I februar ble det utstedt en endringordre til totalentreprenøren om utredning av områdestabilitet ved jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. Foto: Bane NOR

Bane NOR ba om ny soneutredning av stabilitet for jernbaneutbyggingen gjennom Moss – entrepriseekspert reagerer

I februar utstedte Bane NOR en endringsordre om utredning av områdestabilitet ved jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad til totalentreprenøren. – Utførte grunnboringer gjør at vi sitter med ny informasjon, sier prosjektleder Jarle Midjås Rasmussen i Bane NOR. Advokat Jørgen Aardalsbakke fastslår at dette burde vært gjennomført før inngåelse av EPC-kontrakten.

Det er på det rene at jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad, som blant annet skal bygges gjennom Moss sentrum, ville møte på utfordringer med krevende grunnforhold. Spesielt ved området rundt Moss Havn er et område med kvikkleire.

Det har også tidligere vært adressert bekymringer for at Bane NOR har undervurdert grunnforholdene i gigantprosjektet.

I februar i år ble det også klart at Bane NOR hadde utstedt en endringsordre til totalentreprenøren, et arbeidsfellesskap mellom spanske Acciona og Implenia Norge, for ny utredning av områdestabilitet.

Bane NOR avviser at endringsordren til totalentreprenøren er et resultat av at informasjonen som ble gitt til entreprenøren i konkurranseøyeblikket var misvisende.

– Bane NOR presiserte tydelig i konkurranseunderlaget at dette er et område med vanskelige grunnforhold og at det må gjøres flere undersøkelser og det kunne bli behov for ekstra tiltak, sier prosjektleder Jarle Midjås Rasmussen i Bane NOR til Byggeindustrien.

Prosjektleder Jarle Midjås Rasmussen i Bane NOR. Foto: Bane NOR

– Hvorfor er det behov for ny utredning?

– Det har hele tiden vært kjent at vi skal bygge gjennom et område med utfordrende grunnforhold. Da vi inngikk kontrakten med Acciona og Implenia Norge, var også grunnundersøkelser en del av kontrakten. Nå er det gjennomført 300 boringer. I enkelte områder er det mer kvikkleire enn vi hadde trodd på forhånd, mens det i andre områder er mindre. Vi besluttet derfor å ta med oss disse nye opplysningene fra boringene og gjennomføre en ny beregning av områdestabiliteten, sier han.

Byggherreansvar

Rasmussen understreker at det er Bane NOR sitt ansvar som byggherre å ta ansvar for områdestabiliteten. Prosjektlederen avviser imidlertid at det i grunnundersøkelsen har dukket opp forhold som ligger utenfor det totalentreprenøren har påtatt seg.

– Kontrakten er utformet slik at Bane NOR har ansvaret for grunnforholdene. Vi dekker en del av grunnstabilitetstiltakene som utføres. Dette er arbeid entreprenøren gjennomfører på regning, sier Rasmussen.

Byggeindustrien har tidligere skrevet at tilbudsprotokollen fra forhandlinger med totalentreprenøren viste at Bane NOR aksepterte en større andel av regningsarbeider enn det som opprinnelig lå til grunn.

Blant annet er jet-pæling og stabilisering ved bruk av kalksement tatt inn som en del av posten for regningsarbeider. Dette var et krav fra Acciona og Implenia Norge som vant kontrakten.

Arbeidsfellesskapet endte til slutt opp til å bli den enste entreprenøren Bane NOR forhandlet med for gigantprosjektet.

Bane NOR hadde tidligere anslått at totalentreprisen for Sandbukta-Moss-Såstad ville ende på 4,8 milliarder kroner, men da kontrakten med arbeidsfellesskapet til Acciona og Implenia Norge ble signert i slutten av juni 2019, opplyste Bane NOR at kontraktsverdien var på 6,3 milliarder kroner (eks mva).

Totalrammen for prosjektet er nå på i overkant av 10 milliarder kroner etter en kostnadssprekk på 1,5 milliard kroner.

Det er imidlertid på det rene at regjeringen har varslet et behov for å utvide rammen ytterlige med inntil tre milliarder kroner for prosjektet. Rasmussen fastholder at det er den eksisterende rammen som gjelder frem til ny kostnadsramme er vedtatt av Stortinget. En økning av kostnadrammen vil ikke komme før i statsbudsjettet for 2021.

– Er årsaken til den ytterligere økningen av kostnadsrammen knyttet til usikkerhet for grunnforholdene?

– Det er flere faktorer, økt kostnad på kontrakt underbygning er hovedårsak, men grunnforhold er med som en usikkerhet i det totale bildet. Og generelt høyere priser i markedet, blant annet for jernbanetekniske kontrakter som vi skal inngå neste år, melder prosjektlederen.

Ingen reforhandling av totalentreprisen

Rasmussen fastslår at eventuelle overraskelser i den nye utredningen av områdestabiliteten ikke vil medføre at totalentreprisen må reforhandles.

– Vi har mekanismer i kontrakten for å justere dette. Hvis det må gjennomføres flere tiltak, er det oppgaver entreprenøren gjennomfører på regning. Vi mener vi har tatt høyde for en god del slike tiltak i kostnadsoverslagene vi har lagt til grunn, sier han.

Rasmussen sier han er trygg på at prosjektet vil holde seg innenfor de gjeldene rammene og at ny vurdering av områdestabilitet ikke i stor grad vil påvirke fremdriften i prosjektet.

– Ville ikke risikoen for Bane NOR vært mindre hvis en slik runde ble gjennomført tidligere og før kontrakten ble signert?

– Det kan man på en måte si, men jo flere grunnboringer vi gjennomfører og jo mer vi finner ut om grunnforholdene, jo mer underlag har vi til å gjennomføre beregningene. Dette er en prosess som skal bidra til at vi ikke gjør noe som får konsekvenser for områder utenfor utbyggingsområdet, sier prosjektlederen.

Grunnboringene er nå i sluttfasen. Videre i prosessen skal NGI, som er totalentreprenøres rådgiver, komme med en rapport med forslag til tiltak for å bedre stabiliteten.

– Vi har ikke avdekket noe alarmerende eller noe som vil bidra til store konsekvenser for prosjektet. Vi føler vi nå har god oversikt over grunnforholdene, fastslår Rasmussen.

– Er det ikke spesielt at det utstedes en slik endringsordre for ny utredning av områdestabilitet i jernbaneutbygging?

– Bane NOR har opplevd dette i flere prosjektet, spesielt på Østlandet er det mange områder med krevende grunnforhold. Dette er ikke overraskende, og det er naturlig at entreprenøren nå gjennomfører dette arbeidet, sier han.

Entrepriseekspert mener endringsordren er spesiell

Advokat Jørgen Aardalsbakke i Advokatfirmaet Grette har spisskompetanse på entrepriserett og har mye erfaring med bistand til store infrastruktur- og samferdselskontrakter. I motsetning til Bane NOR, mener han det er spesielt at det har blitt utstedt en slik endringsordre i det store jernbaneprosjektet.

Advokat Jørgen Aardalsbakke i Advokatfirmaet Grette. Foto: Advokatfirmaet Grette

– Det fremstår som spesielt at Bane NOR utsteder denne endringsordren på dette stadiet i prosjektet. Dette burde vært gjennomført av Bane NOR i forkant, eller så burde det vært en del av EPC-kontrakten, sier han til Byggeindustrien.

Han poengterer at det ikke trenger å være feil å overlate store dele av prosjektet til entreprenøren, men at dette vitner om dårlig planlegging og at Bane NOR ikke har hatt tilstrekkelig oversikt over grunnforholdene.

– At entreprenøren nå skal inn å gjennomføre en utredning av områdestabiliteten, går lenger å gjennomføre supplerende grunnundersøkelser. Dette er et helt annet forhold. Konklusjonene etter en slik vurdering kan bety at EPC-kontrakten må reforhandles hvis den viser seg å ikke være tilpasset omstendighetene og grunnforholdene, fastslår han.

– Bane NOR uttaler at de er trygge på at kontrakten ikke må reforhandles?

– I så fall hadde ikke dette oppdraget vært nødvendig, sier advokaten. Jeg reagerer på at Bane NOR holder en så rolig tone i sin beskrivelse av en slik endringsordre for ny utredning av områdestabilitet, sier Aardalsbakke.

– Det er kanskje ikke overraskende med regjeringens varslede økning av kostnadsrammen på inntil tre milliarder kroner?

– Nei, jeg tolker dette slik at det kan få konsekvenser for både tid og kostnader. Hvis det var en grunn til å utstede endringsordren, må man være innforstått med at det kan få konsekvenser, sier advokaten.

Aardalsbakke reagerer på at Bane NOR uttaler at en endringsordre for ny utredning av områdestabilitet er normalt.

– Dette har ikke vært vanlig praksis i prosjekter jeg har vært involvert i opp gjennom årene. Det er tvert imot uvanlig. Uttalelsen viser at Bane NOR har vært i tilsvarende situasjoner i andre prosjekter. Jeg satte kaffen i halsen da jeg leste dette, sier advokaten.