Arbeidstilsynet mener dugnadsarbeidet utført av menighetsmedlemmer på Dal Gård ikke kan karakteriseres som dugnad på grunn av omfang og måten det er organisert på. Foto: www.dalgjestegaard.no

Arbeidstilsynet pålegger menighetens dugnadsselskap å betale lønn

Arbeidstilsynet pålegger to dugnadsselskaper knyttet til Brunstad Christian Church å betale sine frivillige allmenngjort lønn. Selskapene må også utarbeide utkast til skriftlige arbeidsavtaler dersom tilsynets vedtak blir stående. 

Regiondirektør i Arbeidstilsynet, Arve Semb Christophersen. Foto: Arbeidstilsynet

– Arbeidstilsynet mener vi kan dokumentere at virksomheten i Dal Gård AS og Adal Multiservice AS skiller seg fra vanlig dugnadsvirksomhet. Dugnaden er av et så stort omfang og organisert på en sånn måte at vi mener det må regnes som et arbeidsforhold. Da utløses det også noen krav som kommer inn under arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, sier regiondirektør for Arbeidstilsynet, Arve Semb Christophersen til Byggeindustrien.

Selskapene var under tilsynstidspunktet begge eid av Brunstad Kristelige Menighet Horten som er en del av Brunstad Christian Church, kjent som Smiths Venner.

Etter tilsynssaken er Dal Gård AS blitt til Dal Gård Eiendom AS, og selskapet er solgt fra Brunstad Kristne Menighet Horten til Dal Gård Holding AS som er underlagt Stiftelsen Dal Gård.

- Dal Gård Eiendom AS er nå et rent eiendomsselskap uten ansatte, opplyser selskapet i en e-post til Byggeindustrien. 

Påleggene

Arbeidstilsynet skriver i vedtaket at dugnadsomfanget i selskapene er så stort at de frivillige bør være beskyttet av arbeidsmiljøloven og de gir flere pålegg til de to dugnadsselskapene:

  • Selskapene må utforme utkast til skriftlig arbeidsavtale som skal legges fram for arbeidstakerne. Arbeidsavtalen skal være i samsvar med arbeidsmiljøloven §14-6.
  • Selskapene får også pålegg om å sørge for at arbeidstakerne avlønnes i henhold til de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomheter.
  • Det ene selskapet, Dal Gård AS, skal sørge for at det foreligger en skriftlig oversikt over arbeidstiden til den enkelte arbeidstaker. Oversikten skal vise all tid arbeidstakeren har stått til arbeidsgivers disposisjon.
  • Bemanningsselskapet Adal Multiservice AS er på sin side pålagt å iverksette tiltak som sikrer kontroll med arbeidstidsordningen for utleide arbeidstakere slik at arbeidstiden er i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 10.
  • Selskapene har fått frist på seg til 6. august for å gjennomføre tiltak i virksomhetene sine.

Har sendt klage

Både Dal Gård og Adal Multiservice er uenige i Arbeidstilsynets vurderinger.

– Dal Gård Eiendom AS er ikke enige i Arbeidstilsynet Sør-Norges vedtak og har sendt klage til Arbeidstilsynet innen fristen som var 29. mai, skriver styreleder Knut Andreas Østern i en SMS til Byggeindustrien.

Den samme meldingen kommer fra Joel Saxer i Adal Multiservice på mail.

- Fremstår som profesjonelle næringsvirksomheter

I sin begrunnelse skriver Arbeidstilsynet at Brunstad Kristelige Menighet har en profesjonell forretningsvinkling på hele sin frivillige virksomhet.

– Det frivillige arbeidet er organisert gjennom en kompleks organisasjonsstruktur med bruk av holdningselskaper, mange datterselskaper og underselskaper av disse igjen. For utenforstående fremstår selskapene som profesjonelle næringsvirksomheter innen sine bransjer, skriver Arbeidstilsynet.

15-åringer på dugnad

Ifølge tilsynspapirene skal frivillige ha jobbet for overnattings- og konferansestedet Dal Gård i godt over 250 vakter fordelt på 47 personer i perioden mellom 21. desember i 2017 og 17. april i 2018.

Arbeidstilsynet understreker også at det samme selskapet leier ut personer til andre virksomheter, og at de ikke har oversikt over omfanget av denne utleien. Vaktene innbefattet nattarbeid, og noen av de frivillige hadde bare har syv timer fri mellom to arbeidsdager.

Arbeidstilsynet mener Dal Gård har underrapport arbeidsmengden for de frivillige, og de lengste arbeidsøktene ved Dal Gård skal ifølge tilsynspapirene ha vart mellom 9 og opptil 12,25 timer.

I Adal Multiservice har Arbeidstilsynet avdekket at mange av de frivillige har arbeidet inntil syv timer per dag, og at de har utført nattarbeid.

Dugnadsinnsatsen er blant annet blitt organisert gjennom menighetens egen dugnadsapp «Japp».

Arbeidstilsynet har også dokumentert at to av de frivillige som hadde hatt arbeidsoppgaver, var bare 15 år og i skolepliktig alder. Den ene har jobbet for Dal Gård på ettermiddagen på ukedager, og på det meste varte vaktene i tre timer.

– Det skjer ikke så ofte at vi møter på 15-åringer i våre tilsyn, men det mest uvanlige i denne saken er det enorme omfanget av dugnad som vi har sett i disse selskapene. Det vi er uenige om er hvorvidt dette er frivillig arbeid eller et ordinært arbeidsforhold, sier Arve Semb Christophersen.

Dal Gård har tidligere overfor Byggeindustrien avvist at det er vanlig at 15-åringer jobber for selskapet, og opplyste til Byggeindustrien i fjor høst at det heller ikke er mulig for personer under 16 år å melde seg på frivillig arbeid.

- Her står vi ovenfor et avvik fra våre interne retningslinjer og er en sak vi nå er i ferd med å undersøke for å finne årsaken til, opplyste Dal Gårds styrelder Knut Østern i en e-post til Byggeindustrien i oktober.

Forskjellsbehandlet

Både Dal Gård og Adal Multiservice har under tilsynet uttrykt at de er uenige i Arbeidstilsynets vurderinger og at de føler seg forskjellsbehandlet av tilsynet.

– Det anføres også at Arbeidstilsynets pågang overfor den frivillige innsatsen som ytes av menighetens medlemmer etter hvert har fått preg av forskjellsbehandling. Den dugnadsinnsatsen som legges ned i menigheten fra det enkelte medlem, skiller seg ikke fra den dugnadsinnsatsen som ellers er vanlig i det norske samfunnet, heter det i et tilsvar fra bemanningsselskapet, skriver Adal Multiservice.

De avviser også blankt at det er snakk om en kollektiv arbeidsplikt, slik Arbeidstilsynet mener dugnadsmodellen bærer preg av.

– De frivillige kan når som helst melde seg av oppdrag uten at dette får konsekvenser for den frivillige. At en avmelding kan få konsekvenser for Adal Multiservice AS er klart nok, men dette skiller seg ikke fra annet dugnadsarbeid hvor de frivillige må melde avbud. Eventuell skuffelse hos en oppdragsgiver er dermed et forhold som Adal Multiservice må svare for, og ikke den frivillige, understreker Adal Multiservice.

Ikke ny problemstilling

Dugnadsuenigheten mellom Arbeidstilsynet og Brunstad Christian Church er ikke ny.

På slutten av 2014 dokumenterte Byggeindustrien at Brunstad Christian Church, på folkemunne kjent som Smiths venner, gjennom en rekke selskaper drev dugnads- og bemanningsvirksomhet i hundremillioners-klassen.

På bakgrunn av artiklene valgte Arbeidstilsynet å gjøre tilsyn mot ett av dugnadsselskapene – Fjordteam.

Tilsynet endte den gangen med tre pålegg som alle ble påklaget av dugnadsselskapet Fjordteam.

Etter en langvarig kamp, ble påleggene til slutt omgjort i Arbeids- og sosialdepartementet etter at selskapet hadde gått til sak mot staten.

De mente i likhet med menigheten at dugnadsarbeiderne ikke kunne anses som vanlig ansatte.

– Den gangen fikk vi ikke medhold i at det hadde karakter av arbeidsforhold. Men nå har vi bedre dokumentasjon på hvordan dette blir organisert og hvordan de får oppdragene. Omfanget er også mye større i disse to sakene, sier Arve Semb Christophersen.