Illustrasjonsfoto.

Departementet opphever Arbeidstilsynets dugnadsvedtak mot Smiths venner-selskap

Arbeids- og sosialdepartementet går mot Direktoratet for arbeidstilsynet sin konklusjon i dugnadssaken. De mener  vedtaket som pålegger Smiths venner-eide Fjordteam å betale minstelønn og føre timelister, bygger på en uriktig rettsanvendelse.

Fjordteam, som er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord, gikk i høst til sak mot staten etter at Direktoratet for Arbeidstilsynet påla virksomheten å betale lønn for renhold og føre timelister for dugnadsarbeidere.

Med Arbeids- og sosialdepartementets snuoperasjon, stopper saken opp før den når rettslokalene. Fjordteam slipper med andre ord å betale minstelønn til menighetsmedlemmer som jobber for dem.

- Avgjørelsen er som forventet. Før vi startet virksomheten i Fjordteam, fikk vi en juridisk betraktning i forhold til å hvordan dette stod seg i forhold til loven. Usikkerheten vår i denne saken har altså ikke vært knyttet til lovligheten av virksomheten, men mer hvor langt vi måtte gå for å klargjort at vi ikke har drevet vår virksomhet i strid med lovverket, sier styreleder Kjell Kronstad i Fjordteam til Byggeindustrien.

Kan fortsatt "falle innefor lovene"

At Fjordteams arbeidskraft "ikke er tale om arbeidstakere medfører at de bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven som det er vist til i saken, ikke kan benyttes", skriver avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna i Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post til Byggeindustrien.

I brevet til Fjordteam avviser ikke departementet at dugnadsarbeid kan «falle innenfor lovene».

- Dette betyr ikke at det er utelukket at ulønnet "dugnadsarbeid" etter omstendighetene kan falle innenfor lovene, men da må vurderingen gjøres konkret, og hvor for eksempel momenter som arbeidsplikt og hvor omfattende arbeidet er vil kunne stå sentralt, skriver departementet i brevet.

- Lettet

Styrelederen i Fjordteam sier de er lettet over å slippe rettssaken.

- Vi driver dette ved siden av full jobb, så det å slippe den belastningen og den tidsbruken, er vi naturligvis lettet over. Men vi er også trygge på at vi ville ha vunnet frem i en rettssak.

- Hva tenker du om Arbeidstilsynets innsats i saken?

- Det har jeg egentlig ikke lyst til å si så mye om. Men vi har respekt for den jobben de er satt til å gjøre og jeg synes vi har hatt en grei dialog med dem hele veien. Jeg har mer problemer med noen avisers vinkling av saken. Det er noen som ikke har satt seg inn i saken og ikke forstår hva vi holder på med. Det har lagt en mistenkelighetens slør over det vi driver med. Derfor er vi letta over at vi nå vinner frem, sier Kronstad.

Han mener avgjørelsen er prinsipiell viktig både for den virksomhet de driver, og for andre frivillige organisasjoner som baserer sin drift på dugnadsinnsats.

Omfattende dugnadsvirksomhet

Byggeindustrien skrev først om Smiths venners dugnadsselskaper, deriblant det Sandefjord-baserte Fjordteam AS, i desember 2014.

En større kartlegging Byggeindustrien gjorde den gangen viste at flere selskaper tilknyttet trossamfunnet hadde omsatt for nær 120 millioner kroner over en femårsperiode med dugnadsbasert næringsvirksomhet. Lønnsutgiftene i selskapene var samtidig svært beskjedne.

På bakgrunn av sakene i Byggeindustrien, valgte Arbeidstilsynet i mars 2015 å gjennomføre postalt tilsyn mot ett av selskapene – Fjordteam. Selskapet hadde blant annet bygd og solgt flere eneboliger i Sandefjord.

Pålegg

Det første tilsynet endte med tre pålegg som alle ble påklaget til Direktoratet for Arbeidstilsynet av Fjordteam.

Direktoratet konkluderte i slutten av august med at dugnadsselskapet Fjordteam, av konkurransehensyn, måtte betale minstelønn.

De mente også at selskapet måtte registrere arbeidstid for de frivillige.

Men Fjordteam fikk delvis medhold fra direktoratet, som opphever pålegget Arbeidstilsynet regions sørs pålegg om skriftlig arbeidskontrakt.

Fjordteam AS var uenige i det rettslige grunnlaget for vedtakene.

– Selskapet har etterstrebet å organisere driften i henhold til lover og regler, og hadde derfor behov for klarhet i saken. Fjordteam valgte derfor å stevne Staten ved Arbeids- og sosialdepartementet, heter det i pressemeldingen fra Fjordteam.

- Uriktig rettsanvendelse

Den 24. oktober 2016, før saken kom opp til hovedforhandling, landet Staten ved Arbeids- og sosialdepartementet på konklusjonen at direktoratets vedtak bygger på en uriktig rettsanvendelse.

Departementet har dermed opphevet Direktoratet for Arbeidstilsynet sitt vedtak fra 22. august 2016, og Arbeidstilsynet Sør-Norges sitt vedtak fra 8. desember 2015 i sin helhet.

Hva Arbeidstilsynet region sør, NHO Service og Fellesforbundet mener om departementets vurdering av Fjordteam-saken, kan du lese her.

Saken er oppdatert med kommentarer fra Arbeids-og sosialdepartementet.