Ny vannforsyning Oslos prosjektledelse er samlet på Skøyen i Oslo. Prosjektledelsen er består av 11 personer, syv av dem innleide med bakgrunn fra Follobanen og Bane NOR.

To innleide ledere i Oslos milliardprosjekt kan koste kommunen 56,5 millioner i konsulenthonorarer

Når Vann- og avløpsetaten i Oslo bygger ny vannforsyning for hovedstaden, er syv av elleve i den øverste prosjektledelsen innleide. Alle de syv konsulentene har bakgrunn fra Follobanen og Bane NOR. To av lederne har vunnet konkurranser med sine egne selskaper som kan være verdt 56,5 millioner kroner frem mot 2028.

Et av de første delprosjektene i Ny vannforsyning Oslo (NVO) er byggingen av en råvannstunnel på 19,5 kilometer. Tunnelen skal gå fra vannkilden Holsfjorden og videre til Huseby i Oslo. Stamnettprosjektet er også en del av NVO. Illustrasjon: VAV

På Skøyen i Oslo, i et kontorbygg som er under ombygging, sitter den øverste prosjektledelsen i tidenes største norske kommunale VA-prosjekt samlet under samme tak.

Herfra ledes hovedstadens milliardprosjekt Ny Vannforsyning Oslo (NVO).

Utbyggingen har en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner. Prosjektet skal gi hovedstaden en ny uavhengig vannforsyning med en annen råvannskilde enn Maridalsvannet, og skal etter planen være ferdigstilt i 2028.

Det er bestemt at den 19,5 kilometer lange råvannstunnelen fra Holsfjorden til Oslo skal drives med to tunnelboremaskiner (TBM) og fjellsikres og tettes med betongsegmenter. Det er tilsvarende løsning som er brukt i den 20 kilometer lange Blixtunnelen på Bane NORs megaprosjekt, Follobanen.

Nylig ble det også kjent at Vann- og avløpsetaten anbefaler TBM for 11 kilometer i rentvannstunnelen fra Stubberud til Huseby.

Det skal også bygges mye mer, blant annet et underjordisk vannbehandlingsanlegg, driftsbygg, adkomstunneler og nye vannforsyningstunneler (stamnett).

120 millioner på syv personer
Det er ikke bare TBM som har fellestrekk med Follobaneprosjektet. På samme måte som i Bane NORs milliardprosjekt, har Oslo kommune og VAV valgt å bygge opp en stor del av prosjektorganisasjonen sin med innleide ressurser.

Gjennom flere måneders arbeid og et omfattende innsyn i konsulentanskaffelsene på vannforsyningsprosjektet, kan Byggeindustrien i dag fortelle at:

  • De tidligere Follobane-kollegaene, prosjektdirektør Steinar Johannessen og kontraktsleder Rune Rake, har vunnet konsulentkontrakter som kan ha en verdi på 56,5 millioner kroner frem til prosjektslutt.
  • 7 av 11 som sitter i NVOs prosjektledelse er innleide. Alle de innleide har bakgrunn fra Bane NORs Follobaneprosjekt.
  • Konsulentavtalene for de syv lederne har per dags dato en anslått verdi på rundt 120 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift.
    Summen vil trolig øke ytterligere, siden to av avtalene ikke gjelder for hele prosjektperioden.

Prosjektdirektør til 30 millioner - har kontrakt gjennom eget selskap

Ifølge Doffin.no har Steinar Johannessens selskap Emtian AS avtale medkommunen en verdi på 30 millioner eksklusiv merverdiavgift.

Kommunens innleide prosjektdirektør, Steinar Johannessen. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Prosjektdirektør Steinar Johannessen kom fra Bane NOR-stillingen manager TBM på Follobanen.

Selskapet hans Emtian AS har i dag en timebasert avtale med Oslo kommune som strekker seg til 31.12.2027.

Avtalen ble undertegnet sommeren 2019 og har ifølge Doffin en estimert totalverdi på 30 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift.

Dersom prosjektet blir forsinket, utvides også kontraktsperioden tilsvarende.

Var først innleid på rammeavtale

Dokumentene som Byggeindustrien har fått innsyn i viser at Johannessen har vært innleid gjennom to kontrakter.

I oktober 2018 ble han først leid inn gjennom kommunens daværende rammeavtale med Metier OEC, men i mars 2019 ble stillingen lyst ut på nytt i en åpen konkurranse utenfor rammeavtalene.

Steinar Johannessen etablerte samme måned sitt eget selskap Emtian AS. Johannessen er eneste eier og eneste ansatt i selskapet.

Lyste ut stillingen flere ganger

Kommunen har ved to anledninger forsøkt å lyse ut prosjektdirektør-stillingen. Slik oppsummerer de ansettelsesprosessen av Steinar Johannessen:

«Rollen prosjektdirektør NVO ble først lyst ut som en fast ansettelse i etaten to (2) ganger uten at tilfredsstillende kandidater søkte. Rollen ble deretter kunngjort som en egen konkurranse med innleie. Også denne uten at tilfredsstillende kandidater ble tilbudt. Deretter ble rollen inkludert i rammeavtalene der Johannessen ble tilbudt av Metier OEC. Rollen ble direkte tildelt best kvalifiserte kandidat. Johannessen var en av kun to aktuelle kandidater og var best med klar margin.

Det kunne oppstått problemer med habilitet og taushetsplikt når øverste leder i prosjektet var innleid fra en rammeavtaleleverandør. Avropskontrakten med Metier OEC ble derfor avsluttet og rollen ble lyst ut som ny konkurranse uavhengig av rammeavtalene. Johannessen deltok og vant kontrakten i den nye anskaffelsen med sitt selskap Emtian AS. Også i denne konkurransen kom det inn kun to tilbud, hvorav Johannessen igjen var best med solid margin.»

Rammeavtalen med Metier OEC var på 2+2 år. Jeg sa opp min stilling i Bane NOR og tok fast ansettelse i Metier OEC. I mars 2019 ble det kunngjort at kommunen ønsket å ta den utenfor rammeavtale for å unngå taushets- og habilitets-utfordringer. Jeg ønsket å konkurrere om kontrakten og etablerte et selskap, sier Steinar Johannessen.

Han understreker at det var kommunen som ønsket å lyse ut stillingene som prosjektdirektør og kontraktleder utenom rammeavtalene.

Jeg mener det var fornuftig av styringsgruppen, og kanskje burde det skjedd på et tidligere tidspunkt. Begrunnelsen var at disse to stillingene ikke skulle ha noen formelle bindinger til leverandører i prosjektet, forklarer Johannessen.

– Du var allerede prosjektdirektør på tidspunktet da stillingen ble lyst ut på nytt. Var du med å utarbeide konkurransegrunnlaget for stillingen?

– Nei, det var jeg ikke, og jeg måtte gjennom flere intervjurunder med personer fra kommunen og Vann- og avløpsetaten sentralt før jeg fikk tilbudet. Det var en omfattende prosess, men jeg valgte å ta risikoen det er ved å gå fra en fast jobb til å være konsulent, sier Johannessen.

– Kontrakten din har en anslått verdi på 30 millioner kroner, hva er den store risikoen?

Jeg hadde en god jobb i Bane NOR , men jeg valgte likevel å skifte til fast jobb i Metier OEC. Jeg kunne valgt trygghet i siste del av arbeidskarrieren. Men jeg syntes dette var en så spennende oppgave at jeg dermed valgte å ta den risikoen det er ved å være innleid da VAV kunngjorde stillingen på nytt i mars 2019. Dersom kommunen ønsker å bytte leder, så kan de gjøre det raskt uten at det blir en krevende personalsak ut av det, sier Johannessen.

Steinar Johannessen var selv møtedeltaker da styringsgruppa vedtok at prosjektdirektør- og kontraktslederrollen skulle gå utenfor rammeavtalene. Johannessen ble ifølge VAV sendt på gangen da saken ble diskutert, men dette er ikke notert i møtereferatet. 

Ifølge VAV var Steinar Johannessen heller aldri en del av diskusjonen som førte til at kontraktslederstillingene ble lyst ut utenom rammeavtalene.

Møtereferater viser at Steinar Johannessen var møtedeltaker da styringsgruppen ledet av vann- og avløpsdirektøren tok beslutningen i desember 2018. VAV opplyser at han ble sendt på gangen da spørsmålet ble behandlet.

Dette er ikke tatt inn som en del av møtereferatet, får vi bekreftet av assisterende prosjektdirektør, Nils Vidar Rystad.

Meg bekjent så er ikke det tatt inn i møtereferatet, men jeg var selv til stede og kan bekrefte at Johannessen ble sendt på gangen, sier Rystad.

  • Du kan lese mer om hva prosjektledelsen i NVO sier om Follobane-dominansen og  anskaffelsesprosessene nederst i saken.

Kontraktslederens avtale kan passere verdi på cirka 26,5 millioner

Skjermdump fra anskaffelsesprotokoll for Rune Rakes Nebbio AS.

En av Steinar Johannessens nærmeste medarbeidere på NVO-prosjektet er kontraktslederen Rune Rake.

Rake og Johannessen har også vært kollegaer på Follobanen der førstnevnte har vært innleid som delprosjektleder og kontraktsrådgiver for Bane NOR i syv år.

I likhet med prosjektdirektør-stillingen, ble også kontraktsleder-rollen lyst ut utenfor kommunens rammeavtaler for å unngå habilitetsutfordringer med andre rammeavtaleleverandører.

Rakes eget selskap Nebbio AS vant konkurransen våren 2019 og har i dag en kontrakt med Oslo kommune som varer ut 2024. Fra juli 2019 til og med desember 2024 har den en estimert verdi på cirka 15,3 millioner.

Dersom den innbakte opsjonen på fire nye år utløses, øker avtalens verdi til cirka 26,5 millioner kroner, men den totale verdien kan bli høyere.

«Kontrakten kan forlenges frem til og med prosjektets ferdigstillelse og eventuelle forhold knyttet til prosjektets kontrakter er avsluttet. Sistnevnte kan være senere i tid enn prosjektes ferdigstillelse. Kontraktsummens totale verdi ved opsjonsutløsnng kan derfor bli høyere enn ca. 26,5 MNOK», står det i anskaffelsesprotokollen.

Ifølge dokumentene var det etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund, som tok tildelingsavgjørelsen da Nebbio AS og Rune Rake fikk jobben som innleid kontrakts- og anskaffelsesleder.

Rune Rake har i flere intervjuer med Byggeindustrien fortalt om anskaffelsesprosessene i prosjektet, men viser til den assisterende prosjektdirektøren Nils Vidar Rystad for spørsmål om sin egen avtale.

Rystad understreker at Steinar Johannessen ikke var med i anskaffelsesprosessen.

Steinar Johannessen var ikke involvert i anskaffelsen av Rake. All korrespondanse inkludert innlevering av tilbudet for hans kontrakt ble gjort på KGV. KGV støtter brukerne i alle prosesstegene i gjennomføringen, og sikrer sporbarhet og dokumentasjon av alle aktiviteter og hendelser. Brevene som ble sendt fra VAV, var alle signert av daværende kontraktsleder og en juridisk rådgiver fra kommunen. Oppdragsgivers kontaktperson var den juridiske rådgiveren. Det ble ikke avholdt noen møter eller intervju, skriver Nils Vidar Rystad i en e-post til Byggeindustrien.

Holsfjorden er hovedstadens skal bli hovedstadens nye vannkilde. Foto: Trond Joelson

78 millioner for fem konsulenter

De fem andre konsulentene i NVOs ledelse som fra ulike perioder har bakgrunn fra Follobanen har vunnet sine kontrakter under konkurranser som er utlyst under rammeavtalene til kommunen.

To av av de innleide lederne kom direkte til NVO fra faste jobber i Bane NOR, mens tre av konsulentene hadde vært innom andre prosjekter med andre oppdragsgivere eller arbeidsgivere da de ble leid inn av kommunen.

Det er selskapene Metier OEC, WSP og Centerpoint som leier ut ressursene til NVO.

Anslått totalverdi på disse fem kontraktene er per dags dato rundt 78 millioner kroner, men summen vil trolig øke siden avtalene for to av lederstillingene foreløpig kun strekker seg til neste sommer.

  • Tre av kontraktene går frem til prosjektslutt.
    To av disse har en anslått verdi på 25,5 millioner kroner hver, mens den tredje har en anslått verdi på 20 millioner kroner.
  • De to kontraktene som går ut til sommeren har en samlet anslått verdi fra på mellom 6,5 og 7 millioner kroner.

Konsulentene understreker overfor Byggeindustrien at de ikke har kjennskap til verdianslagene i anskaffelsesprotokollene og at de heller ikke kjenner til anbudsprosessene som har gått i kommunen.

Alle fem understreker overfor Byggeindustrien at de kun har forholdt seg til rammeavtaleleverandørene i anbudsprosessen, og at summene det vises til i dokumentene speiler rammeavtaleleverandørens avtaler med kommunen, ikke den enkelte konsulent.

– Det hviler et stort ansvar på kommunen

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen. Foto: Uib.no

Ifølge professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen krever innleiestrategien til kommunen at det stilles svært høye krav til etterrettelighet og etterprøvbarhet i prosjektet.

– Når man har et prosjekt som drives frem av et nettverk, enten det er personlig eller yrkesmessig, så er det svært viktig at de som sitter med det øverste ansvaret, foretar en løpende og kompetent vurdering av hvordan prosjektet ledes, sier Jan Fridthjof Bernt til Byggeindustrien.

– De store summene som forvaltes her, er et særlig tungt argument for at kommunen nærmest må fotfølge de man har engasjert med egne saksbehandlere. Alle sider av beslutningsprosessen må kvalitetssikres, legger Bernt til.

Han understreker at det er helt legitimt at kommunen leier inn konsulenter med høy kompetanse på et fagfelt for å drive frem et teknisk krevende prosjekt når de ikke sitter på kompetansen selv.

– Men da hviler det som sagt et tungt oppfølgingsansvar på styringsgruppen i prosjektet. Kommunen kan delegere fra seg arbeidsoppgaver, men de kan aldri delegere fra seg ansvaret, sier Jan Fridthjof Bernt til Byggeindustrien.

– Som det kommer frem i saken sier kommunen at prosjektdirektør Steinar Johannessen gikk på gangen da styringsgruppen besluttet å skille ut prosjektdirektørstillingen fra rammeavtalen de hadde. Dette er ikke notert i møtereferatet. Skulle dette ha vært en del av referatet?

Ja, dersom noen forlater et møte i saker som angår dem selv, så må det selvsagt fremgå av møtereferatet, sier Bernt.

Fare for ansvarspulverisering

Professor emeritus Per Lægreid ved Universitetet i Bergen. Foto: Uib.no

Per Lægreid er professor emiritus ved Universitetet i Bergen og har offentlig forvaltning, byråkrati og personalpolitikk som sitt fagområde.

Han sier på generelt grunnlag at utstrakt bruk av konsulenter kan føre til en uoversiktlig ansvarskjede og ansvarspulverisering.

– Forvaltningen spiller en viktig politisk rolle gjennom sin kapasitet og de oppgavene de har fått delegert. De er dermed en viktig premissleverandør i politikkutformingen. Det er derfor viktig at de blir underlagt en politisk ansvarsutkreving. Dersom forvaltningen på sin side inngår ulike samarbeidsavtaler med private konsulentfirma, er det fare for at den demokratiske styrings- og kontrollfunksjonen kan bli svekket, skriver Per Lægreid i en e-post til Byggeindustrien.

Han peker på at forvaltningen skal være ledd i en politisk-administrativ ansvarskjede.

– De forvalter det ansvaret som ligger på politikerne. Ved å bruke konsulenter på denne måten kan ansvarskjeden bli lang og uoversiktlig, noe som er problematisk. Det kan føre til uklare gråsoner når det gjelder politisk ansvarsutkreving, og det kan bli stilt spørsmål om hvem som er ansvarlig, hvem de er ansvarlig overfor og hva de er ansvarlige for. En slik praksis kan føre til at ansvarsrelasjonene blir mer utflytende og uklare med fare for ansvarspulverisering, skriver Lægreid.

Vann- og avløpsdirektøren: – Etaten ikke rigget for å gjennomføre denne type prosjekter selv

Vann- og avløpsdirektør i Oslo kommune, Anna Maria Aursund. Foto: VAV

Vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund i Oslo kommune leder styringsgruppen i Ny Vannforsyning Oslo-prosjektet. Når Byggeindustrien tar kontakt for å stille spørsmål om NVO, viser hun direkte til prosjektet siden det har vært en pågående dialog mellom prosjektet og journalisten.

– Dette er en sak som prosjektet håndterer og uttaler seg i, sier Anna Maria Aursund til Byggeindustrien.

– Men det kan vel ikke være opp til den innleide prosjektdirektøren å svare for strategien om å leie inn konsulenter til prosjektledelsen?

– Vann- og avløpsetaten er ikke rigget for å håndtere et såpass stort og komplekst prosjekt med bare egne ansatte. Valget om å bruke konsulenter handler om at vi ikke er rigget for å gjennomføre prosjekter av denne størrelsen selv. Derfor ble det besluttet å bygge opp organisasjonen med både innleide og egne ansatte ressurser, sier Anna Maria Aursund, som understreker at det er styringsgruppen der hun selv er leder som har det øverste ansvaret.

– Vi er med i alle de store og viktige beslutningene som tas i prosjektet, sier Aursund.

Vann- og avløpsetaten peker også på at de har mange i prosjektadministrasjonen som er fast ansatt i kommunen.

Dette sier NVO-ledelsen om Follobane-dominansen i prosjektledelsen

Follobanen er borret med TBM og kledd med betongsegmenter. Samme metode er valgt for 30 kilometer tunnel i NVO-prosjektet til kommunen. Det har gjort kompetanse fra Follobane-prosjektet attraktiv. Arkivfoto: Stefan Offergaard

Follobane-bakgrunnen til de syv konsulentene i prosjektledelsen har ikke gitt kommunen habilitetsutfordringer, mener NVO-ledelsen.

De understreker at alle konsulentene i prosjektledelsen er blitt tilbudt Vann- og avløpsetaten gjennom rammeavtaler eller i åpne konkurranser.

– Vann- og avløpsetaten har ingen kontroll eller innvirkning på eventuelle jobbytter i forkant av at noen har blitt leid inn til prosjektet. Dette må være opp til den enkelte, opplyser NVO-ledelsen til Byggeindustrien.

Ifølge NVO er alle de innleide konsulentene vurdert og valgt ut ifra oppsatte evalueringskriterier, minste- og evalueringskrav i hver enkelt konkurranse. Konkurransene er ifølge NVO-ledelsen gjennomført av kommunens egne ansatte.

– Ressursene som er leid inn til prosjektet har vunnet den enkelte konkurranse etter en objektiv vurdering av erfaring og kompetanse, skriver de.

De avviser at det har oppstått habiltetsutfordringer knyttet til anskaffelsene.

– At noen tidligere har jobbet sammen er normalt ikke en habilitetsutfordring. Det er også grunn til å påpeke at Follobanen strekker seg over et 20 kilometer langt område med mange kontorrigger, faktisk opp til tre rigger på et separat arbeidsstedsted, hvilket medfører at de fleste innleide og/eller ansatte har liten eller ingen fysisk kontakt med hverandre. Det klare utgangspunktet er at det ikke medfører inhabilitet at en tjenestemann og en part har arbeidet sammen profesjonelt, enten dette handler om faglig eller politisk samarbeid, skriver NVO-ledelsen i en e-post til Byggeindustrien.

De mener det er naturlig prosjektet tiltrekker seg kompetanse fra Follobanen all den tid TBM er valgt som drivemetode i sentrale deler av prosjektet.

– Det var ikke uventet at rammeavtalefirmaene ville tilby kandidater med erfaring fra Follobanen. Dette prosjektet med et budsjett på ca 30 milliarder kroner har fullført fjellarbeidene og er inne i jernbaneteknikkfasen. Med det fristilles et stort antall dyktige sivilingeniører/ingeniører med erfaring fra TBM, injeksjonsarbeider fra TBM og betongelementkledning. Dette er et erfaringsgrunnlag som tidligere har vært manglende i Norge, siden borede tunneler har blitt utført med åpen TBM og konvensjonell fjellsikring. For Ny vannforsyning Oslo er erfaring fra Follobanen verdifull siden prosjektet planlegger å utføre 30 km boret tunnel foret med betongelementer, skriver NVO. 

Når det gjelder prisnivået for de innleide mener kommunens prosjektledelse at de reflekterer dagens markedsnivå. 

Estimatene for innleiekostnader er satt ut fra prosjektets varighet, som er anslått til åtte år, og blir ført inn i behovsmeldingen før konkurransen starter. Dette tallet reflekterer antatt maksimal utbetaling til rammeavtalenes firmaer, dersom anskaffelsen gjøres under en rammeavtale, og tar utgangspunkt i rammeavtalen med de høyeste timeprisene. Det virker mer overveldende å summere sammen estimater over hele åtte år, skriver NVO-ledelsen som konkluderer med at prisnivået er i samsvar med markedsnivå.

Ordinær anbudsprosess

Byggeindustrien har vært i kontakt med rammeavtaleleverandørene Centerpoint og Metier OEC, men de viser til Ny vannforsyning Oslo for kommentarer.

Peder Østeby Johansen, divisjonsleder samferdsel og infrastruktur i WSP Norge, skriver følgende i en e-post til Byggeindustrien.

For vår del har dette vært en helt ordinær anbudsprosess. WSP leverte tilbud i en minikonkurranse som ble utlyst på vår eksisterende rammeavtale med Vann- og avløpsetaten, og vår tilbudte ressurs vant konkurransen.