Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Flere kvinner i styrer og ledelse – men det er fortsatt flere menn

Det er flere kvinnelige styrerepresentanter og daglige ledere i både aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Likevel er det flest menn som er styrerepresentanter og daglige ledere i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

– Det er flere kvinner både i styrer og som daglig ledere. Det er positivt. Selv om det er en positiv utvikling, forblir det en klar overvekt av menn i ledende posisjoner i begge organisasjonsformene, sier seksjonssjef Erik Fjærli i SSB.

I fjor utgjorde menn 80 prosent av styrerepresentantene i aksjeselskaper (AS), mens kvinner sto for 20 prosent. I år har andelen menn gått noe ned til 79,7 prosent, mens andelen kvinner har økt til 20,3 prosent.

For styrerepresentanter i allmennaksjeselskaper (ASA) var kjønnsfordelingen i fjor mindre skjev, med 56,9 prosent menn og 43,1 prosent kvinner. I år fortsetter denne trenden, og andelen menn har falt til 56,1 prosent, mens andelen kvinner har økt til 43,9 prosent.

Det er kjønnskvotering med krav om minst 40 prosent av samme kjønn i allmennaksjeselskaper (ASA). Tilsvarende regler er vedtatt i aksjeselskaper (AS), men disse reglene vil først gradvis bli gjennomført fra 1. januar 2024 og gjelder i første omgang store foretak.