Prosjektledelsen i Ny vannforsyning Oslo er samlet på Skøyen i Oslo.

Storm rundt Oslos milliardprosjekt: - Det ser ut som etaten med åpne øyne har omgått regelverket

Venstres Hallstein Bjercke mener Vann- og avløpsetaten bevisst kan ha omgått habilitetsregler i prosjektet Ny vannforsyning Oslo, og byråd Lan Marie Berg (MDG) forstår at det stilles spørsmål. Etatsdirektøren avviser regelbrudd.

Ny vannforsyning Oslo

Utbyggingen Ny vannforsyning Oslo skal gi hovedstaden en ny uavhengig vannforsyning med en annen råvannskilde enn Maridalsvannet. Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i 2028. Det skal blant annet drives en 19,5 kilometer lang råvannstunnel fra Holsfjorden i kommunene Lier og Hole til Oslo med tunnelboremaskin (TBM). Det skal også bygges mye mer, blant annet en 11 kilometer lang rentvannstunnel, et underjordisk vannbehandlingsanlegg, driftsbygg, adkomstunneler og nye vannforsyningstunneler (stamnett).

Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

Etter et omfattende innsynsarbeid over flere måneder kunne Byggeindustrien nylig fortelle at syv konsulenter med bakgrunn fra Follobanen og Bane NOR sitter i prosjektledelsen i 12,5-milliardersprosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Byggeindustriens sak førte til at den ansvarlige byråden Lan Marie Berg (MDG) like før helgen hasteinnkalte vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund til møte og ba om en grundig redegjørelse om ledelsen av prosjektet.

Subkultur og «lytteposter»

Hallstein Bjercke (V) reagerer på konsulentbruken i VAVs prosjekt Ny vannforsyning Oslo, og kaller saken svært alvorlig for både byråden og etatsdirektøren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vann- og avløpsetaten leverte mandag en lang redegjørelse til byrådsavdelingen. Der avviser etaten at det har forekommet regelbrudd. Men dokumentene som ble delt ut en halvtime før møtet i samferdsel- og miljøutvalget startet onsdag kveld har ikke beroliget Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke. Han mener saken er alvorlig for både etaten og byrådet.

Han har stilt spørsmål om hvilke habilitetsvurderinger etaten gjorde da syv konsulenter med Follobane-bakgrunn endte opp i ledelsen av milliardprosjektet. I notatet som ble forelagt bystyremedlemmer i går, svarer byråden og Vann- og avløpsetaten blant annet:

«Dette er et vidtrekkende spørsmål, som det ikke er mulig å besvare kort eller helt utfyllende. På generelt grunnlag vil VAV oppfatte det som positivt at personell allerede har kunnskap om hverandre og en kjemi som gjør at de går godt sammen. De er vant til å samarbeide, og de kjenner hverandres styrke og svakheter. Det trengs ingen ekstra lagbygging.

Utfordringen er selvsagt at en slik gruppe kan dominere prosjektorganisasjonen og viktige beslutninger tas av bekjente uten at alle gode argumenter i en sak blir vurdert. Spesielt kan dette være problematisk om en «homogen» ledergruppe består av kollegaer fra tidligere. Det vil også være fare for at det oppstår en subkultur i prosjektet som «vi og dem». Disse forholdene er VAV klar over.

VAV forsøker å supplere prosjektet med så mange egne ansatte som det er mulig å avse; dette vil gi «lytteposter» til å fange opp tilløp til slik kultur. Arbeidsmiljøundersøkelse er et annet verktøy som VAV vil benytte. Pr i dag kommer ass. prosjektdirektør fra VAV; en av hans mange oppgaver er å ha et våkent øye på den interne kultur i prosjektet.

Habilitet er en forutsetning i alle engasjement til prosjektet. I forhold til engasjement av tidligere kollegaer er det en forutsetning at ass. prosjektdirektør er sterkt delaktig i slike prosesser, spesielt at det skjer en likeverdig vurdering av kvalifikasjoner. Prosjektdirektør vil ha det avgjørende ord, men ass. prosjektdirektør har en plikt og rett til å rapportere uoverensstemmelse i slike prosesser til styringsgruppen og VAVs ledelse.»

Hallstein Bjercke (V) reagerer på svaret.

– Det er høres ut som de er fullt klart over at det er utfordringer til habilitet og at de finner noen enkle løsninger å omgå dette på, sier Hallstein Bjercke.

– Hva tenker du om at egne ansatte skal være «lytteposter» for å fange opp tilløp til subkultur?

– Det høres spesielt ut. Det er ikke sånn man håndterer habilitet, sier Hallstein Bjercke.

Bjercke reagerer spesielt på opplysninger som kommer frem om rekrutteringsprosessen av en ny prosjektdirektør.

For en uke siden kunne Byggeindustrien fortelle at prosjektdirektøren Steinar Johannessen har vært innleid til Ny vannforsyning gjennom to kontrakter.

I oktober 2018 ble han først leid inn gjennom kommunens daværende rammeavtale med Metier OEC, men i mars 2019 ble stillingen lyst ut på nytt i en åpen konkurranse utenfor rammeavtalene.

Etaten opplyste at prosjektdirektørstillingen ble tatt ut av rammeavtale nettopp for å unngå habilitetsutfordringer som kunne oppstå.

I dag har Steinar Johannessens selskap Emtian AS avtale med kommunen frem til 2028.

– Svært alvorlig om man bevisst har omgått habilitetsregler

Hallstein Bjercke mener redegjørelsen fra Vann- og avløpsetaten viser at de allerede for to år siden visste at løsningen etaten valgte uansett ville gi prosjektet habilitetsproblemer.

– I en hablitetsredegjørelse fra 2018 konkluderte etaten med at prosjektdirektøren som var innleid via Metier OEC var inhabil, og at den eneste måten å løse det på var å ansette ham i Vann- og avløpsetaten. Deretter sier de at det å gjennomføre en ny anbudsrunde vil kunne ses på som en måte å omgå regelverket på. Det er strengt tatt det de har gjort. Det kan altså se ut som at Vann- og avløpsetaten med åpne øyne har omgått regelverket, sier Hallstein Bjercke og legger til:

– Det er i tilfelle svært alvorlig dersom en etatsdirektør i Oslo bevisst har omgått habilitetsreglene. Det gir Oslo kommune et svekket omdømme og det svekker tilliten til ledelsen i det som er Oslo kommunes største prosjekt noensinne.

Kan bli aktuelt å be kommunerevisjonen granske saken

 – Hva gjør dere videre med saken?

– Vi vil fortsette å grave i dette. Til tross for at Vann- og avløpsetaten nå har lagt fram en 49 sider lang redegjørelse, har vi ikke har fått gode nok svar så langt. Jeg merker meg også at byråden i de to siste sidene i notatet selv stiller en rekke nye spørsmål til etatsdirektøren. Det er åpenbart at når byrådsavdelingen selv ikke var fornøyd med redegjørelsen de fikk, så er det ingen grunn til at vi i bystyret skal være tilfreds, sier Bjercke.

Han forventer at byråden redegjør grundig for saken i bystyret.

– Hvis ikke bystyret er fornøyd med den redegjørelsen, så må vi be kommunerevisjonen om å granske saken, sier Hallstein Bjercke.

  • Det er Vann- og avløpsetatens direktør Anna Maria Aursund som uttaler seg på vegne av etaten i denne saken. Du kan lese hva hun sier lenger ned i artikkelen.

Byråden skjønner at det stilles spørsmål

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg skjønner at det stilles spørsmål. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Byggeindustrien har bedt byråd Lan Marie Berg (MDG) kommentere kritikken fra Venstre og Bjercke. Hun har stilt nye spørsmål til etaten om prosessen rundt ansettelsen av prosjektdirektør.

– Jeg forstår at Hallstein Bjercke stiller spørsmål. Håndtering av habilitet krever juridiske og skjønnsmessige vurderinger, og byrådsavdelingen ser nå på de vurderingene som er gjort, skriver Lan Marie Berg i en e-post til Byggeindutrien.

Om veien videre, skriver Berg følgende:

– Jeg har fått en redegjørelse fra Vann- og avløpsetaten, om både teknologivalg for tunnel, behov for konsulenter og spesifikt om anskaffelsen av prosjektdirektør som innleid konsulent. Etatens vurdering er tydelig på at tunnelboremaskin som teknologi er et klart bedre valg fremfor sprenging. Etaten sier også klart at dette prosjektet har behov for innleid kompetanse. Et slikt prosjekt bygges bare hvert hundrede år av kommunen, da er det nødvendigvis noen særlige behov som vi bare trenger der og da, skriver Berg.

Hun legger til at hun har stilt nye spørsmål om innleien av prosjektdirektør. 

– Så har jeg stilt spørsmål til etaten angående innleie av prosjektdirektør. Dette ser byrådsavdelingen videre på, skriver Berg. 

– Hva tenker byråden om at VAV mener det er «fare for at det oppstår en subkultur i prosjektet» og at de har egne ansatte som «lytteposter»?

– Det er bra at innleide og ansatte jobber side om side i et prosjekt som dette. På den måten får prosjektet en kombinasjon av ekstern spesialkompetanse og etatens interne ekspertise. Jeg vet at etaten har et bevisst forhold til å sikre at slikt samarbeid med innleide bidrar til varig kompetanseheving i etaten. At det trengs en bevissthet på å unngå subkulturer i store organisasjoner, er ikke overraskende, så det er bra at etaten har ekstra oppmerksomhet på dette.

Etatsdirektøren avviser brudd på regelverket

I en e-post til Byggeindustrien avviser vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund at de har brutt regelverket.

Vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund. Foto: VAV

– Det har ikke vært brudd på habilitetsreglene i prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Det at flere som engasjeres har en fortid i samme bedrift/prosjekt er ikke problematisk rent habilitetsmessig. Etaten har hele tiden hatt prosedyrer og tiltak som har ivaretatt habilitet ved anskaffelser som er gjennomført. Alle spilleregler er fulgt, skriver VAV-direktør Anna Maria Aursund i eposten til Byggeindustrien.

– Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er stort, komplekst og teknisk krevende og vil naturligvis skje med bruk av eksterne ressurser, men også med mange av etatens egne medarbeidere i nøkkelposisjoner, også i prosjektets ledelse. Assisterende prosjektdirektør er en av VAVs mest kompetente og betrodde ledere. Det er faste oppfølgingsmøter mellom etatsdirektør og prosjektet. Det er mitt ansvar å sørge for en forsvarlig prosjektgjennomføring. Prosjektet rapporterer direkte til meg, skriver Aursund videre.

På spørsmål om arbeidsmiljøet og kulturen i prosjektet, svarer Aursund:

– VAV har over flere ti-år og i et stort antall prosjekter utviklet et system og metoder for å kunne gjennomføre det store antall prosjekter etaten til enhver tid gjennomfører med høy kvalitet. Det har vært viktig å jobbe med nettopp arbeidsmiljø, organisasjonskultur og å overføre Oslo kommunes prosesser, arbeidsmetoder og kultur til prosjektet, sier Aursund og understreker igjen at all innleie har foregått i henhold til reglene.

– All innleie foregår etter offentlig kunngjøring i tråd med myndighetenes og Oslo kommunes regler for anskaffelser. Vi mener redegjørelsen med oppfølgingsspørsmål fra byråden gir fyllestgjørende svar på dette.

Avviser 30 millioners anslag

Ifølge Doffin har Steinar Johannessens selskap Emtian AS avtale medkommunen en verdi på 30 millioner, eksklusiv merverdiavgift. Ifølge VAV er verdien lavere enn dette. Skjermdump: Doffin.no

Ifølge Doffin.no har avtalen til prosjektdirektør Steinar Johannessens selskap Emtian As en mulig verdi på 30 millioner kroner, eks moms. I informasjonen til byråden har VAV tatt med en egen bemerkning om at summen vil være vesentlig lavere og at anslaget på 30 millioner må ses på som et «worst case».

– Når anskaffelsesprosessen starter, lages det en behovsmelding. Denne inneholder et stipulert tak for kontrakten. I det konkrete tilfelle ble dette satt til 30 MNOK, som egentlig må ses på som et «worst case». Dette beløpet settes før tilbud hentes inn og svarer da selvsagt ikke til verdien av den reelle kontrakten. Vi kan ikke oppgi hvor mye som kan komme til utbetaling til Emtian for hele kontraktsperioden, men vi kan si såpass at det ligger vesentlig under de omtalte 30 MNOK, skriver etaten i redegjørelsen. 

*I første publiserte versjon av denne saken, sto det at politikerne fikk utdelt redegjørelsen fra byråden en halvtime før bystyremøte onsdag kveld. Det riktige er møte i samferdsel- og miljøutvalget. Bjercke var også sitert på at det var 50 sider, det riktige er 49.