Rune Stene

Innlegg: Når det beste ikke er godt nok!

Den 30. august klippet næringsminister Torbjørn Røe Isaksen snora på Powerhouse Brattørkaia. Bygget har satt mange rekorder; ett 8. etasjes nybygget kontorbygg som produserer mer energi enn det bruker, 300.000 kvadratmeter med solceller langt nord i Europa, og et energioverskudd på omkring 500.000 kWh årlig. Bra, men ikke godt nok.

Rune Stene

Daglig leder i Powerhouse-samarbeidet

Energieffektivisering og fornybar energiproduksjon har vært høyt på agendaen for Powerhouse-samarbeidet fra dag én, og det skal det fortsette å være. Men det siste halvannet året har det blitt mer tydelig for oss at vi må øke vår kompetanse og fokus på byggeskikk og byggematerialer om vi skal bygge i takt med kravene i 1,5 graders målet i Paris-avtalen. I 2017 var klimagassutslipp relatert til norsk bygge- og anleggsnæring 13 millioner tonn CO2, inklusiv utslipp fra importerte byggematerialer. Det tilsvarer om lag utslippene fra norsk sokkel, et volum og størrelse det er på tide å ta på alvor.

Spydspiss på klimaeffektiv bygging
Med Powerhouse Paris Proof-konsept vil vi fra nå av designe bygninger som etterlever reduksjonsmålene i Paris-avtalen. Definisjonen angir et maksimalt og totalt CO2-utslipp per kvadratmeter, inklusiv byggefase, energi i drift, materialer og avhending. Futurebuilt sin plusshus definisjon legges til grunn for energiproduksjon. Energieffektivisering og energiproduksjon har byggenæringen i Norge etter hvert blitt ganske gode på. Fossilfrie byggeplasser er også innenfor rekkevidde. Utfordringen kommer i større grad på materialsiden, hvor vi må tenke radikalt nytt om vi faktisk mener at 1,5 graders målet skal opprettholdes – og etterleves.

Offensive bestillere
Powerhouse ønsker å ligge i front ut bidra til utvikling av nullutslippsbyggeplasser i kombinasjon med klimavennlige materialer og løsninger. Erfaringene fra byggene vi til nå har satt opp viser at om vi har høye mål, kan innovasjon og smart bruk av eksisterende teknologi løse utfordringer få trodde var løsbare. Men det er ikke nok at Powerhouse gjør dette i pilotbygg. Vi trenger også at det offentlige bruker innkjøpsmakten sin for å utvikle dette markedet. Samtidig må også miljøsertifisering ved for eksempel BREEAM og Svanemerket belønne valg av materialer med lave utslipp.

Minimumskrav for alle
Per i dag er det få, om ingen virkemidler som stimulerer til å ta hensyn til klimagassutslippene fra byggematerialer. Ny teknisk forskrift må tørre å stille klare krav til materialenes bidrag. Vi tror byggenæringen er klar for mye mer enn det som forventes i dag. Det kreves og forventes jo at industri, transport og andre sektorer gjør drastiske grep. Hvorfor skal ikke vi som jobber med bygg være like forpliktet til å ta ansvar for å stanse klimaendringene? Vi ser at statsråden er bekymret for om alle i byggenæringen vil kunne innfri et krav til klimagassutslipp fra byggematerialer. Det mener vi næringen er mer enn klar for. Ambisjonsnivået kan selvfølgelig ikke settes på bakgrunn av de mest ambisiøse byggeprosjektene.

Spørsmålet er om markedet og myndighetene deler vårt syn på Paris-avtalens gyldighet. Vi ser at flere tiltakshavere, med støtte fra finansaktører, søker klima-ambisiøse produkter og løsninger. I forbindelse med revidering av teknisk forskrift forventer Powerhouse at myndighetene denne gangen også stiller krav til materialenes klimagassutslipp. Vi ser at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er bekymret for om alle i byggenæringen vil kunne innfri et slikt krav. Det mener vi næringen er mer enn klar for, men ambisjonsnivået kan selvfølgelig ikke settes på bakgrunn av de mest ambisiøse byggeprosjektene. Vi vil uansett demonstrere at man kan bygge i tråd med Paris-avtalen. Og alt det vi finner ut av løsninger, det deler vi gledelig med hele bransjen. Når det kommer til klimakrisen er ingen i mål før alle er i mål.