlige og private byggherrer, at de stiller krav om gjennomført kurs for sine entreprenører. Vårt ønske er et kurset skal bli obligatorisk å gjennomføre for alle i bygge- og anleggsnæringen, à la Fareblind-kurset, sier Norland.

Kurset er utviklet av EBA med bidrag fra medlemsbedriftene, Statsbygg, Statens vegvesen, Oslo kommune v/KID, Seema, Diversitas og Byggenæringens landsforening.

På seminaret deltok også BNL-advokat og fagsjef Anita Hegg, som ga en gjennomgang av arbeidsgivers ansvar for å forebygge trakassering, mens jurist Helene Jesnes i Likestilings- og diskirimineringsombudet (LDO), tok for seg forpliktelser etter likestillings- og diskrimineringsloven og verktøy for å forebygge og hindre trakassering.