Girer opp arbeidene rundt tidenes VA-prosjekt

Oslo kommune er gjennom Vann og avløpsetaten i full gang med å bygge opp organisasjonen og hente inn sine samarbeidspartnere for prosjektet med å etablere en ny vannforsyning for hovedstaden. Dette er et gigantprosjekt, med en kostnadsramme på rundt 8,5 milliarder kroner.

Oslo er en by i kraftig vekst og er avhengig av en god og trygg vannforsyning. I dag forsynes hovedstaden gjennom Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg. Dagens vannkilde er sårbar for hendelser som kan gjøre kilden uegnet, og det er satt en frist til 2028 med å få på plass en ny vannkilde.

Man har derfor over tid arbeidet med å få på plass en ny vannkilde, og det er vedtatt at man skal etablere en løsning med vannforsyning fra Holsfjorden. Dette vil dermed medføre en gigantisk utbygging – og planen er at den nye vannforsyningsnettet skal stå ferdig innen ti år.

Utbyggingen blir tidens VA-prosjekt i Norge. En ting er selve utbyggingskostnadene, men dimensjonen rundt jobben som skal gjøres er også omfattende. Blant annet skal det samlet bygges 26 kilometer med tunnel – samt flere fjellhaller. Dette betyr at det går mot en svær tunneljobb for bransjens aktører. Om det blir driving med TBM eller drill & blast er fortsatt usikkert – men dette er noe man nå vurderer frem og tilbake.

Nylig ble det klart at Multiconsult med samarbeidspartnerne COWI og Asplan Viak skal stå for byggherrens behov for planlegging, prosjektering og oppfølging av prosjektet. De starter umiddelbart opp sine arbeider – og dette alene er en kontrakt på over 200 millioner kroner – som er en betydelig sum for et arbeid av denne typen. Fra årsskiftet vil også Steinar Johannessen gå inn som prosjektleder for utbyggingen, og det er etablert avtale med Metier OEC og WSP om ressurser til prosjektstyring og administrasjon for prosjektet.

Selve utbyggingen deles opp i fire større kontrakter. De fire kontraktene omfatter en råvannstunnel fra Holsfjorden til Huseby (ca. 19 km), en rentvannstunnel fra Huseby til ledningsnettet i Oslo (ca. 6 km), etablering av fjellhaller med tilhørende betong og stålkonstruksjoner for vannbehandlingsanlegget samt tekniske installasjoner av vannbehandlingsanlegg på Huseby.

Arbeidene som er i gang vil gå over mange år. Forprosjektet er ferdig, og ekstern kvalitetssikrer er i gang med KS2-arbeidet. Etter planen skal utbyggingsvedtak/politisk behandling komme innen 3. kvartal 2019, og det skal være utarbeidet en ferdig reguleringsplan i 2. kvartal 2019. Man forventer en oppstart av byggefasen i løpet av første kvartal 2020.

Å bygge ut en VA-prosjekt av dette formatet hører helt klart til sjeldenhetene – men er av stor samfunnsmessig betydning. Å sikre en god drikkevannskilde til en så stor befolkning som Oslo utgjør en omfattende oppgave – som også har store sikkerhetsaspekter ved seg, både i utbyggingsfasen og ikke minst når man kommer i driftsfasen – noe som vil sette store krav til utbyggeren.

Planen er at utbyggingen skal stå helt ferdig i løpet av 2028.