Foto: Jernbaneverket / Øystein Grue

Henter inn eksterne eksperter etter avdekking av juks på Follobanen

Jernbaneverket setter i gang en rekke tiltak etter at det har blitt avdekket alvorlige brudd på alle fire entrepriser på Follobane-prosjektet.

Follobanen

- Norges største landbaserte prosjekt i nyere tid

- 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski

landets lengste jernbanetunnel (20 km)

- første lange jernbanetunnel i Norge med to atskilte tunnelløp

skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (som første jernbanetunnel i Norge)

- en del av tunnelarbeidet skal utføres ved konvensjonell sprengning

- omfatter bygging av nye Ski stasjon, komplisert arbeid på Oslo S, omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon

- omfatter totalt 64 km nye jernbanespor

- designes for hastighet opp mot 250 km/t

- viktige forberedende arbeider startet i 2013

- hovedarbeid fra 2014

- Follobanen skal etter planen være ferdig i 2021

(Kilde: Jernbaneverket.no)

«Undersøkelser har avdekket tilfeller av det som ser ut til å være brudd på krav til minstelønn, regler for maksimalt antall tillatte arbeidstimer, pålagt hviletid og bruk av overtid. Tilfellene er først og fremst avdekket hos enkelte underleverandører, som har avtaler med Follobaneprosjektets hovedentreprenører. Som byggherre har prosjektet hittil utført kontroller blant annet av HMS-kort, som inngår i anleggenes adgangskontroll.Nå utvides kontrollen og det settes inn ytterligere tiltak og arbeidsformer for å sikre at alle arbeidstakere som deltar i prosjektet, via ulike selskaper og leveranser, får utbetalt det de har krav på i tråd med landsdekkende tariffavtaler og det som kalles allmenngjøringsforskriftene, samt at alle arbeidstidsbestemmelser skal holdes», skriver Jernbaneverket i et notat til Byggeindustrien.

«Siden 9. juni 2016 er et uavhengig revisjonsfirma engasjert for å gjennomgå lønns- og arbeidsvilkår ved prosjektet største kontrakt; tunnelboring. Kontrakten er omfattende og det er forventet bruk av ca. seks millioner arbeidstimer for hovedentreprenøren, underentreprenører og leverandører av ulike varer og tjenester, før prosjektet er ferdig. Lignende eksterne revisjoner er tidligere utført i andre jernbaneprosjekter», skriver de videre.

Prosjektdirektør for Follobanen, Erik Smith.

Jernbaneverket sender nå brev til alle hovedentreprenører, og varsler at det kan bli aktuelt å holde igjen betaling dersom forhold omkring lønn- og arbeidsvilkår ikke blir ordnet. Samtidig vil de på nytt arrangere kurs for hovedentreprenørene, og hente inn eksterne revisorer som skal følge opp entreprenørene på fast basis.

– Konkret hvilke entrepriser på Follobanen gjelder det?

– Vi følger opp i alle fire. Det ser ikke ut som det er noen som er spesielt bedre eller verre enn andre. Det går heller ikke på om det er norske eller utenlandske firma, men skjer stort sett i underentreprenørkjeden. Heller ikke der skiller det mellom norske og utenlandske, men det er mye å rydde opp i, sier Jernbaneverkets prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Erik Smith til Byggeindustrien.

– Er det dere eller Arbeidstilsynet som har oppdaget dette?

– I utgangspunktet er det vi som har avdekket dette. Mye av det er så opplagt, og Arbeidstilsynet kan heller ikke unngå å finne det. Vi har strenge krav til hvordan vi skal ha det når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og for at de kravene skal følges, må vi følge opp enda mer enn vi har gjort hittil, erkjenner han.

– Er du overrasket over omfanget?

– Ja, jeg er nok litt overrasket. Vi har hatt stort fokus på dette, og tatt det opp med alle potensielle tilbydere før kontraktene ble inngått. Vi ser at totalentreprenørene våre ikke har fulgt opp dette godt nok nedover i kjeden sin, og jeg må si at jeg er litt overrasket over at de ikke har fulgt bedre med i timen når det gjelder dette, svarer Smith.

Han forteller at Jernbaneverket har fulgt opp Follobane-entreprenørene tett siden i fjor, men understreker at prosjektet nå er inne i en fase hvor det er enda flere underentreprenører inne. I juli ble det utført 300.000 timeverk på hele prosjektet, og det er det nivået det vil ligge på i tiden fremover også.

– Mange er inne på relativt kort basis, og det er en utfordrende oppgave å få fullstendig kontroll. Det er det som er målet, selv om noen sier at byggherrer ikke kan klare å få helt oversikt, sier Smith.

– Vi har krav til et maksimalt antall UE-ledd, men det kan ha være medvirkende årsak til at bredden har blitt ganske stor. Jeg tror vi i fremtiden må se på hvordan vi kan stille krav angående dette på en enda bedre måte i kontraktene, legger han til.

Smith forteller også at det er mistanke om at flere ikke får utbetalt minstelønnen de har krav på, og at Jernbaneverket ser på tiltak som kan avdekke dette.

– Vi vurderer om vi skal kreve å få inn alle lønnsslipper til oss, og skal få vurdert om det er lovlig. Jeg tror vi burde hatt et system hvor vi fikk inn disse. Det går mange rykter, og slik avdekkes noen brudd. Dessuten har LO-koordinatorene gjort en kjempejobb i prosjektet, og fått god kontakt med mange arbeidsgrupper. Men vi har som sagt mistanke om at enkelte ligger et stykke under minstelønn, sier Smith.

Det er fire utenlandske entreprenører som bygger Follobanen i fire forskjellige totalentrepriser. Byggeindustrien har vært i kontakt med Acciona Ghella, den spansk-italienske entreprenørsammenslutningen som har TBM-kontraktenpå 8,7 milliarder kroner, men de henviser til Jernbaneverket for kommentarer til saken.

Det samme gjør spanske Obrascón Huarte Lain.

Byggeindustrien har også forsøkt å få en kommentar fra  italienske Condotte, men har foreløpig ikke lyktes.