Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Vil røpe budsjettprisen på nytt Molde-sykehus

Administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal legger opp til totalentreprise med samhandling på Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) i Molde, og håper å unngå prisoverraskelser ved å dele budsjettprisen med entreprenørene på forhånd.

Det skriver Tidens Krav i en artikkel på sine nettsider.

Styresaken som lokalavisen har hentet opplysningene fra, skal behandles 12. september.

Styret valgte på forsommeren å avlyse anbudskonkurransen for SNR da det viste seg at innkomne tilbud kraftig oversteg den hemmeligholdte budsjettrammen. Sprekken var så stor at det ikke var mulig å forhandle prisen ned uten å komme i konflikt med anbudsreglene. En sprekk på nærmere 40 prosent, omtrent én milliard kroner, har vært antydet, skriver Tidens Krav.

Samhandlingsmodell

Nå legger direktøren fram en anbefaling om at sykehusutbyggingen gjennomføres som totalentreprise med samhandling. Det innebærer at budsjettpris blir opplyst på forhånd og at utbygger i samhandling med tilbyderne avtaler justeringer av prosjektet som bringer det innenfor den økonomiske rammen.

«Ein legg til rette for større fleksibilitet ved at det kan gjerast endringar samt nytte gode løysingsforslag for å kunne realisere prosjektet innanfor vedteke styringsmål. Samstundes vil budsjettramma for denne entreprisen verte offentleggjort i utlysinga av konkurransen», begrunner Remme overfor styret.

Flere foreslåtte forandringer

I allmøter med ansatte har Sykehusbygg presentert mulige tiltak for å bringe kostnadene ned og innenfor rammen på 4,1 milliarder 2015-kroner. Det har blant annet blitt foreslått endringer i bredden på bygget, etasjehøyden, plassering av søyler og reduksjon i mengden glass. I tillegg har det blitt lagt fram mulige endringer i dimensjonering og plassering av tekniske anlegg som ventilasjons- og gassanlegg og føringsveier for teknisk infrastruktur.

Medregnet føringssoner viser det seg nemlig at SNR Hjelset er på 72.000 kvadratmeter, 17.000 kvadratmeter mer enn det offisielle bruttoarealet som forhåndskalkylene tar utgangspunkt i, på 55.000 kvadratmeter. Etter reglene skal ikke føringssonene regnes med i bruttoarealet, men de har også en kostnad å bygge, påpeker Tidens Krav.

Må styrke prosjektet

Byggingen er utsatt til høsten 2019 mens den nye anbudsprosessen ruller. Remme lar det skinne gjennom at helseforetaket vil unngå flere ubehagelige overraskelser i prosjektet i fortsettelsen.

«Ut frå situasjonen som oppsto i juni, vurderer adm. dir. at det er behov for å styrke styringa av prosjektet. Dette gjeld både med omsyn til kompetanse, kapasitet og rapportering», opplyser han på helseforetakets hjemmesider. Noen av tiltakene som Remme anbefaler for styret er følgende:

  • En ytterligere kompetansemessig styrking av prosjektstyret med erfaring fra store byggeprosjekter generelt og større sjukehusprosjekter spesielt.
  • Å vurdere mandat og fullmakter som per dags dato ligger til prosjektstyret.
  • Å øke rapportering fra prosjektstyret SNR til HMR til månedlig rapportering.
  • Å utvide statusrapportering til styret.
  • Forventning om at Sykehusbygg setter av tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre justert realiseringsstrategi for SNR.