Per F Jørgensen, senior energi- og miljørådgiver Asplan Viak:

Jørgensen: - Mangel på helhet

27. mai svarte statssekretær Per Willy Amundsen på min gjestekommentar fra 26. mai. Amundsen mener jeg «blander det litt sammen».

Det er ikke TEK17, men nye energiregler til TK15 som er ute på høring. Det er korrekt. Men det rokker ikke ved det sentrale i mitt innlegg - noe Amundsen ikke kommenterer. Dette er et hovedpoeng som bør utredes av DIBk, og tør jeg våge den påstand at Amundsen ikke er oppmerksom på hovedpoenget mitt?

Bakgrunnen for nye energiregler er å finne i EU’s bygningsenergidirektiv; nemlig å redusere klimagassutslippene. (Å redusere kostnadene sier ikke bygningsenergidirektivet noe om, men det kan være mulig å gjøre begge deler samtidig)

Bygningssektoren står for ca. 40% av klimagassutslippene. Derfor er det viktig at forskriftene faktisk fremmer reduserte utslipp. Klimagassutslipp skjer i bygningssektoren 1. ved bygging på byggeplassen og ved produksjon av materialene. 2.gjennom drift av bygget, fortrinnsvis ved å dekke opp energibehovet i bygget. 3. ved rivning og avhending av bygget.

Til nå har de tekniske forskriftene konsentrert seg om driftsfasen av bygget, dvs. energibehovet. Når vi nærmer oss et energibehov som er på passivhusnivå eller enda lavere, vil klimagassutslippene til materialbruken utgjøre en relativt større andel over byggets levetid. Klimagassutslippene knyttet til produksjonen av materialene oppstår i byggeåret. Det å redusere utslippene tidlig, kan vise seg å være viktig i klimasammenheng.

Derfor er det underlig at forslaget til de nye energireglene ikke regulerer klimagassutslipp til materialbruk, herunder arealeffektivitet som vil begrense materialbruken. Det er det jeg mener er mangel på helhet.