Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Stortinget vil endre merverdiavgift-regelverket på omtvistede beløp - entreprenørene jubler

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti sammen med Fremskrittspartiet ber nå regjeringen sende et forslag om en justering av det mye omtalte merverdiavgift-regelverket på høring. Dette tas godt imot av anleggsbransjen.

Saken rundt pålegg om merverdiavgift på omtvistede krav er noe som har opptatt aktørene i anleggsbransjen i lang tid. Dette har gitt flere selskaper store utfordringer. Nå ønsker Finanskomiteens medlemmer fra Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet at regjeringen skal sende forslag til endringer på høring.

I en merknad rundt enigheten om revidert nasjonalbudsjett 2020 og fase3 som ble sendt ut torsdag står følgende:
«Komiteens medlemmer (Finanskomiteen) fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til at dagens regelverk er utformet slik at merverdiavgiften tidfestes i den terminen faktura utsendes. Det er uten betydning for tidfestingen om fakturaen faktisk blir betalt. For bygge- og anleggsarbeid skal faktura utstedes i samsvar med arbeidets fremdrift. Nåværende regelverk innebærer dermed at entreprenørene kan bli nødt til å innberette og betale merverdiavgift på krav som oppdragsgiveren bestrider og nekter å betale. Disse medlemmer mener at dette utsetter entreprenørene for en betydelig og unødvendig likviditetsbelastning og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

- Stortinget ber regjeringen sende på høring forslag til endringer i mva-regelverket for entrepriser slik at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer plikt til å utstede salgsdokument dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Det bør gis rom for at partene kan innrette seg slik at entreprenørene ikke trenger å innberette og betale merverdiavgift av omtvistede krav underveis, det vil si frem til fullføring av prosjektet. Stortinget ber regjeringen fremme forslag i tråd med dette i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2021.»

Sivert Bjørnstad. Foto: Stortinget

Fornøyd
– Jeg er veldig fornøyd med at FrP har fått på plass dette, og at regjeringen omgående må sende et slikt forslag på høring. Bransjen har gjort en veldig god jobb opp mot oss i forkant av dette og forklart problemstillingene godt. Når konfliktnivået er så høyt som det er i næringen, og likviditeten til mange selskaper skvises, skulle det bare mangle at vi bidrar med det vi kan gjøre noe med, nemlig endring i regelverket, sier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Sivert Bjørnstad (FrP), i en kommentar til Byggeindustrien.

Han mener dette er et godt steg på rett vei, og håper nå bransjen bidrar med gode innspill i høringsrunden, slik at et nytt regelverk blir så godt og næringsvennlig som mulig.

Jubel hos entreprenørene
Ikke uventet møtes forslaget med jubel hos entreprenørorganisasjonene, som har jobbet tett med problematikken i flere år. EBA er godt fornøyde med at at flere partier på Stortinget og regjeringen nå syntes å være samstemte i at dagens regelverk utsetter entreprenørene for en betydelig og unødvendig likviditetsbelastning.

Kari Sandberg. Foto: Madeleine Bergheim

– Det er veldig positivt at Stortinget nå har bedt regjeringen sende på høring forslag til endringer i mva-regelverket for entrepriser og at Stortinget ber regjeringen fremme forslag i tråd med dette i forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet for 2021. Dette er et etterlengtet forslag som EBA har jobbet med over mange år i godt samarbeid med andre bransjeaktører og NHO. Vi vil med dette få en løsning som både er enklere og mer målrettet i forhold til entreprenørenes likviditet og det er en sak av stor betydning for anleggsentreprenørene, og vært en av de viktigste sakene bransjen har jobbet med i mange år. Bransjen er klar for å samarbeide for at dette skal bli så bra som overhodet mulig, sier administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforneingen - Bygg og Anlegg (EBA) til Byggeindustrien.

Julie Brodtkorb. Foto: MEF

Også MEF-sjef Julie Brodtkorb er godt fornøyd med utviklingen i saken.

– Dette er en fantastisk nyhet for bransjen. Et oppdatert regelverk vil bety mye for entreprenørene. Jeg vil rette en stor takk til finanskomiteens medlemmer fra regjeringspartiene og Frp. De har kommet med en tydelig bestilling til regjeringen. Nå håper jeg de tar seg en tur ut og nyter sommerværet i helgen. Det har de fortjent, sier Brodtkorb.