Prosjektet Ny vannforsyning Oslo har en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner. En av de sentrale delprosjektene er den 19,5 kilometer lange råvannstunnelen fra Holsfjorden mellom Vefrsud i Lier og Huseby i Oslo. Tunnelen skal drives med TBM. Foto: Trond Joelson

Avvist konkurrent reagerte da pensjonister vant konsulentkontrakter i Oslos milliardprosjekt

To spesialister på 72 og 78 år fikk oppdrag som TBM-rådgivere i Oslo kommunes vannforsyningsprosjekt. En konkurrent reagerte da deres kandidat ble avvist fra konkurransen.

Ny vannforsyning Oslo

Utbyggingen Ny vannforsyning Oslo skal gi hovedstaden en ny uavhengig vannforsyning med en annen råvannskilde enn Maridalsvannet. Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i 2028. Det skal blant annet drives en 19,5 kilometer lang råvannstunnel fra Holsfjorden i kommunene Lier og Hole til Oslo med tunnelboremaskin (TBM). Det skal også bygges mye mer, blant annet en 11 kilometer lang rentvannstunnel, et underjordisk vannbehandlingsanlegg, driftsbygg, adkomstunneler og nye vannforsyningstunneler (stamnett).

Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

Etter et omfattende innsynsarbeid i Oslos milliardprosjekt Ny vannforsyning Oslo, kunne Byggeindustrien torsdag fortelle at 7 av 11  i prosjektledelsen til Vann- og avløpsetaten. Alle de syv har bakgrunn fra Follobanen og kan koste kommunen minst 120 millioner kroner i konsulenthonorarer frem mot 2028.

Det er drivemetoden TBM med betongsegmenter i råvannstunnelen mellom Holsfjorden og Oslo som har gjort kompetanse fra Follobane-prosjektet sentral for det kommunale milliardprosjektet.

Hasteinnkalt til møte

Saken har vakt oppsikt i det politiske miljøet i hovedstaden. Venstres gruppeleder i byrådet, Hallstein Bjercke, kalte saken svært alvorlig for byråd Lan Marie Berg.

Byrådsavdelingen og byråden svarte fredag med å kreve en en grundig redegjørelse fra Vann- og avløpsetaten for både metodevalg, ansattelsesprosesser, samt risikovurderinger rundt tilgjengeligheten og nødvendigheten av ekspertise.

Tre millioner kroner

Også under prosjektledelsen er det flere innleide konsulenter med bakgrunn fra Follobanen.

I dag kan Byggeindustrien fortelle at det ble reaksjoner da sivilingeniørene Thor Skjeggedal (72) og Arnulf Martin Hansen (78) i vår vant kontrakter som kommunens TBM-rådgivere.

Rådgiverselskapet HR Prosjekt ble avvist fra den åpne konkurransen og reagerte mot kommunen, viser dokumenter Byggeindustrien har fått innsyn i.

Mer om det senere.

Både Skjeggedal og Hansen har i en årrekke vært ledende fagpersoner innen det norske tunnel- og TBM-miljøet og begge har lang erfaring fra store prosjekter i både inn- og utland.

De siste 13 årene har de vært innleid som rådgivere for Jernbaneverket og for Bane NOR på TBM-delen av Follobanen.

Den åpne konkurransen de to vant i kommunen hadde på utlysningstidspunktet en samlet estimert verdi på tre millioner kroner.

Skjeggedal og Hansen er ikke en del av den daglige byggherreorganisasjonen, men avtalen er at de skal bistå prosjektet som spesialister ved behov. Kontraktene varer til 31.12.2021.

Avtalene til Thor Skjeggedal og Arnulf Martin Hansen har ifølge anskaffelsesprotokollen en estimert verdi på tre millioner kroner.

Ble leid inn direkte

Ny vannforsyning Oslo trengte TBM-ekspertise raskt og leide inn Arnulf Hansen og Thor Skjeggedal i direkteanskaffelser. Anskaffelsene gjaldt forberedelser for TBM på råvannstunnelen og for å utarbeide spesifkasjoner og utstyr til konkurransegrunnlaget. De to konsulentene vant senere oppdrag som TBM-rådgivere i en åpen konkurranse. Trykk på bildet for større versjon.

Både Skjeggedal og Hansen hadde allerede før de vant den omstridte rådgiverkonkurransen vært leid inn som konsulenter for Oslo kommune og Vann- og avløpsetaten, viser dokumenter Byggeindustrien har fått innsyn i.

Skjeggedal og Hansen ble høsten 2019 først ble tildelt kontrakter verdt henholdsvis 500.000 og 360.000 kroner i direkteanskaffelser i en tidlig fase av prosjektet.

Ifølge anskaffelsesprotokollen var det prosjektdirektør Steinar Johannessen som tok tildelingsavgjørelsen, mens en av kommunens jurister var protokollfører og saksbehandler.

Direkteanskaffelsene gjaldt forberedelser av TBM på råvannstunnelen, og for å utarbeide spesifikasjoner av maskiner og utstyr som skulle inngå i konkurransegrunnlaget.

Avgjørelsen ble begrunnet med at prosjektet hadde et omgående behov for kompetanse og kapasitet i forberedelsene av TBM på råvannstunnelen, og Skjeggedal og Hansen var ifølge VAV de to eneste i Norge innenfor TBM-fagfeltet som hadde den nødvendige ekspertisen.

De to pensjonistene kunne ifølge prosjektet heller ikke stilles opp mot hverandre i en konkurranse, fordi de hadde komplementerende kompetanse.

«Ressursene er de som har mest erfaring vedrørende boring med fullprofilmaskin i norsk geologi. I tillegg har ressursene erfaring med skjoldmaskiner og spesifisering av disse i en EPC-kontrakt. Dette utgjør en samlet kompetanse som ikke kan leveres ellers i det Norske markedet», heter det i anskaffelsesprotokollen.

Avvist konkurrent reagerte
Senere lyste kommunen ut en åpen konkurranse for å knytte til seg TBM-rådgivere.

Formålet med denne anskaffelsen var ifølge konkurransegrunnlaget å inngå kontrakt med en leverandør for å styrke TBM-kompetansen i prosjektet med to ressurser.

Kommunen satte strenge erfaringskrav i konkurransen. Vann- og avløpsetaten krevde minimum 10 års arbeidserfaring fra byggherre eller entreprenør med bruk av TBM. Minimum to av årene skulle være med bruk av betongsegmenter i TBM-tunneler.

HR Prosjekt klaget

Kommunikasjonsdirektør i HR Prosjekt, Tor-Hartvig Bondø, er kritisk til kommunens anskaffelsesprosess. Foto: HR Prosjekt

Tre selskap leverte tilbud i konkurransen. HR Prosjekt var ett av dem, mens Thor Skjeggedals Skjeggedal Construction Services (SCS) og Arnulf Martin Hansens AMH Consult var de to andre.

Skjeggedal og Hansen tilfredsstilte kommunens erfaringskrav, mens kandidaten fra HR Prosjekt ble avvist fra konkurransen fordi vedkommende ikke kunne vise til erfaring med TBM i kombinasjon med betongsegmenter.

HR Prosjekt valgte likevel å klage på avvisningen.

– Vi mente vår kandidat var særdeles kvalifisert for dette oppdraget. Vår mann kunne vise til lang erfaring med TBM-prosjekter på Vestlandet, og han er også en nestor innenfor fjellsprengning. Han har også holdt TBM-innlegg på internasjonale konferanser, sier HR Prosjekts kommunikasjonsdirektør Tor-Hartvig Bondø til Byggeindustrien.

De mener konkurransekravene var urimelig strenge.

– Konkurransegrunnlaget var i alle fall skrevet på en måte som gjør at du ikke får stor konkurranse her i Norge. Det var kun noen få personer som hadde jobbet på Follobanen som kunne svare ut de kravene som var satt, sier Tor-Hartvig Bondø.

– Men er ikke dette et rimelig krav fra kommunen når det faktisk er TBM og betongsegmenter som skal brukes?

– Denne type TBM er kun brukt på ett prosjekt i Norge, og det er Follobanen. Men i denne type prosjekter trengs det en stor bredde av kompetanse. Vår kandidat hadde lang erfaring, og vi mente, og mener fortsatt, at den samlede overføringsverdien av denne kompetansen var like viktig som kravet som tilsa at man måtte ha jobbet med Follobanen. For det er reelt sett det som er stilt som krav, sier Bondø.

– Var dere klar over at de to hadde vært inne på prosjektet tidligere gjennom direkteanskaffelser før de vant konkurransen?

– Det er nytt for oss, men ikke overraskende, sier Bondø.

– Dere gikk ikke videre med saken, hvorfor det?

– Vi har bedre ting å bruke tiden vår på enn å tilbringe tid i rettssalene. Men vi mener vi ble urettferdig behandlet av kommunen og mente det var riktig å si fra, sier Bondø.

– Hadde behov for spesialister

Kommunens innleide prosjektdirektør, Steinar Johannessen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Prosjektdirektør Steinar Johannessen og kontraktsleder Rune Rake i Prosjekt Ny vannforsyning Oslo reagerer sterkt på påstandene fra HR Prosjekt.

– Prosjektets kompetansebehov er styrende for valg av evalueringskriterier i den enkelte konkurranse. I denne konkurransen hadde prosjektet behov for spesialister på TBM. Da er det faktisk nødvendig å kreve spesialistkompetanse uavhengig om dette gir begrenset konkurranse, sier Rake og Johannessen.

Rune Rake sier det er kritisk for prosjektet at injisering og bruk av betongelementer blir planlagt og utført feilfritt av hensyn til bebyggelse over råvannstunnelen.

– Det er bakgrunnen for at det er satt krav til 10 års TBM-kompetanse med to års kompetanse på betongelementer, sier Rune Rake.

Han sier HR Prosjekts kandidat ikke var kvalifisert og at vedkommende dermed måtte avvises fra konkurransen.

Prosjektet anser heller ikke HR Prosjekts klage som en formell klagesak.

– HRP klaget på at egen kandidat ble avvist, men fikk mulighet til å ettersende dokumentasjon på at minimumskravene faktisk var oppfylt. Tilbudt kandidat svarte selv at de ikke var oppfylt. Når de da ikke gikk videre med ny klage etter å ha fått denne muligheten, er det heller ikke en formell klage, understreker Rake.

– Hvorfor har det vært viktig med ti års TBM-erfaring der to år av dem må være fra betongelementer?

– I dette prosjektet utgjør betongsegmenter og injeksjon to tredjedeler av jobben, og vi mener det ville vært direkte uansvarlig å ikke sette krav til det i en slik konkurranse. Erfaringer fra blant annet Follobanen har vist at kunnskap om betongelementer er svært viktig for å oppnå god kvalitet på utførelsen av tunnelarbeidet. Vi mener også det er svært viktig med god kjennskap til injeksjon av fjellet fra en TBM, noe kandidaten fra HR Prosjekt ikke kunne vise til, sier Rake.

– Før de vant den åpne konkurransen, hentet prosjektet de to konsulentene i en direkteanskaffelse. Der skriver dere at det kun er disse rådgiverne i Norge som har den kompetansen som prosjektet trenger. Dere ønsket heller ikke å sette dem opp i en konkurranse med hverandre. Hvorfor?

– Skjeggedal og Hansen ble på tidspunktet for direkteanskaffelsen ansett av prosjektet, på bakgrunn av deres kompetanse, som de eneste leverandørene i markedet som kan bistå i forberedelsene av TBM på entreprisen E5 Råvannstunnel, og for å utarbeide de spesifikasjoner av maskiner og utstyr som skal inngå i konkurransegrunnlaget til denne entreprisen, svarer prosjektledelsen.

Skjeggedal: Riktig kompetanse et suksesskriterium

Byggeindustrien har vært i kontakt med Arnulf Martin Hansen og Thor Skjeggedal. Hansen undertreker at har ikke på noe tidspunkt vært med i anskaffelsesprosessen og at han ikke har kjennskap til denne.

– Jeg kjenner flere i Norge som oppfyller søknadskriteriene som var satt av Oslo VAV og NVO, men de har ikke søkt. Utover det overlater jeg dette til prosjektledelsen i NVO å kommentere, sier Arnulf Martin Hansen.

Thor Skjeggedal mener kravene som var satt i konkurransen var rimelige.

– Det ville vært direkte uansvarlig av ledelsen å ikke sette strenge krav i en slik konkurranse. Riktig kompetanse et av de viktigste suksesskriteriene i et slikt prosjekt. Jeg mener prosjektledelsen har satt de kravene som har vært nødvendige for å gjennomføre et sånt prosjekt på en god måte, sier Thor Skjeggedal til Byggeindustrien.

Ekspert: – Strenge krav

Advokat Marianne Dragsten er en av landets fremste innenfor offentlige anskaffelser.

Ekspert i offentlige anskaffelser, advokat og nemndsmedlem i KOFA, Marianne Dragsten, sier følgende om kommunens håndtering av anskaffelsen:

– Slik jeg ser det er det her avgjørende om det er saklig å fastsette krav til erfaring med bruk av betongsegmenter. Dette er en vurdering det er vanskelig for meg å overprøve. I utgangspunktet kan oppdragsgiver stille krav om erfaring innenfor de områdene kontrakten omfatter. Dersom kravene som stilles er sterkt konkurransebegrensende må imidlertid oppdragsgiver kunne forsvare at det er saklig grunn til å stille kravet sett hen til anskaffelsens karakter og hva man vil oppnå med den, sier hun.

I denne saken sier hun det har betydning om det er avgjørende at den som blir valgt har denne erfaringen til å kunne utføre oppdraget, eller om en som ikke har den samme bakgrunnen kunne utført jobben på like godt.

– I denne vurderingen er det relevant å se på hvor komplekst arbeidet med betongsegmentene er. Dersom det er komplekst, taler det for at kravet er ok å stille. Dersom det ikke er det, taler det for at kravet er uforholdsmessig og dermed at det kan være ulovlig, sier Marianne Dragsten.

Hun mener det er strengt med et krav til 10 års erfaring.

– Dersom det er satt et krav om 10 års erfaring, er det et strengt krav og som de må ha saklig grunn til å stille. Særlig i et marked hvor det er få som har kompetansen de etterspør og hvor da et krav om erfaring på minst 10 år presumptivt vil kunne begrense konkurransen betydelig. Nå tilsier rollene som skal fylles at de som tildeles kontrakt har en viss erfaring bak seg, så det er ikke åpenbart at det er i strid med regelverket selv om det kanskje i stedet burde ha vært fokusert på innholdet til erfaringen som kreves og ikke antall års erfaring, sier Dragsten.