Veidekke vant skolerettssak mot Lørenskog kommune

Lørenskog kommune er i Nedre Romerike tingrett dømt til å betale Veidekkes datterselskap Seby i underkant av 20 millioner kroner etter at retten kom frem til at tilbudet som vant skulle vært avvist.

Tvisten gjaldt konkurransen om Ødegården skole som Lørenskog kommune kunngjorde i september 2013. Saken er nå begrenset til kun å gjelde Ødegården skole. En barneskole med plass til 588 elever og 60 ansatte.

Anskaffelsen ble gjennomført som åpen anbudskonkurranse. Det kom inn tilbud fra tre tilbydere; saksøker Seby AS (Seby), HENT AS (Hent) og Agathon Borgen AS. Kontrakten ble tildelt Hent i februar 2014.

Advokatene til Veidekke-selskapet Seby mente på sin side at HENT skulle vært vraket fra konkurransen på bakgrunn av følgende; «HENTs tilbud inneholder en løsning som på tre punkter går utenfor gjeldende reguleringsbestemmelser. Dette gjelder plassering av bygget, rørlegging av en bekk og kotehøyden på bygget. Avvikene ga Hent et konkurransefortrinn. Avvikene hver for seg, og i hvert fall samlet, må anses som vesentlige».

De krevde at kommunen dekket tapet de hadde hatt med en forventet gevinst på inntil 20 millioner, og ba retten skjønnsmessige vurdere dette. Samtidig krevde de å få dekket sine saksomkostninger

Lørenskog kommune var derimot ikke av samme oppfatning, og mener at avvikene var «marginale». De peker også på at: «Seby kan uansett ikke sannsynliggjøre at de ville fått kontrakten dersom Hent ble avvist. Sebys tilbud inneholder avvik som ut fra hensynet til likebehandling også måtte medføre avvisning, og Seby ville ikke fått kontrakten ved en avvisning av Hent».

Nedre Romerike tingrett er derimot klare i sin dom som går i favør Veidekke.

«Etter en samlet vurdering er retten videre kommet til at kommunen er å klandre for de vesentlige feil som er begått. Det er ingen tvil om at kommunen i utgangspunktet la opp til en god og profesjonell anbudskonkurranse. Feilen virker å ha oppstått da ingen faktisk synes spesifikt og konkret å ha vurdert hvorvidt de innkomne skulle avvises», skriver retten i dommen.

Resultatet ble at retten mente at Seby hadde krav på erstatning for den positive kontraktsinteresse. Lørenskog kommune ble dømt til å betale Seby 19.729.683 kroner samt 489.134 kroner i saksomkostninger.