Åpent brev - Ny vannforsyning Oslo (NVO) - Innleie av TBM rådgivere

Til: Byggeindustrien v/ Sjefredaktør Arve Brekkhus. Jeg viser til Byggeindustriens artikkel i Bygg.no den 29.11.20 vedr. innleie av TBM rådgivere for Oslo VAV, NVO.

Saken fremstår for meg som et rent personangrep som er vanskelig å begripe. Jeg vil derfor belyse Byggeindustriens opptreden overfor undertegnede, Arnulf M. Hansen.

Jeg ble under opphold i Danmark i slutten av juni d.å. oppringt av Frode Aga i Byggeindustrien.

Han opplyste at jeg hadde konkurrert med HR prosjekt og at de hadde klaget på anskaffelsen av meg, mitt selskap Amh Consult AS, med begrunnelse i at høy alder var en risiko for prosjektet og at jeg ikke tok ut lønn fra eget firma. Aga spurte om jeg ikke var enig i dette lagt til grunn min høye alder. Jeg reagerte kraftig både fordi Aga fremsto som han gikk HR- prosjekts ærend, og at han ikke hadde noen oppfatning om at eldre som ønsker å stå i arbeidslivet ikke skal diskrimineres.

Jeg tok samme dag telefonisk kontakt med prosjektet Ny vannforsyning Oslo (NVO) som kunne informere meg om at HR Prosjekt kun hadde klaget på avvisningen av deres egen kandidat, og at de ikke hadde oppgitt høy alder som begrunnelse. For lav lønn var heller ikke nevnt i deres innsigelse.

Jeg tok umiddelbart kontakt med Frode Aga på telefon og konfronterte ham med hva NVO hadde uttalt. Da kom det frem at dette med høy alder og for lav lønn hadde blitt diskutert i et intervju Aga hadde hatt med HR Prosjekt.

Det er svært kritikkverdig at aktører i bygge- og anleggsindustrien under et intervju diskuterer høy alder som risiko i prosjektet og at Byggeindustrien i etterkant gir inntrykk overfor undertegnede at HR Prosjekt har benyttet dette som en av begrunnelsene i klagen til NVO.

Man må kunne forvente at Byggeindustrien kjenner til de lover og reguleringer som gjelder i Norge og ikke går inn i samtaler om emner som kan stride mot disse.

Så sent som 25.11.2020 publiserte bygg.no en artikkel med tittelen «Seniorer i bygg og anlegg vil jobbe lengre». Følgende kan siteres fra artikkelen: «Samtidig er en større andel innen bransjen helt enige i at mange 70-åringer kan ha minst like gode arbeidsprestasjoner som de som er ti til 15 år yngre.» 15.01.2020 la bygg.no ut dette innlegget: «På tide å ta inn over seg at vi blir eldre, også i arbeidslivet», med ingressen: «Når gjennomsnittlig levealder nærmer seg hundre år, vil vi trenge langt flere 75-åringer i jobb. Da må vi tenke helt nytt om hvordan arbeidslivet skal innrettes.»

Etter et langt arbeidsliv i tunnelbransjen finner jeg det sårende at Aga med spisse formuleringer over telefonen setter spørsmål ved om jeg er for gammel til å fortsatt jobbe. Min holdning har alltid vært å bidra til arbeidslivet, og det tenker jeg å fortsette med. Er Agas holdninger virkelig noe Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) støtter opp om?

Til slutt vil jeg påpeke at HR Prosjekt er en aktiv annonsør i bygg.no og betaler bygg.no for denne tjenesten. Dette forholdet reiser flere spørsmål under Vær Varsom-plakatens punkt 2. ‘Integritet og troverdighet’. Firmaet Amh Consult AS bidrar derimot ikke til bygg.nos inntekter. Det ville ha vært opplysende for leserne av bygg.no at dette forholdet hadde vært opplyst om i deres artikkel.

Drammen, 29.11.20
Med vennlig hilsen
Arnulf M. Hansen

----------

Svar til Arnulf Martin Hansen fra Byggeindustrien

Vi har full forståelse for at det er krevende å bli omtalt i kritiske saker, og synes det er leit at du har oppfattet saken om HR Prosjekts klage som et personangrep og at kontakten med vår nyhetsredaktør Frode Aga har vært belastende. Dette har ikke vært vår intensjon.

Vi har med sakene om NVO ønsket å belyse hvordan tidenes største utbyggingsprosjekt i kommunal sektor ledes, noe som er et viktig samfunnsoppdrag for pressen. Vi beklager at vi i samtalen med deg i det som var en innledende fase stilte spørsmål om høy alder kunne være en risiko for prosjektet. Journalister stiller dårlige spørsmål hver eneste dag, og dette var nok ett av dem.

Når det gjelder påstanden om å løpe HR Prosjekts ærend i denne saken, så tar vi avstand fra dette og minner om at Byggeindustrien er redigert etter redaktørplakaten.

Nyhetsredaktør Frode Aga og sjefredaktør Arve Brekkhus i Byggeindustrien