OECD-bekymring for høye huspriser

Oljeprisfall og reduserte oljeinvesteringer til tross, OECD tror norsk økonomi vil klare seg bra i nær framtid. Men boligprisene må vies særlig oppmerksomhet.

Det går fram av en ny OECD-rapport om de makroøkonomiske utsiktene i de 34 medlemslandene og de øvrige viktigste økonomiene.

Rapporten ble presentert i Paris tirsdag og tegner et godt bilde av norsk økonomi, som har gått klar av finanskrisen og kommet seg godt gjennom svingende oljepriser.

Mer vekst

Norske husholdninger har opplevd en sterk reallønnsvekst som gir rom for både økt forbruk og mer sparing, heter det i rapporten.

– Økende lønninger og skattekutt vil styre etterspørselen ytterligere. Det vil også den norske eksporten utenfor petroleumssektoren gjøre, i takt med at den globale økonomien bedrer seg, anslår OECD.

Dyre boliger

Men rapporten peker med en viss bekymring på det norske eiendomsmarkedet og gjeldsbelastningen i norske husholdninger, som er høy sammenlignet med inntektene.

– Eiendomsprisene og bankenes eksponering mot husholdninger med stor gjeld bør fortsatt følges nøye, og tiltak for stabiliserende tilsyn kan bli nødvendig, heter det i rapporten.

OECD konstaterer at den norske styringsrenta holdes lav, men anslår at den vil begynne å stige tidlig i 2016. OECD tror på en fortsatt ekspansiv norsk økonomisk politikk gjennom skattekutt og investering i infrastruktur.

Rapporten anbefaler Norge å fortsatt holde seg under handlingsregelens rammer for oljepengebruk. Dette hindrer et offentlig overforbruk og overoppheting av norsk økonomi.

Et fortsatt fall i oljeprisen vil ifølge rapporten kunne føre til mindre tiltro til aktivitetene i Fastlands-Norge og gi en negativ velstandsutvikling. I et slikt scenario vil norske boligpriser kunne gå ned. Den høye gjeldsgraden i norske husholdninger kan dermed sette finanssektorens evne til omstilling på prøve. Dersom veksten blir lavere enn forventet hos våre viktigste handelspartnere i Eurosonen, vil dette også kunne redusere veksten i fastlandsøkonomien, heter det.