I paneldebatten deltok ordfører i Ski kommune, Anne Kristine Linnestad (fra venstre), Ellen Haug, ROM Eiendom, Nina Solli, NHO Oslo og Akershus, Peder Vold Jernbaneverket og ordfører i Drammen kommune, Tore Opdal Hansen.

Nyttig knutepunktkonferanse for Ski kommune

Ordfører Anne Kristine Linnestad og rådmann Audun Fiskvik i Ski kommune fikk mange nyttige råd med på veien under den nylig avholdte knutepunktkonferansen.

– Vi synes det ble en god og innholdsrik konferanse. Ikke minst tror vi det ble nyttig for Ski kommune, ved at de fikk anledning til å orientere om sine regulerings- og utbyggingsplaner overfor eiendomsbesittere og potensielle utbyggere som deltok. Ski tettsted er et spennende utviklingsområde med en kommune med ambisjoner, som vil ha endring og utvikling med tilrettelegging for nye boliger og arbeidsplasser inntil kollektivknutepunktet på Follobanen. kommenterer rådgiver Arne Skjelle.

– Samtidig fikk de etter mitt syn en rekke gode råd fra markedsaktørene med hensyn til videre detaljregulering og gjennomføring. Og det er nok her suksessfaktoren ligger, at man får til et godt og tillitsfullt samarbeide med utbyggere på en måte som skaper forutsigbarhet, påpeker han.

I regi av BNLs «Bolig- og infrastrukturprosjekt» som kjøres i samarbeid med bransjeforeninger i BNL (Boligprodusentene, EBA, Norsk Eiendom med flere) ble det i november i fjor etablert et samarbeid med Ski kommune. Hensikten var blant annet å studere økonomiske konsekvenser for kommunen av å realisere den store veksten av boliger som er forutsatt i Ski sentrum rundt kollektivknutepunktet på nye Follobanen.(Kostnader skoler, barnehager og så videre) Holte Consulting fikk i oppdrag å simulere alternative utbyggingsscenarier, som på konferansen ble presentert av Morten Meyer i Boligprodusentene.

– Sammen med kommunen kom vi til at det ville være fornuftig å arrangere et åpent seminar hvor kommunen fikk mulighet å orientere om områdeplanene som nå er ute på høring. EBA Oslo (med Ole Henrik Ystehede og Olaf Stene) og NHO Oslo og Akershus har vært sterkt involvert i det praktiske arbeidet ved arrangementet med støtte fra kommunen, opplyser Skjelle.