Jon Sandnes. Foto: Svanhild Blakstad

Innlegg: Samspill gir best klimaeffekt

BNL mener det er svært positiv at flere av våre store medlemsbedrifter ønsker å bli stilt miljøkrav til, slik det også ble formidlet fredag 15. november i Aftenposten. Samtidig undrer oss litt over svaret til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i bygg.no som sender ballen tilbake til næringen. Mæland bør se på dette som mulighet til et godt samspill mellom næring og myndigheter for å klare å nå klimamålene.

Jon Sandnes

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL)

Før sommeren publiserte BNL en rapport som viser byggsektorens klimagassutslipp. Rapporten som var utarbeidet av Asplan Viak viser at utslipp knyttet til verdikjeden bygg og anlegg utgjør ca. 15 prosent av de årlige norske klimagassutslippene registrert av SSB.

De største postene er utslipp fra materialproduksjon. Dersom man ser på klimagassfotavtrykket for sektoren (som inkluderer import), utgjør utslipp fra produksjon av byggevarene nesten halvparten av utslippene fra bygg- og anleggssektoren. Det sier oss at det er svært viktig å jobbe med materialbruk i bygg og anlegg.

Da BNL gav innspill til DiBK til den kommende TEK-revisjonen knyttet til "Nesten-nullenergibygg" skrev vi at det er viktig at TEK tar opp krav knyttet til materialer. "Kravene må være målbare, presise, enkle og mulige å kontrollere". BNL ba videre om atDiBK må se på muligheten til å legge miljøkrav i kapittel 9 Ytre miljø i TEK.

Det er imidlertid flere måter å stille krav på. Det kan skje gjennom regelverk - som for eksempel TEK eller det kan skje gjennom krav i innkjøp. I underkant av 40 prosent av det som blir produsert i byggenæringen er til det offentlige.

Produksjonen i byggenæringen er i stor grad et resultat av at en bedrift har vunnet et anbud eller en forespørsel fra offentlige eller private bestillere. Da er det avgjørende hvordan innkjøpskompetansen og innkjøpsmakten anvendes for å oppnå ønskede resultater.

I det private markedet er situasjonen ikke så preget av tydelige forespørsler. Det understreker betydningen av et både og, og ikke et enten eller. Det handler om å ta et ansvar i byggenæringen, bruke offentlig innkjøpsmakt, samtidig som regelverket også kan bidra til bærekraftige bygg.

Profesjonelle innkjøpere, som mange offentlige etater, må stille ambisiøse krav, slik de nå oppfordres til i regelverket for offentlige anskaffelser. Innkjøpskompetansen må anvendes til å sette de rette kravene, i samarbeid med næringen for bærekraftige bygg og steder.

Vi ser imidlertid en stor gruppe private byggherrer som ikke har denne kompetansen. Skal man få til konkurranse på gode miljøløsninger for disse, kan det være mest hensiktsmessig å anvende bygningsregelverket for å sikre gode minimumsløsninger. Dette i kombinasjon med bedrifter med egne ansatte fagfolk er en viktig forutsetning.

Vi har alle et ansvar. BNL tror at offensivitet både når det gjelder å ta egne valg, satse på kompetanse i egne bedrifter og dette i en kombinasjon med offensive myndigheter og offentlige bestillere er en god blanding. Derfor bør kommunalministeren i tillegg til å sende ballen tilbake til næring, ta et tydelig ansvar for de virkemidlene myndighetene rår over, i en tett dialog med næringen.

Det inviterer vi til!