- Flere småboliger bør unntas fra tilgjengelighetskravet, mener administrerende direktør Thor EEk i NBBL.

─ Sanner går ikke langt nok i å forenkle

NBBL støtter forslaget om at 50 prosent av alle boenheter under 50 m2 BRA skal unntas fra tilgjengelighetskrav. Dette er likevel ikke tilstrekkelig. NBBLs Thor Eek ønsker at flere småboliger skal unntas fra tilgjengelighetskravet.

Det kommer fram i en høringsuttalelse fra NBBL til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forenklingsforslagene i byggeteknisk forskrift.

─ NBBL ønsker primært at reglene for bygging av studentboliger skal gjelde for alle boliger. I dag unntas 80 prosent av alle studentboliger fra kravet om tilgjengelighet, sier Thor Eek, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

I hovedsak er det single eller unge par som skal kjøpe en ett- eller to-roms leilighet. Behovet for denne type boliger er stort i de fleste by-nære områder rundt om i Norge.

─ Derfor er det fornuftig at det ikke legges for strenge krav til tilgjengelighet på denne type boliger for det er uheldig at disse leilighetene blir for dyre, sier Eek.

NBBL mener det ikke er økte byggekostnader som er hovedårsaken til at boligene blir dyrere, men at boligene må bygges større for å tilfredsstille kravene kjøpere har for hva som er en god bolig.

─ Tilbakemeldinger boligbyggelagene får fra kjøpere er at oppholdsrommet blir for lite i forhold til andre rom i småleiligheter som følger nåværende byggetekniske forskrifter, forklarer Eek.

Dette støttes også i en rapport fra Norsk Institutt for by og regionforskning (NIBR). Her konkluderes det med at småboliger med tilgjengelighetsstandard ikke nødvendigvis er synonymt med gode boliger for funksjonshemmede.

─ Et krav om at minst 50 prosent av alle småboliger skal være tilgjengelige framstår derfor som lite hensiktsmessig. Paradoksalt nok kan det føre til dårligere og dyrere småboliger, sier Eek.

NBBL ser ikke at det nødvendigvis er slik at man må velge enten et unntak for tilgjengelighetskrav i småboliger eller en reduksjon av snusirkel, slik det legges opp til fra departementet.

─ Vi sier ja takk begge deler, og ønsker også at størrelsen på snusirkelen reduseres, avslutter Thor Eek i NBBL.