Stortinget har lyttet til anleggsbransjen - merverdiavgift-saken kan gå mot en løsning

Det har vært en stor belastning for mange anleggsentreprenører at man må betale inn merverdiavgift på omtvistede krav. Nå kan det se ut til at man går mot en endring av denne praksisen.

Saken om innbetaling av merverdiavgift på krav som er omtvistede har med rette blitt oppfattet som meget urimelig av aktørene i anleggsbransjen - og det med rette. Dette er en praksis som ikke har den store betydningen for staten, men som kan være avgjørende for om en entreprenør faktisk klarer å holde hjulene gående i en utfordrende situasjon eller ikke. Om en entreprenør må betale millioner av kroner i merverdiavgift mens man venter på betaling av oppgjør som er omtvistede, og som kan ta mange år å avgjøre, er meget problematisk. Nettopp derfor har også vært stor enighet i de fleste leire om at denne ordningen er noe man burde kunne klare å gjøre noe med. Dette har likevel dradd ut i tid, men nå ser det ut til virkelig å være bevegelse i saken. I en merknad rundt enigheten om revidert nasjonalbudsjett 2020 og fase3 som ble sendt ut torsdag, ba nemlig finanskomiteens medlemmer fra Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet regjeringen om å sende forslag til endringer rundt denne tematikken ut på høring.

I korte trekk omhandler den mye omtalte merverdiavgift-saken dette: Om det oppstår uenighet om for eksempel pris i en kontrakt mellom en statlig byggherre og entreprenør, må entreprenøren innbetale merverdiavgift for hele det omtvistete fakturabeløpet, samtidig som det er svært usikkert når bedriften vil motta oppgjør fra oppdragsgiver. Det kan innimellom handle om flere år om tvisten er omfattende, og havner innom flere ulike rettsinstanser. Dette vil i mange tilfeller utgjøre en stor likviditetsbelastning for entreprenørene. Samtidig er entreprenøren – i henhold til «hoppeplikten» - nødt til å gjennomføre prosjektet i en pågående utbygging.

Nå ber altså de fire partiene regjeringen om dette: «Stortinget ber regjeringen sende på høring forslag til endringer i mva-regelverket for entrepriser slik at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer plikt til å utstede salgsdokument dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Det bør gis rom for at partene kan innrette seg slik at entreprenørene ikke trenger å innberette og betale merverdiavgift av omtvistede krav underveis, det vil si frem til fullføring av prosjektet. Stortinget ber regjeringen fremme forslag i tråd med dette i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2021.»

Dette er utvilsomt en klar bestilling til regjeringen om å legge inn endringen allerede i neste statsbudsjett. For anleggsbransjen vil dette helt klart kunne ha en stor innvirkning på hvordan man arbeider og styrer prosjektene. Dette er også noe byggherrer har ønsket velkommen, og vil gjøre situasjonen mer oversiktlig og håndterbar for mange av de involverte aktørene. For næringens organisasjoner er dette en stor seier. Man har jobbet konstruktivt og grundig i lange perioder med denne saken, både mot regjering og storting – og nå har dette arbeidet båret frukter. Forhåpentligvis kommer nå saken gjennom slik det er foreslått, slik at dette blir gjeldende fra årsskiftet.