Statens vegvesen må betale 1 mill i gebyr

Statens vegvesen er av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ilagt et gebyr på 1 million kroner for å ha brutt plikten til å lyse ut offentlig anbud.

Muligheten til å gi slike gebyr ble innført 1. januar i år, og dette er første gang KOFA har fattet vedtak om gebyr for ulovlig direkteanskaffelse.

Statens vegvesen er ilagt gebyret fordi de i 2007 kjøpte inn tjenester om bilskiltproduksjon etter en rammeavtale som ble inngått i 2001.

Vegvesenet har anslått den årlige omsetningen under rammeavtalen til cirka 125 millioner kroner. Rammeavtalen hadde per 1. januar i år hatt en varighet på fem år. Normalt skal en rammeavtale ikke vare mer enn i cirka fire år. Anskaffelsene som ble foretatt i 2007 skulle dessuten ha skjedd etter kunngjøring av ny konkurranse, opplyser KOFA.

KOFA slår fast at Vegvesenet i alle fall har opptrådt grovt uaktsomt ved ikke å konkurranseutsette på nytt anskaffelsene som er blitt foretatt i 2007.

KOFA kan ilegge gebyr på inntil 15 prosent av kontraktssummen. Gebyret er derfor i denne saken svært lavt. KOFA har i formildende retning lagt særlig vekt på at Vegvesenet tidligere har ønsket å si opp kontraktene, men unnlot å gjøre det etter å ha kontaktet Samferdselsdepartementet, som ønsket å vurdere forholdet nærmere. KOFA har også i formildende retning vektlagt at en stor del av rammeavtalene er inngått med attføringsbedrifter.