<p>Oppsamlingen av enorme mengder Glasopor er i gang i Vågåvatnet. Foto: Rune Solhjem, Sel brann- og redningsvesen</p>Foto: Rune Solhjem, Sel brann- og redningsvesenFoto: Rune Solhjem, Sel brann- og redningsvesenFoto: Rune Solhjem, Sel brann- og redningsvesenFoto: Rune Solhjem, Sel brann- og redningsvesenFoto: Rune Solhjem, Sel brann- og redningsvesen

«Operasjon Glasopor» er i gang - enorme mengder flyter i Vågåvatnet

Mannskaper fra Ottadalen brannvesen satte tirsdag i gang med oppsamling av det som skal være 20.000 kubikkmeter Glasopor på avveie. Store mengder flyter nå i Vågåvatnet.

Mandag ble det klart at Glasopors fabrikk i Sjåk var satt ut av drift og at varelageret på flere tusen kubikk Glasopor hadde blitt tatt av vannmassene.

Gd.no skriver at brannmannskapene tirsdag hadde lagt en 750 meter lang lense over hele Vågåvatnet for å samle inn 20.000 kubikkmeter Glasopor som ble tatt av flommen.

– Det er enorme mengder og i løpet av tirsdagen har vi fylt tre konteinere med materialet. Onsdag får vi hjelp fra mannskaper fra Fagernes, sier Stig Ringlund, branninspektør fra Lillehammer region brannvesen til gd.no.

Det er i oppsamlingsarbeidet en stor utfordring at det også kommer tunge høyballer og drivved flytende i lensene. Også enkelte huseiere i det flomutsatte området skal ha fått tomtene sine dekket med Glasopor etter flommen.

Glasopor har tidligere påpekt at det ikke er fare for skadelige utslipp fra materialet.

– Glasopor består av glass og luft. Det er et rent produkt, og det er ikke noen fare for skadelig utlekking fra produktet, skriver markeds- og kommunikasjonssjef Gunhild Solberg på selskapets internettside.

Det er kommunene Skjåk, Lom og Vågå som er berørt av utslippet. Fylkesmannen i Oppland skriver på sin internettside at fylkesmannen tar initiativ til felles møte for å avklare omfang og utfordringer knyttet til opprydding.

Fylkesmannen i Oppland har publisert følgende på sin internettside:

"Produktet glasopor (også kalt skumglass) er framstilt av reint returglass og det er ikke kjent at utslippet vil føre til fare for forurensning i vann eller til grunnen. Det har likevel oppstått et svært omfattende forsøplingsproblem og som vil være visuelt skjemmende på berørte områder. Det er mottatt opplysninger om at betydelige mengder glasopor har samlet seg i strandsone, flomutsatte arealer og delvis på jordbruksarealer langs Ottavassdraget og Vågåvatnet.

Det er lagt ut i alt 800 meter med lenser i Vågåvatnet i området ved Byrbergtunnelen, der glasopor i frie vannmasser blir samlet inn og lasta i containere. Dette arbeidet gjennomføres av Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) og lokalt brannvesen fra Lom og Vågå.

Fylkesmannen i Oppland har løpende kontakt med Glasopor AS og de berørte kommunene i saken. Vi anser at det er svært viktig at mest mulig glasopor blir samlet inn før neste vårflom. Fylkesmannen vil derfor kalle inn kommunene og bedriften til et felles møte for å drøfte aktuelle tiltak for å samle opp glasopor. Dette vil omfatte både glasopor som har havnet i vassdrag og det som er avsatt på land. Dato for dette møtet er foreløpig ikke fastsatt.

Glasopor AS i Skjåk opplyser om at de tar imot og håndterer alt som kommer inn av oppsamlet glasopor, ved sitt anlegg i Bismo.
Publikum oppfordres til å melde inn opplysninger om forekomster/funn av glasopor til sin kommune."