Åpent brev - Til: Byggeindustrien v/ Ansvarlig redaktør Arve Brekkhus - Ny vannforsyning Oslo (NVO) - Innleie av TBM rådgivere

Jeg viser til Byggeindustriens artikkel i Bygg.no den 29.11.2020 vedr. innleie av TBM rådgivere for Oslo VAV, NVO.

Åpent brev - Til: Byggeindustrien v/ Ansvarlig redaktør Arve Brekkhus - Ny vannforsyning Oslo (NVO) - Innleie av TBM rådgivere

Jeg viser til Byggeindustriens artikkel i Bygg.no den 29.11.2020 vedr. innleie av TBM rådgivere for Oslo VAV, NVO.

Av artikkelen fremgår det med «krigsoverskrift» at «Avvist konkurrent reagerte da pensjonister vant konsulent-kontrakter i Oslos milliardprosjekt». Denne overskriften tolker jeg som en meget negativ formulering med hensyn til bruk av konsulenter, i store utbyggingsprosjekter, med en alder som overskrider Norges pensjonsalder. De fleste lesere vil også forstå overskriften slik at konkurrenten reagerte på at det var «pensjonister» som vant kontrakten. Den siste tolkningen blir forsterket basert på flere telefonsamtaler med Byggeindustriens journalist Frode Aga. I disse samtalene var han ved flere anledninger inne på at høy alder var en risikofaktor i prosjektet samt at HR Prosjekt, som var en annen tilbyder, mente at de ikke kunne konkurrere med pensjonistenes lave lønnskostnader. Dette er begge utilbørlige påstander som både Aga og HR prosjekt burde holde seg for gode til å fremheve i all offentlighet. Jeg nevner spesielt to grunner til dette:

Generelt

Det er en generell oppfatning i samfunnet at vi må stå lenger i arbeidslivet enn tidligere. Det blir stadig flere pensjonister samtidig som levealderen øker i Norge. Dette gjør at fler og fler ønsker å fortsette sin yrkesaktive karriere etter at de har oppnådd pensjonsalderen.

Spesielt om innleie av TBM rådgivere til NVO:

Prosjektet Ny vannforsyning til Oslo et mer enn normalt krevende prosjekt. I tillegg til prosjektets størrelse skal arbeidet utføres delvis både i svært tettbygde områder og i svært krevende grunnforhold. Dette krever en prosjektorganisasjon med høy faglig kompetanse og gjennomføringsevne. Som jeg blir sitert i ovennevnte artikkel ville det være direkte uansvarlig av Oslo kommune ikke å tilegne seg personer med slike kvalifikasjoner. I så henseende må det være viktigere å skaffe seg slik kompetanse enn om de aktuelle personene er pensjonister eller ikke. Frode Agas påstand om at pensjonister kan være en risikofaktor blir derfor urimelig og svært vanskelig å forstå. Med min mer enn 40 års erfaring, delvis som entreprenør og delvis som rådgiver fra gjennomføring av større anleggsprosjekter, vil jeg påstå at mine kvalifikasjoner var godt innenfor de gitte kriteriene. Spesielt min erfaring som entreprenør og rådgiver fra prosjekter utført med TBM i inn og utland burde vektlegges her. I tillegg har mer enn 15 års virke som faglig sekretær i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) gitt meg mye faglig påfyll rundt slike prosjekter.

Jeg kan ikke fra min side se at der skulle være noe som tyder på at prosessen rundt innleie av TBM rådgivere var kritikkverdig, men det fremstår klart for meg at bygg.no bruker ordet pensjonister for å skape en sensasjonsoverskrift. Dette burde redaktøren ha satt en stopper for, spesielt da resten av artikkelen ikke inneholder noe som etter min mening er verdt å publisere.

Det er også grunn til å nevne arbeidsmiljølovens § 13-1. Forbud mot diskriminering, (1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder er forbudt. I forarbeidene, Ot.prp.nr.49 (2004-2005), er det gitt følgende definisjon på direkte og indirekte diskriminering: «Med direkte diskriminering menes således at en person av grunner nevnt i § 13-1 behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt i en tilsvarende situasjon. Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en person stilles dårligere enn andre av grunner nevnt i § 13-1.»

Bygg.no har i vedtektenes § 3 nedfelt at deres hovedoppgave er å fremme byggenæringens troverdighet og anseelse. Agas og Brekkhus som ansvarlig redaktør, angrep på personer over pensjonsalderen vitner om at de ikke har forstått denne oppgavens viktighet.

Jeg vil med dette utfordre bygg.no om å redegjøre for deres syn på bruk av personer over oppnådd pensjonsalder generelt og spesielt i prosjekter hvor spesialkompetanse kreves. Samtidig ber jeg Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), som eier 100 % av bygg.no og har mottatt økonomisk utbytte fra bygg.no siden 1998, klargjøre sitt syn på bruk av seniorer i arbeidslivet. Kopi av brevet oversendes administrerende direktør i EBA Kari Sandberg.

Jeg ber om at brevet publiseres i sin helhet i bygg.no.

Stabekk, 30.11.2020

Thor Skjeggedal