Per Jæger

Innlegg: Ønskedrøm, Andersen?

Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet støtter ikke våre anbefalinger i rapporten "Kvalifisert for å bygge – enkelt å velge seriøst". Rapporten er vårt innspill til regjeringen om tiltak for å heve kvaliteten i byggenæringen og øke seriøsiteten.

Per Jæger

Adm. dir. i
Boligprodusentenes Forening

Bakgrunnen for rapporten er at kravet om lokal, kommunal godkjenning i byggesaker måtte trekkes tilbake da ESA vurderte at dette var i strid med tjenestedirektivet. Med dette bortfallet av lokal godkjenning falt også mye av berettigelsen for Sentral godkjenning bort. I tillegg opplever vi endrete rammebetingelse for byggevirksomheten i Norge med nye EU-reguleringer, økende internasjonalisering, digitalisering og nye kompetansebehov. I rapporten anbefaler vi en rekke tiltak for å avløse Sentral godkjenning, heve kvaliteten og øke seriøsiteten i byggenæringen.

Et viktig grep er innføring av en frivillig og markedsbasert registerordning for kvalifikasjoner for alle foretak i byggenæringen. Registeret skal på en transparent og tilgjengelig måte opplyse om kvalifikasjoner og status med hensyn til etterlevelse og seriøsitet. Vi anbefaler at ordningen bygger videre på StartBANK og at den omfatter foretak som bruker fagfolk både innen og utenfor søknadspliktig område. Ordningen skal kunne benyttes av forbrukere og profesjonelle til å velge seriøse aktører til byggeoppdrag. På denne måten vil ordningen være et godt virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet ved kjøp av varer og tjenester. Vi anbefaler at ordningen eies av byggenæringen, men at den må anerkjennes av myndighetenes og underlegges offentlig tilsyn. Vi har hentet inspirasjon fra blant annet Irland som har innført en lignende registerordning for byggenæringen.

Videre anbefaler vi at krav til foretakssystem og kvalitetssikring overlates til bransjene. En viktig erfaring med Sentral godkjenning er jo at det ikke fungerer når skrivebordsbyråkrater skal instruere foretakene om hvordan de skal utforme foretakssystemene for å ivareta god kvalitet. Vi anbefaler at bransjemanualer for kvalitetssikring skal anerkjennes som preaksepterte løsning/dokumentasjon opp mot forskriftskrav til kvalitetssikring. Vi anbefaler samtidig at bruk av slike bransjemanualene skal være underlagt en revisjonsordning.

I tråd med anbefalingene i rapporten "Enkelt å være seriøs" anbefaler vi også et standardisert og klart avgrenset førstelinjetilsyn i alle tiltak. Tilsynet skal kun omfatte foretaksopplysninger, HMS-kort, sikkerhet på byggeplassen og om det foreligger tilgjengelig produksjonsunderlag og nødvendige tillatelser.

Frank Ivar Andersen og Byggmesterforbundet avviser våre forslag med markedsbasert registerordning, bransjemanualer for kvalitetssikring og avgrenset førstelinjetilsyn. Han ønsker i stedet et mer omfattende og fysisk kontrollregime ute i hvert enkelt prosjekt hvor kontrollører vurderer om det er mangelfull prosjektering, bruk av ikke godkjente produkter og ikke-faglig utførelse. Hensikten er at de som tar snarveier skal eksponeres for en reell risiko for å bli avslørt.

Det hadde sikkert vært fint med kvalifiserte og kompetente kontrollører ute på byggeplassene. Men det er dessverre en ønskedrøm at kommunene og myndighetene kan fylle en slik rolle. Landets kommuner verken har byggteknisk kompetanse eller kapasitet til å kontrollere om det er tilstrekkelig prosjektering og fagmessig utførelse. Erfaring viser også at det blir stor vilkårlighet med et slik kontrollregime, og at kontrollørene fort blir lokale "småkonger" med egne kjepphester om hva som er riktig prosjektering og utførelse. Heller ikke sentralt har myndighetene tilstrekkelig kompetanse om praktisk byggeri og kvalitetssikring på byggeplassen. Erfaringene med Sentral godkjenning er jo nettopp at saksbehandlerne har manglende byggteknisk og praktisk bakgrunn, og at den juridiske systemtilnærming de inntar bommer når målgruppen er praktikere i byggenæringen med byggteknisk og ikke juridisk bakgrunn.

Den gamle bygningskontrollen med kontroll av faglig kvalitet er gått ut på dato. Vi må derfor søke nye virkemidler for å fremme kvalitet, og vi mener at innføring av en markedsbasert registerordning og bruk av bransjevise foretakssystem med revisjonsplikt er et riktig grep.