Daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby.

Veidekke-selskap: - Ekstremt viktig å snu skadelig lagmannsrettsdom

Veidekke-selskapet Seby AS vant i april en rettsak mot Lørenskog kommune, hvor kommunen idømmes et nesten 20 millioner kroners erstatningsansvar overfor Seby etter en anbudskonkurranse. – En prinsipielt viktig dom, mener daglig leder i Seby.

22. april i år slo Nedre Romerike tingrett fast at Lørenskog kommune må betale en sum av 19,7 millioner kroner i erstatning, samt nesten 490.000 kroner i saksomkostninger til Veidekke Entreprenørs datterselskap Seby etter tre runder i rettsapparatet.

Tvisten dreier seg om anbudskonkurransen om Ødegården skole (nå Luhr skole) i Lørenskog. HENT vant i 2014 kontrakten med et tilbud som Seby mener bryter med sentrale krav i anbudskonkurransen. Retten gir Seby medhold i at kommunen har signert kontrakt basert på et tilbud med vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget, og at tilbudet skulle ha vært avvist.

«Etter en samlet vurdering er retten videre kommet til at kommunen er å klandre for de vesentlige feil som er begått. Det er ingen tvil om at kommunen i utgangspunktet la opp til en god og profesjonell anbudskonkurransen. Feilen virker å ha oppstått da ingen faktisk synes spesifikt og konkret å ha vurdert hvorvidt de innkomne skulle avvises, slik som Konkurransegrunnlaget i pkt. 6.2 gir anvisning på.», heter det i tingrettsdommen.

– Lite kompetanse

Daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby sier overfor Byggeindustrien at dette er en viktig dom av prinsipiell art, og at saken føyer seg til en rekke lignende tvister hvor kommunale bestillere har ignorert eller endret konkurransegrunnlaget de selv har satt.

– Det er for lite kompetanse, både hos kommunene og hos rådgiverne deres. Mye tyder på at kommunene får juristhjelp med utformingen av konkurransene, men når de skal behandle tilbudene, er ikke juristene lenger med i prosessen. Vi bruker mye ressurser på å etterleve de kravene som stilles i offentlige anskaffelser, og er opptatte av at kommunene følger sine egne regler, sier Liavaag.

Skadelig

Seby-sjefen er lettet over at tingretten konkluderer annerledes enn Eidsivating lagmannsrett gjorde i november 2014, hvor de snudde tingrettsdommen om midlertidig forføyning.

– Det var en skadelig dom både for kommunene og entreprenørene. Lagmannsretten mente det var tjenlig at entreprenørene tenkte utenfor boksen, og jeg vil være den første til å si at forslaget fra HENT var en god løsning. Men regelverket er der for at vi skal holde oss innenfor boksen.

Liavaag mener offentlige anskaffelser i utgangspunktet bør være lett å forstå seg på, men at det er en kultur i kommunal sektor for å legge på tilleggskrav som gjør det vanskelig for bestilleren å følge opp kravene i etterkant.

– Offentlige anskaffelser er ikke veldig kompliserte greier. Det er bare å følge de kravene som blir satt, og ikke verre enn det, sier han.

Hvis tingrettsdommen blir stående, mener Seby-sjefen at det er et viktig prinsipp om etterlevelse av konkurransevilkårene som retten har slått fast.

– Skuffet

Rådmann i Lørenskog kommune, Ragnar Christoffersen, sier overfor Byggeindustrien at den siste dommen i Nedre Romerike tingrett hverken var det man forventet eller håpet på i kommunen.

– Vi er skuffet og overrasket, særlig siden lagmannsretten i forrige runde kom til et helt motsatt resultat, sier han.

Christoffersen sier at han ikke kan uttale seg på vegne av alle norske kommuner om hvorvidt den kommunale sektoren sitter på nødvendig kompetanse, men han konstaterer at det oppstår mange lignende tvister mellom entreprenører og kommunale bestillere.

– Det er en kompleksitet i dette som er ganske stor. Av den grunn velger vi også å bruke en kombinasjon av intern og ekstern kompetanse, og det har vi også gjort i denne saken. Men jeg sier meg ikke nødvendigvis enig i Liavaags betraktninger her, sier han.

Lørenskog-rådmannen påpeker at sakens kompleksitet også illustreres av at behandling i to ulike rettsinstanser og tre forskjellige rettsrunder har endt i forskjellige dommer, hvorav to har falt i Sebys favør.

– Dette viser at det er vanskelig å både forstå og forholde seg til spørsmålene i denne saken, sier han.

Christoffersen bekrefter overfor Byggeindustrien at Lørenskog kommune vil anke tingrettsdommen.